Przetarg: Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
32 42 948 65
dzp@zgm.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 32 42 948 65
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach z podziałem na 3 zadania: Patriotów 8, 10, 12
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach. Zadanie 1: Budynek przy Ul. Patriotów 8
Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru:
1) naprawa hydroizolacji ścian piwnic,
2) docieplenie ścian zewnętrznych,
3) ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu,
4) docieplenie stropu nad piwnicą,
5) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
6) wymiana stolarki okiennej,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
8) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
9) likwidacja zsypów na węgiel,
10) wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów,
11) wykonanie opaski wokół budynku,
12) roboty wykończeniowe i porządkowe,
13) wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych oraz miedzianych wewnątrz budynku,
14) montaż instalacji centralnego ogrzewania,
15) montaż grzejników stalowych płytowych,
16) montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,
17) roboty wykończeniowe i porządkowe.
Szczegółowy zakres usługi określa rozdział VI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach. Zadanie 2: Budynek przy Ul. Patriotów 10
Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru:
1) naprawa hydroizolacji ścian piwnic,
2) docieplenie ścian zewnętrznych,
3) ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu,
4) docieplenie stropu nad piwnicą,
5) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
6) wymiana stolarki okiennej,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
8) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
9) likwidacja zsypów na węgiel,
10) wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów,
11) wykonanie opaski wokół budynku,
12) roboty wykończeniowe i porządkowe,
13) wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych oraz miedzianych wewnątrz budynku,
14) montaż instalacji centralnego ogrzewania,
15) montaż grzejników stalowych płytowych,
16) montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,
17) roboty wykończeniowe i porządkowe.
Szczegółowy zakres usługi określa rozdział VI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie zastępczego nadzoru inwestorskiego w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła w Rybniku Boguszowicach. Zadanie 3: Budynek przy Ul. Patriotów 12
Zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot nadzoru:
1) naprawa hydroizolacji ścian piwnic,
2) docieplenie ścian zewnętrznych,
3) ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu,
4) docieplenie stropu nad piwnicą,
5) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
6) wymiana stolarki okiennej,
7) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
8) docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych,
9) likwidacja zsypów na węgiel,
10) wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów,
11) wykonanie opaski wokół budynku,
12) roboty wykończeniowe i porządkowe,
13) wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych oraz miedzianych wewnątrz budynku,
14) montaż instalacji centralnego ogrzewania,
15) montaż grzejników stalowych płytowych,
16) montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania,
17) roboty wykończeniowe i porządkowe.
Szczegółowy zakres usługi określa rozdział VI Specyfikacji Warunków Zamówienia

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 2021/BZP 00092007, DZP.2120.0016.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 14:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.zgm.rybnik.pl/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej dzp@zgm.rybnik.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej dzp@zgm.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz ,,Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: dzp@zgm.rybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: dzp@zgm.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 13:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii