Przetarg: Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza

Przedmiot:

Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łowiczu
Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
46 830 91 51, 830 91 52, faksu: 46 830 91 60, tel. 46/ 830-91-48
umlowicz@um.lowicz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: 46 830 91 51, 830 91
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zamówienia: Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku
na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu
Rodzai zamówienia: roboty budowlane
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia publicznego:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza
w budynku socjalnym na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu przy Ul. Katarzynów 113, zgodnie
z projektem budowlanym zawierającym zmiany do projektu budowlanego dla zadania
pn. ,,Nadbudowa i przebudowa budynku zlokalizowanego na terenie Schroniska dla zwierząt
w Łowiczu przy Ul. Katarzynów 113", zatwierdzonego pozwoleniem na budowę Nr 550/2017
z dn. 28.09.2017 r., znak AB.6740.532.2017, wydanym przez Starostę Łowickiego.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ww. projekcie budowlanym,
stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, oraz kosztorysie nakładczym, stanowiącym
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, które są również dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Łowiczu, w budynku C, w pok. 49.
3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych przez
Wykonawcę. Materiały i urządzenia, o których mowa powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz powinny odpowiadać standardom i wymaganiom określonym przez
Zamawiającego. Zastosowane materiały, o których mowa, powinny być nowe, nieużywane.
4. Wykonawca jest obowiązany do konsultowania z Zamawiającym zastosowania wybranych materiałów
i urządzeń, w szczególności elementów wyposażenia pomieszczeń.
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot niniejszego zamówienia na okres
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia, obejmującej zarówno
zastosowane materiały i urządzenia, jak i robociznę.

CPV: 45400000-1

Dokument nr: SK.271.1.7.2021.KM2

Składanie ofert:
V. Miejsce i czas składania ofert:
Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1 na
parterze w budynku ,,A", do dnia 07.07.2021 r. do godz. 9;30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: do 29.10.2021 r.

Wymagania:
Tryb: zapytanie ofertowe prowadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. póz. 2019 ze zm.) z uwagi na to, iż wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, co skutkuje brakiem zastosowania przepisów
w/w ustawy.
Zamawiający, tj. Miasto Łowicz, adres: Plac Stary Rynek 1, 99 - 400 Łowicz, reprezentowane
przez: Burmistrza Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, niniejszym zaprasza Wykonawców do
złożenia pisemnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie
Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza
w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu.
Termin związania oferta: 40 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
II. Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) dysponują osobą/osobami, skierowaną/skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, która/które posiada/posiadają stosowne uprawienia, tj. prawo do pełnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 ze zm.), zwanej
dalej ,,ustawą", lub inne odpowiadające tym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;
2) oraz posiada/posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.
220 ze zm.).
III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z oferta, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Do oferty - we Załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, należy dołączyć:
1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego określonych w dz. II niniejszego zapytania ofertowego - wg Załącznika Nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa, w szczególności:
1) uprawnienia budowlane potwierdzające prawo do pełnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 ze zm.);
2) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. póz. 1333 z ze zm.), aktualne
na dzień składania oferty.
Uwagi do dz. III niniejszego zapytania ofertowego:
1. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w dz. III niniejszego wykazu oświadczeń lub
dokumentów muszą zawierać aktualne informacje o okolicznościach w nim zawartych na dzień
złożenia oferty.
2. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawce {kopii każdej strony) - zgodnie z forma reprezentacji określona w rejestrze. kodeksie
cywilnym lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy, dla którego dołączono do oferty upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy.
IV. Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję, a jej treść
musi odpowiadać niniejszemu zapytaniu ofertowemu. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie
oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana przy
wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami zgodnie z postanowieniami niniejszego
zapytania ofertowego, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, trwałą i czytelną
techniką, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego - wg Załącznika Nr 1, do niniejszego zapytania
ofertowego.
3. Formularz ofertowy powinien być sporządzony ściśle według postanowień niniejszego zapytania
ofertowego, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.
4. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze
przedsiębiorców, kodeksie cywilnym lub w ewidencji działalności gospodarczej (wszelkie miejsca,
w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę).
5. W przypadku podpisania oferty oraz stanowiącymi jej integralną część załączników przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub ewidencyjnym Wykonawcy, należy załączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Złożona w wymaganym terminie, jedna pisemna kompletna oferta w języku polskim, musi
zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg Załącznika Nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego,
2) imię, nazwisko i adres Wykonawcy lub nazwę i siedzibę firmy, jeśli Wykonawcą jest osoba
prawna,
3) oferowaną jedną cenę ryczałtową ogółem brutto podaną cyfrowo i słownie, z podaniem stawki
i kwoty podatku VAT,
4) termin wykonania przedmiotu zamówienia (nie przekraczający terminu wymaganego,
tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 29.10.2021 r.),
5) komplet oświadczeń i dokumentów określonych w dz. III niniejszego zapytania ofertowego,
6) kosztorys robót stanowiących przedmiot zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i opatrzona hasłem: ,,Wykonanie
robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku na terenie Schroniska dla zwierząt
w Łowiczu".
9. Dodatkowo ofertę, która składana jest do Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub przesyłki
kurierskiej należy przesłać w kopercie zewnętrznej zaadresowanej jak wyżej z dopiskiem "Nie
otwierać przed terminem.............(podać termin składania ofert)".
Kopertę/koperty, o których mowa w pkt 8-9 należy zaadresować według poniższego wzoru:
- Nazwa Wykonawcy -
- Adres Wykonawcy -
Miasto Łowicz
PI. Stary Rynek 1
99 - 400 Łowicz
,,Wykonanie robót wykończeniowych w ramach adaptacji poddasza w budynku
na terenie Schroniska dla zwierząt w Łowiczu"
Nie otwierać przed terminem godz. 9;30 dnia 07.07.2021 r.
Wskazane jest. aby:
1) oferta opatrzona była datą jej sporządzenia,
2) wszystkie stronice oferty były ponumerowane,
3) oferta była trwale zszyta lub spięta w sposób uniemożliwiający dekompletację,
4) oferta zawierała dane kontaktowe do osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym.
Uwagi:
1. W przypadku złożenia oferty z terminem wykonania przedmiotu zamówienia przekraczającym termin
wymagany, tj. od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do dnia 29.10.2021 r.,
oferta nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
2. W przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. 07.07.2021 r. do godz.
9;30, oferta zostanie otwarta, jednakże nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej.
VI. Kryteria oceny ofert:
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
1) najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego - 100%
2. Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1 % = 1 punkt.
Cmin = najniższa cena ryczałtowa brutto wynikająca ze złożonych ofert,
Cx = cena ryczałtowa brutto oferty badanej.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Oferta
zawierająca najniższą cenę ryczałtową brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w ramach kryterium
,,najniższa cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego",
tj. 100 pkt. Pozostałym Wykonawcom, których oferty zawierają wyższe ceny ryczałtowe brutto
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg powyższego
wzoru.
2. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta uznana została za
najkorzystniejszą, tj. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu
ofertowym i uzyskała największą liczbę punktów, o których mowa w ust. 1.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie.
4. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w dz. III niniejszego zapytania
ofertowego, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w dz. II i III
niniejszego zapytania ofertowego, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzjelenia wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień
oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana przy wyborze oferty najkorzystniejszej albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw (upoważnień) albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa (upoważnienia), Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy nie będzie rozpatrywana przy wyborze
oferty najkorzystniejszej albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
6. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dz. III niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. Możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez
wybrania którejkolwiek z ofert:
Zamawiający, tj. Miasto Łowicz, Pl. Stary Rynek I, 99-400 Łowicz, reprezentowane przez: Burmistrza
Miasta Łowicza - Krzysztofa Jana Kalińskiego, niniejszym zastrzega sobie możliwość unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi niniejszego zapytania ofertowego;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia publicznego;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub wykonanie zamówienia publicznego nie leży w interesie
Zamawiającego;
4) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej oraz
w języku polskim.
2. Zamawiający ustala, że oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz
wezwania, Zamawiający i Wykonawcy składają przekazują pisemnie.

Kontakt:
X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
1. Przewodniczący Komisji - Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu - p. Paweł Gawroński, siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1,
budynek ,,C", pok. 48, tel. 46/ 830-91-48.
2. Sekretarz Komisji - Podinspektor Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Łowiczu -
p. Klaudia Modrzejewska, siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, budynek ,,C",
pok. 49, tel. 46/ 830-91-53.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii