Przetarg: Wykonanie kompleksowej obsługi serwisowej i przeglądów konserwacyjnych pięciu...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej obsługi serwisowej i przeglądów konserwacyjnych pięciu MIKROKOGENERATORÓW

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
Pl. Mariański 7/8
57-540 Lądek Zdrój
powiat: kłodzki
tel. 74 8117-219, Faks: 74 8140 946
przetargi@23wszur.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lądek Zdrój
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel. 74 8117-219, Fa
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Usługi w zakresie - Serwis Mikrokogeneracji MCHP - 5 szt" postępowanie III. Numer sprawy: 17/ Pn p-zaU / 21.
Działając w oparciu o zapisy obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych i posiłkując się przepisami art. 276 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych ( Pzp )
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 i Dz. U. 2020 poz. 2275 z póz. zm.) 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi
serwisowej i przeglądów konserwacyjnych pięciu MIKROKOGENERATORÓW, których dane
techniczne zawarto w załączniku nr 3 do SWZ .
Zakres wykonywania usług wyszczególniono w załączniku nr 3.1 do SWZ oraz dokładnie opisano we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ).
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej www.przetargi.23wszur.pl .
Wspólny Słownik Zamówień: Kod CPV 50 53 23 00-6, nazwa - Usługi w zakresie napraw i
konserwacji generatorów.

CPV: 50 53 23 00-6

Otwarcie ofert: 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 01.07.2021 r. o godz. 10:00, w budynku, przy Ul. Jadwigi 1, pokój nr 4.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie ,,Hasła dostępowego", które należy przesłać jako odrębną wiadomość na wskazany adres email, po godz. 09:30 i nie później niż do godz. 10:00 dnia 01.07.2021 roku.

Specyfikacja:
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SWZ: www.przetargi.23wszur.pl. pod w/w numerem od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. od 23.06.2021 r.

Składanie ofert:
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl do dnia:
01.07.2021 r. do godz. 09:30.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin wykonania zamówienia: od dnia obowiązywania umowy do 31.05.2022 roku.

Wymagania:
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu podstawowego o wartości szacunkowej do 130.000,00 złotych w związku z art. 2, ust. 1, pkt. 1) ustawy Pzp.
IV. Określenie przedmiotu zamówienia: wielkość lub zakres zamówienia, informacja o możliwości składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione pozycje w
zestawieniu asortymentowo - ilościowym ( załącznik nr 3 do SIWZ stanowi całość zamówienia ).
V. Informacja o wyborze oferty z możliwością prowadzenia negocjacji :
Zamawiający wybiera ofertę bez przeprowadzania negocjacji.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków ( art. 273, ust. 1 ):
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SWZ.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie wyznacza warunku .
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Wykonawca spełni warunek jeżeli będzie realizował
zamówienia bez pobierania zaliczek. Zapłata na podstawie faktury ( patrz wzór umowy § 5 ).
4). zdolności technicznej lub zawodowej: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
- Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub pracowników wykonawcy że posiada aktualne uprawnienia do serwisowania i napraw urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem t.j. aktualne świadectwo kwalifikacyjne kat. E1 i E 3 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń.
Wymagane uprawnienia (ważne świadectwa kwalifikacyjne ) zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego. Ocena na podstawie oświadczenia wg wzoru zawartego w załączniku Nr 6 do SWZ )
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
wykonawcę w niniejszym postępowaniu podmiotowe środki dowodowe.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy składając ofertę załączają do niej: Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu ( art. 125 ust. 1 ) - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowi załącznik nr 2 do SWZ. .
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą do złożenia podmiotowych środków dowodowych : wykazanych w rozdziale VII , pkt. 2 ppkt 3 i ppkt 4 ) niniejszego ogłoszenia i uzupełnienia dokumentów / podmiotowych środków dowodowych, ( oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ) .

IX. Informacja na temat wadium - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium: - CENA 90 %
- Termin płatności - 10 %
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni t.j. do dnia 30.07.2021 r.. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ( art. 307 ust. 1 Pzp. ).
XIII. Informacje Zamawiającego :
1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający udziela zaliczek na poczet realizacji zamówienia .
7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawi art. 310 ustawy Pzp. jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie będą mu przyznane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii