Przetarg: Remont balkonów

Przedmiot:

Remont balkonów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chemik" im. Mieczysława Lewandowskiego w Policach
ul. Roweckiego 42
72-009 Police
powiat: policki
Telefon: (91) 424 40 80 Fax: (91) 424 40 79, tel. 91 42 44 541
sekretariat@sm-chemik.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: Telefon: (91) 424 40
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie zadania pod nazwą:
,,Remont Balkonów 2021"
Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na naprawie balkonów w budynkach
mieszkalnych według zestawienia stanowiącego załącznik nr. 5
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
- obstukanie luźnych fragmentów tynku
- wykucie i uzupełnienie skorodowanego zbrojenia,
- czyszczenie przez szczotkowanie elementów metalowych,
- malowanie antykorozyjne zbrojenia,
- ręczne uzupełnienie ubytków betonowych powłoką cementowo-polimerową z odtworzeniem
kapinosu,
- wykonanie warstwy szczepnej,
" odtworzenie elewacji zewnętrznej
- malowanie po zakończeniu sufity, górna deska oraz boczki na biało, ekran wewnętrzny
i zewnętrzny malowany na kolor zbliżony do obecnego
- opcjonalnie wymiana lub montaż w przypadku braku nakładek na ekrany balkonowe
z blachy ocynkowanej

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi:
w dniu 07.07.2021r. o godz. 12;00 w sali nr 4 w siedzibie Zamawiającego.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert z zachowaniem reżimy sanitarnego.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonej daty otwarcia ofert.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego Ul. Roweckiego 42, 72-009 Police do dnia
06.07.2021r. do godz. 15:00
Wykonawca, który złoży ofertę po terminie zostanie wykluczony z postępowania. Oferty
nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich
dostarczenia przez pocztę do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być
zaadresowana do zamawiającego na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chemik" ,72-009 Police Ul. Roweckiego 42:
,,Remont balkonów 2021".
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą
i dokładnym adresem oferenta.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania do dnia 15,10.2021 r.
Termin wykonania do 15.10.2021 r.

Wymagania:
Opis warunków udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z postępowania.
O udzielenie zamówienia może się ubiegać oferent, który:
a) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech latach co najmniej
3 robót budowlanych podobnych do robót objętych przedmiotem zamówienia, o sumarycznej
wartości nie niższej niż 200.000 zł;
d) dysponuje kadrą niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia,
f) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp.
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000 zł.
Wykluczeniu z postępowania podlega Oferent:
1) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
2) który w ciągu ostatnich trzech lat nie wykonał zamówienia lub wykonał je nienależycie na rzecz
Zamawiającego,
3) w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
4) w stosunku do którego wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne,
5) który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wyniki prowadzonego
postępowania,
6) którego prawomocnie skazano za przestępstwo przeciwko mieniu, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko wiaiygodności
dokumentów lub skazano za te przestępstwa członka organu zarządzającego Oferenta,
7) który posłużył się w celu sporządzenia oferty osobą lub osobami uczestniczącymi w
przygotowaniu postępowania,
8) który zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,
9) którego oferta nie odpowiada SIWZ,
10) którego oferta została złożona po terminie,
11) który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie
6. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert
Kryteria oceny ofert są następujące;
a) cena oferty - 70%
b) gwarancja - 30%
Sposób oceny ofert jest następujący;
a) Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena";
cena najniższa
---.................. x 100 pkt x znaczenie kryterium 70 %
cena oferty ocenianej
b) Sposób przyznania punktów w kryterium ,,okres gwarancji":
okres gwarancji oferty ocenianej
......-......................... x 100 pkt x znaczenie kryterium 30 %
okres gwarancji maksymalnej
UWAGA: Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesiące
Ocena łączna będzie sumą punktów za poszczególne kryteria.
Wybrana zostanie oferta, która jest najkorzystniejsza.
Zamawiający preferuje Wykonawców, których siedziba znajduje się w województwie
zachodniopomorskim.
6. Wykaz dokumentów :
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a. odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie
wpisie do centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,
b. zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie zalega z płaceniem
podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
c. zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert stwierdzające, że oferent nie
zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
d. pełny lub skrócony bilans oferenta oraz rachunek zysków i strat - za ostatnie trzy lata
obrotowe,
e. dokument stwierdzający wysokość obrotów odnoszących się do robót będących przedmiotem
postępowania o zamówienie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych,
f. opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł,
g. wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat wraz z referencjami
potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót,
h. dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane kierownika robót oraz jego przynależność
do samorządu zawodowego,
i. informacja o ilości osób zatrudnionych u oferenta na podstawie umowy o pracę wraz
potwierdzeniem ich zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (raport ZUS DRA z ostatnich trzech
miesięcy),
j. charakterystyka wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji oferenta, niezbędnego do
wykonania zamówienia.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
/osoby/ upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do sprawdzenia wiałagodności załączonych do oferty dokumentów, oraz
składania do Oferenta w temacie tych dokumentów zapytań, na które pod groźbą
odrzucenia oferty Oferent będzie miał obowiązek niezwłocznie udzielić odpowiedzi,
7. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Oferent winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych) do dnia 05.07.2020r, do godziny 15.00 Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu w kasie Zamawiającego lub przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego.
Bank Pekao S.A. I O/Police
nr rachunku 6912403943 III 1 0000 4132 3241
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego. W tytule przelewu należy podać: ,,Remont balkonów 2021".
b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.
Gwarancję ubezpieczeniową lub bankową należy złożyć do dnia 05.07.2021r. do godziny 15;00 w
siedzibie Spółdzielni.
2) Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
a) Oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
na warunkach określonych w ofercie lub uchyla się od zawarcia umowy, pomimo
ostatecznego wezwania Zamawiającego,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta,
c) Oferent nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium bez oprocentowania, na wniosek Oferenta
w następujących przypadkach:
a) Oferent wycofał ofertę przed terminem składania ofert,
b) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia,
c) Oferent został wykluczony z postępowania,
d) jego oferta została odrzucona,
e) jego oferta nie została wybrana.
4) Oferent zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości
5% wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia jej podpisania. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej z następujących form:
a) w pieniądzu w kasie Zamawiającego lub przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I O/Police
nr rachunku 6912403943 1111 0000 4132 3241
W tytule przelewu należy podać: ,,Remont balkonów 2021
b) w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, przy czym gwarancja musi być
bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego.
5) Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jej
wartości nominalnej w terminie do 30 dni od daty wykonania zamówienia, a pozostałe 30% w
terminie do 30 dni po upływie terminu gwarancji.
Określenie sposobu przygotowania oferty:
Dokumenty składające się na ofertę:
> wypełniony formularz oferty ( karta tytułowa) - załącznik nr 1,
> dowód wpłaty wadium powinien być przymocowany do formularza oferty,
> dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do
wykluczenia z postępowania oraz dokumenty na podstawie których Zamawiający dokona
oceny oferty w kryterium wiaiygodność techniczna - określone w punkcie 6,
> oświadczenie o udzielonej gwarancji (karta gwarancyjna)
> oświadczenie żal. nr 2,
> zaparafowany wzór umowy zał. nr 3.
> zaparafowany załącznik wykazu adresów zał. nr 5.
11. Postać oferty:
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym. Wszystkie
strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu
oferenta. Poprawki powinny być naniesione czytelnie, oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej,
Ceny ofertowe winny być podane cyfrowo i słownie.
Oferty składane są w jednym egzemplarzu.
Wymagana gwarancja: min 36 miesięcy
14. kalkulacja ceny:
Cena ryczałtowa oferty jest ceną niezmienną, którą należy opracować na podstawie wizji
lokalnej w terenie, niniejszej specyfikacji oraz analizy własnej.
Podstawę normatywną stanowić powinny nakłady rzeczowe zawarte w ICNR-ach.
W przypadku braku odpowiednich norm, należy stosować wyceny indywidualne opracowane
.Sposób ogłaszania wyników przetargu i zawarcia umowy.
a) Ogłoszenie wyników przetargu:
Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wybraniu oferty poprzez wywieszenie ich
w tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, oraz na stronie internetowej SM ,,Chemik".
b) Zawarcie umowy:
W terminie wskazanym w piśmie akceptującym, wybrany oferent powinien przybyć we wskazane
przez Zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy wg warunków podanych w projekcie
umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ pod rygorem utraty wadium na rzecz
Zamawiającego.
18.Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty lub wpłynęły wyłącznie oferty od wykonawców podlegających
wykluczeniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia a zamawiający nie podjął negocjacji zgodnie z § 9 ust. 8, zmierzających do
obniżenia ceny za wykonanie zamówienia,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Kontakt:
Udzielanie wyjaśnień dot. SIWZ i załączników:
Ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Oferentami jest:
Specjalista ds. Technicznych - Łukasz Treder tel. 91 42 44 541

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii