Przetarg: Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych

Przedmiot:

Wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie
ul. Stefana Okrzei 4
03-710 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 71 332 0940, tel.: 22 511-21-51
agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 332 0940, te
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, Ul. Sztabowa 100.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych w Filii KSS we Wrocławiu.
2) Zakres robót dotyczący wykonania remontu ścian wewnętrznych klatek schodowych i korytarzy obejmuje w szczególności:
a) rozebranie chodników z kostki betonowej,
b) odkopanie ścian fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentów,
c) skucie klinkierowego cokołu wraz z klejem,
d) usunięcie resztek klejów, tynków i izolacji - wyrównanie ścian,
e) wykonanie iniekcji ścian,
f) wykonanie izolacji typu ciężkiego od zewnątrz z wyprowadzeniem jej 10cm w naciętą izolację termiczną ścian,
g) docieplenie ścian izolacją styropianem EPS150, o grubości 6cm, ?0,031 W/(m*K),
h) ułożenie warstwy folii kubełkowej do poziomu terenu,
i) wykończenie cokołów płytkami klinkierowymi,
j) wykończenie od spodu izolacji termicznej ścian profilami startowymi,
k) wymiana drenażu opaskowego wokół budynku, wraz z wyminą studni narożnych,
l) zasypanie wykopu podbudową do głębokości 30cm poniżej terenu,
m) ułożenie geowłókniny ze spadkiem od budynku,
n) wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej,
o) ułożenie starej kostki betonowej,
p) wykonanie nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej i pomalowanej proszkowo na kolor zbliżony do okładziny klinkierowej,
q) usunięcie starych kratek wentylacyjnych na elewacjach i wypełnienie ich materiałem izolacyjnym.
3) Zakres prac towarzyszących obejmuje:
a) wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i ppoż., z uwzględnieniem, że prace prowadzone będą na terenie czynnego kompleksu szkoleniowego, w którym przebywają uczestnicy szkoleń i pracownicy,
b) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,
c) zabezpieczenie stolarki oraz użytkowanych pomieszczeń przed zapyleniem i innymi zabrudzeniami (tektura, folia, taśma zabezpieczająca),
d) wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,
e) po zakończeniu prac uprzątnięcie placu robót, wywóz odpadów, doprowadzenie do należytego stanu i porządku.
4) Szczegółowy zakres robót składających się na przedmiot zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania z zastrzeżeniem, że przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny oferty oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do zapytania.
5) Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane i posiadać certyfikat zgodności i oznakowanie ,,CE" lub ,,B".
6) Narzędzia i materiały do realizacji prac, spełniające wymagania pkt 5 dostarcza Wykonawca.
7) Prace będą prowadzone całodziennie (z wyłączeniem godzin ciszy nocnej) na czynnym obiekcie w dni robocze oraz w dni wolne od pracy z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone w godz.ch popołudniowych po zakończeniu zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania pracy Wykonawcy ze względu na hałas.

Dokument nr: 0301.ELZ.260.2.19.2021

Specyfikacja:
8) Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym umówieniu się z Kierownikiem filii KSS we Wrocławiu (tel. 71 332 0940).

Składanie ofert:
b) ofertę należy przekazać drogą elektroniczną na adres:
e-mail: agnieszka.lesniak2@mf.gov.pl
c) termin składania ofert upływa 5 lipca 2021 r. o godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki:
a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,
b) dysponują pracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji zamówienia,
c) nie zalegają z opłacaniem podatków i składek ZUS, na potwierdzenie czego do oferty należy załączyć oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.
4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:
a) cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, koszt dostawy, opłaty i należne podatki,
b) cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich,
c) płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
d) Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na Krajową Szkołą Skarbowości, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 4, NIP 1132932391 i złożenia jej w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, ul. Sztabowa 100.
5. Sposób przygotowania oferty:
Na ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w zapytaniu ofertowym i wynikające z zawartości formularza oferty);
b) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami oceny: Kryterium: cena - waga 100 %.
a) Oferty w postępowaniu składa się w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
8. Termin związania ofertą:
a) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni,
b) bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu złożenia oferty.
9. Inne informacje:
a) postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen lub kosztów zawartych w ofertach,
b) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
c) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę,
d) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
e) jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania), oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
f) jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienia postępowania,
g) oferta, która zostanie przekazana po terminie składania ofert, nie weźmie udziału w postępowaniu,
h) oferty, które zostaną przekazane na adres inny niż wskazany w pkt 7 lit. b nie wezmą udziału w postępowaniu,
i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
j) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści oferty,
k) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
l) Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
m) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści zapytania ofertowego, dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert,
n) Zamawiający może przeprowadzić negocjacje: z dwoma wykonawcami, których oferty uzyskały najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy w postępowaniu złożono dwie lub więcej ofert, z jednym wykonawcą w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została jedna oferta,
o) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
p) niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii