Przetarg: WYKONANIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Przedmiot:

WYKONANIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukienniczej 13
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
iod@szamotuly.med.pl
https://szamotulymed.logintrade.net/zapytania_email,49171,bd6dd73b5ea38bdbc9b64a9639a85e66.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WYKONANIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA
Przedmiot zamówienia:
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji instrukcji operacyjnej lądowiska do obecnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- inwentaryzacje terenu wraz z wykonaniem pomiarów wysokościowych przeszkód lotniczych. W przypadku wykazania kolizji z płaszczyznami ograniczającymi lądowisko, co może doprowadzić do uniemożliwienia wykonywania operacji lotniczych na lądowisku lub zaistnienie konieczności usunięcia lub oznakowania przeszkód lotniczych, Wykonawca opracuje informację, która będzie podstawą do powiadomienia Właścicieli sąsiednich działek o zaistniałym problemie.
- opracowanie Instrukcji operacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami graficznymi
- plan ratowniczy będący jednym z załączników instrukcji
- uzgodnienie Instrukcji w PSP Szamotuły oraz KPP Szamotuły
- uzgodnienie Instrukcji Operacyjnej w PAŻP oraz ULC
3. Zamawiający informuje, ze obecna instrukcja operacyjna lądowiska wraz z załącznikami dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, tj. biuro Działu Techniczno - Administracyjnego, budynek F, Ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły.
4. Zakres opracowania:
- koncepcja instrukcji (przedstawiona zostanie do zatwierdzenia w terminie ustalonymz Zamawiającym)
- pięć egzemplarzy drukowanej, oprawionej instrukcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
- instrukcja musi być uzgodniona (jeżeli wymagane) z rzeczoznawcami
- koszty pełnomocnictwa i wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego
- dostarczenie płyty CD lub PENDRIVE z wersją elektroniczną opracowania (pliki PDF, DWG lub DXF, KST lub ATH, DOC)
5. Wykonawca uzyska pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającegow danych Instytucjach.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem instrukcji oraz uzgodnieniami. Niniejsze koszty należy wliczyć w cenę usługi.
7. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
8. Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
9. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie 4 miesiące od daty podpisania umowy.
II.Informacje o formalnościach
1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl lub składać za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty związane z wykonaniem instrukcji oraz uzgodnieniami).
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
5. Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów o podane kryteria wyboru.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zamieszczającą informację na niniejszej platformie zakupowej.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
9. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
III. Uwagi końcowe
1. Zgodnie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019r. poz. 2019) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach z siedzibą w Szamotułach (64-500) przy Ul. Sukienniczej 13. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.szamotuly.med.pl/rodo
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Wadium Wynagrodzenie Zabezpieczenie przedmiotu umowy Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie aktualizacji instrukcji operacyjnej lądowiska CPV/Indeks 22473000-6 1 szt. %
Pytania do postępowania "WYKONANIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

CPV: 22473000-6

Dokument nr: Z62/31482

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szamotulymed.logintrade.net/zapytania_email,49171,bd6dd73b5ea38bdbc9b64a9639a85e66.html
TERMIN SKŁADANIA:
07- 07- 2021 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
30- 06- 2021 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szamotulymed.logintrade.net/zapytania_email,49171,bd6dd73b5ea38bdbc9b64a9639a85e66.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Anna Kruszona
tel:
e-mail: iod@szamotuly.med.pl
WYKONANIE AKTUALIZACJI INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKAOsoba kontaktowa:
Anna Kruszona
tel:
e-mail: iod@szamotuly.med.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii