Przetarg: Wykonanie robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na gabinet...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na gabinet kriosauny

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe Plon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zdrojowa 2
38-610 Polańczyk
powiat: leski
601 911 975
plon@onet.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55585
Województwo: podkarpackie
Miasto: Polańczyk
Wadium: ---
Nr telefonu: 601 911 975
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na gabinet kriosauny w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Plon, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego ,,PLON" Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury".
Powstaje w kontekście projektu
RPPK.06.01.00-18-0004/20 - "Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Plon Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury"

Część 1
Adaptacja pomieszczeń na gabinet kriosauny w SU Plon

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Wykonanie robót budowlanych - adaptacja pomieszczeń warsztatowo-magazynowych na gabinet kriosauny w budynku Sanatorium Uzdrowiskowego Plon, w związku z realizacją projektu pn. ,,Poprawa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego ,,PLON" Sp. z o.o. w Polańczyku poprzez modernizację infrastruktury".
Okres gwarancji
3 lata

CPV: 45000000-7, 45311200-2, 45331100-7, 45331200-8, 45332000-3, 45400000-1

Dokument nr: 2021-6126-55585

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
leski
Gmina
Solina
Miejscowość
Polańczyk

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Wykonawca nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Możliwość wprowadzenia istotnych zmian dotyczy sytuacji, w której spełniono łącznie nw. przesłanki:
o Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
o Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
3. Zmiany można dokonać również w przypadku, gdy wykonawca, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy
4. Dopuszczalne będą zmiany umowy, wynikające w szczególności z:
? zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy;
? zmiany terminu realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; zmiana terminów określonych umową będzie jednak dopuszczalna tylko w przypadku, gdy konieczność wykonania robót w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w szczególności: działanie siły wyższej, klęska, akt terroru, katastrofa, pandemia - o okres trwania tych okoliczności. W przypadku wystąpienia niesprzyjających, niekorzystnych warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie prac budowlanych lub uniemożliwiających dojazd na teren budowy lub uniemożliwiających spełnienie wymogów technologicznych lub realizację w sposób określony umową i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a powstała z tego powodu przeszkoda w terminowej realizacji robót pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z powstałym opóźnieniem - o okres trwania tych warunków. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez Zamawiającego.
? zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby te spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
? zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu prac, zmiany umówionego zakresu prac);
? zmiany umówionego zakresu prac- w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).
5. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Oferent musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert, a jeżeli okres działalności podmiotu jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane polegające na modernizacji/adaptacji/remoncie pomieszczeń o wartości robót nie mniejszej niż 40 tys. zł.
Do oferty należy dołączyć wykaz ww. robót z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający posiadanie wymaganego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie i prawidłowe ukończenie (np. referencje, protokoły odbioru i inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty);
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Oferent musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj. branża elektryczna, wykończeniowa, a także w zakresie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego należy dołączyć:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Wykaz doświadczenia - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
c) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (referencje, listy intencyjne, protokoły odbioru itp.);
d) Formularz oferty - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - według załączonego przez Zamawiającego wzoru;
f) Kosztorys ofertowy;
g) Potwierdzenie wpłaty wadium lub potwierdzenie wniesienia gwarancji wadialnej;
h) Zaparafowany wzór umowy.
Powyższe załączniki należy przedstawić w formie oryginałów dokumentów lub poświadczonych dokumentów za zgodność z oryginałem - przed wykonaniem obić pieczęcią firmową/pieczęcią imienną wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
W przypadku złożonych oświadczeń, na poziomie podpisywania umowy Zamawiający może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 80%
Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia/cena badanej oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia*maksymalna ilość punktów*waga %
Maksymalna ilość punktów do obliczeń: 100
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 20 %
a) Jeżeli Wykonawca udzieli 1 rok dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane - 10 punktów.
b) Jeżeli Wykonawca udzieli 2 lata dodatkowej gwarancji jakości lub więcej na wykonane roboty budowlane - 20 punktów.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jan Mazurek
tel.: 601 911 975
e-mail: plon@onet.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii