Przetarg: Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej

Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
ul. Chopina 4
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel.54 282-53-31
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.54 282-53-31
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Białych Błotach"
2. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Białych Błotach.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:
Montaż nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, powiększenie WC celem przystosowania do osób niepełnosprawnych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, montaż pochwytów ściennych dla niepełnosprawnych oraz montaż grzejnika elektrycznego.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3) Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie, dla którego będzie realizowany przedmiot zamówienia, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamówienia.
Zamówienie współfinansowane jest w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
UWAGA!
Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym
w treści zapytania ofertowego. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym zapytaniu ofertowym lub załącznikach do zapytania ofertowego norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna".

CPV: 45210000-2, 45400000-1, 45450000-6, 45421000-4

Dokument nr: 1/3/2021

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego: Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, Ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski w terminie do dnia 07.07.2021 roku, do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.

Wymagania:
4. Dokumenty i oświadczenia jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1) Wypełniony formularz ofertowy.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych wykonawców, których oferty nie będą kompletne lub tych, których oferty zawierają błędy.

5. Sposób przygotowania oferty.
1) Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem.
4) Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie).
7) Wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte w sposób trwały.
9) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10) Wykonawca jest zobowiązany określić cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia
w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. Cena winna być obliczona ściśle według zapisów formularza ofertowego.
11) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe
i obejmować będzie wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12) Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Związek Gmin Ziemi Kujawskiej, ul. Chopina 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski oraz opisane: ,,Rozbudowa i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Białych Błotach"
13) Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów wystawione przez osoby do tego upoważnione, w przypadku, gdy upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji).
14) Wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1) Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
2) Zamawiający wymaga do dnia podpisania umowy przedłożenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany oraz pomocniczo przedmiar robót budowlanych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
2) Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie pomocniczy przy obliczeniu ceny.
3) Cena podana w ofercie musi zawierać podatek VAT, wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i składniki związane z wykonaniem danego zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
4) Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Kosztorys ofertowy ma charakter jedynie pomocniczy przy obliczeniu ceny. Jeżeli wykonawca nie wyceni którejkolwiek z pozycji tabeli, zamawiający uzna, że została ona wyceniona
w innej pozycji.

8. Kryteria wyboru ofert.
1. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:
Cena brutto oferty - 60%
Gwarancja jakości - 40%
2. Sposób przyznawania punktów:
a) cena

C = (Cmin./Cbad.) x 60

gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
Cmin. - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert
Cbad. - cena (brutto) oferty badanej

b) okres gwarancji jakości

Gw = (Gwbad./Gwmax.) x 40

gdzie:
Gw - ilość punktów oferty badanej w kryterium gwarancja jakości
Gwbad. - ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej
Gwmax - najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów oceny ofert (C+Gw).
4. Minimalny okres gwarancji jakości - 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Maksymalny punktowany przez zamawiającego okres gwarancji jakości - 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 40 pkt.
6. W przypadku gdy którykolwiek z wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich wykonawców w kryterium gwarancja jakości (Gw) przyjmie okres gwarancji jakości (Gwmax.) jako 60 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu umowy.
7. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
8. Oferowany okres gwarancji jakości liczony w pełnych miesiącach należy wskazać we wzorze oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
11. Warunki płatności.
Warunki płatności określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
9. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Iwona Żbikowska- Kierownik Biura ZGZK tel. 54 282 53 31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii