Przetarg: Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
powiat: wołomiński
bzp@powiat-wolominski.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wołomin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Radzymin
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Radzymin

CPV: 71354000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00091986, SPW.272.56.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.powiat-wolominski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski; https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski; https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem I.16 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Oświadczenie zawarte w pkt 12 formularza oferty

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_wolominski

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SPW.272.56.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie numerycznej mapy gleb chronionych dla obszaru gminy Radzymin
4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze wzorami z rozdziału III.4 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się odpowiednim ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000,00 zł;
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
a) że wykonał należycie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: należytego wykonania prac obejmujących swym zakresem co najmniej 1 usługi polegającej na opracowaniu numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków lub glebowo rolniczej dla obszaru minimum 100 ha lub zamiennie wykaz wykonanych prac związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, w liczbie minimum 10 opracowań.
b) że dysponuje lub będzie dysponował oprogramowaniem specjalistycznym, kompatybilnym z wykorzystywanym w tut. PODGiK do prowadzenia i aktualizacji mapy zasadniczej. Pozwalającym na tworzenie plików różnicowych i automatyczną aktualizację bazy mapy zasadniczej.
c) Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami :
Wykonawca wykaże, że dysponuje, lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2 - kwalifikacje geodezyjne, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy, z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 276 ze zmianami) oraz przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów (świadectwo ukończenia kursu lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych). Uznawanie kwalifikacji nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- Samooczyszczenie;
- Pełnomocnictwo ;
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego;
- Wykaz rozwiązań równoważnych;
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie ze wzorami z rozdziału III.4 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii