Przetarg: Izolacja ścian fundamentowych części budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Izolacja ścian fundamentowych części budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Trzebnicki
Ks. Dz. Bochenka 6
55-100 Trzebnica
powiat: trzebnicki
713879501
inwestycje@powiat.trzebnica.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474753
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Trzebnica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 713879501
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych według projektu wykonawczego na zadanie pn: ,,Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy"
2. Adres inwestycji:
Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica
3. Szczegółowe zakresy robót określają:
1) przedmiar robót (załącznik nr 10 do SWZ),
2) projekt wykonawczy (załącznik nr 11 do SWZ),
3) STWiOR (załącznik nr 12 do SWZ),
4) projekt budowlany (załącznik nr 13 do SWZ),
które stanowią integralną część niniejszej SWZ.
Z zakresu określonego w projekcie wykonawczym Zamawiający wyklucza elewacje E06-E12 oraz elewację E13 jako już wykonaną.
4. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020. 1333), zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym, przepisami prawa w tym z zakresu BHP, normami technicznymi, poleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty
i aprobaty techniczne.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ .

CPV: 45320000-6, 45110000-1, 45111220-6, 45112000-5, 45232451-8, 45233200-1, 45233222-1, 45262330-3, 45262350-9, 45262500-6

Dokument nr: 2021/BZP 00092082, IiPF.272.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica. 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku,,Wyślij wiadomość do zamawiającego", po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie (w sytuacjach
awaryjnych, np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej) komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:inwestycje@powiat.trzebnica.pl.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia
Prezesa RadyMinistrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452),zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac OS X 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6. Wykonawca,przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego"). Pozostałe szczegółowe informacje określa SWZ (rozdział XVI i XVII)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Trzebnicki.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy jest Pan Bartosz Korus, e-mail b.korus@powiat.trzebnica.pl, tel. 71 387 95 78. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy", prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp" lub Pzp,
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474753
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-20

Wymagania:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003 Bank Spółdzielczy
w Trzebnicy, z adnotacją: ,,wadium - izolacja ścian IiPF.272.9.2021".
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XVI SWZ.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, gwarancja taka musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę podmiotu dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne oświadczenie:
,,Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. ..................... zł na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp" z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana."
9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
11. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IiPF.272.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych według projektu wykonawczego na zadanie pn: ,,Izolacja ścian fundamentowych części budynku Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy"
2. Adres inwestycji:
Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy
ul. Wojska Polskiego 17
55-100 Trzebnica
3. Szczegółowe zakresy robót określają:
1) przedmiar robót (załącznik nr 10 do SWZ),
2) projekt wykonawczy (załącznik nr 11 do SWZ),
3) STWiOR (załącznik nr 12 do SWZ),
4) projekt budowlany (załącznik nr 13 do SWZ),
które stanowią integralną część niniejszej SWZ.
Z zakresu określonego w projekcie wykonawczym Zamawiający wyklucza elewacje E06-E12 oraz elewację E13 jako już wykonaną.
4. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020. 1333), zawartą umową w sprawie zamówienia publicznego, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem budowlanym, przepisami prawa w tym z zakresu BHP, normami technicznymi, poleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty
i aprobaty techniczne.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ .
4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-20
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 1) Cena oferty (C); 2) Okres
gwarancji (G)
4. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w następujący sposób:
Pbad. = Pc + Pg
Pbad. - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
Pc - punkty przyznane badanej ofercie w kryterium ,,Cena"
Pg - punkty przyznane badanej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji"
Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w rozdziale XXI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót izolacyjnych i fundamentowych
o wartości minimum 100 000,00 zł brutto;
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów odrębnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie
z treścią załącznika nr 4 do SWZ,
2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie
z treścią załącznika nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ);
3) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ);
4) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 rozdziału XV SWZ, oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ);
5) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003 Bank Spółdzielczy
w Trzebnicy, z adnotacją: ,,wadium - izolacja ścian IiPF.272.9.2021".
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XVI SWZ.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, gwarancja taka musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę podmiotu dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne oświadczenie:
,,Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. ..................... zł na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp" z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana."
9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku,
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
11. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi roboty budowlane lub do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz z warunki ich wprowadzenia zostały określone w Załączniku nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: 1) Cena oferty (C); 2) Okres
gwarancji (G)
4. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w następujący sposób:
Pbad. = Pc + Pg
Pbad. - łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
Pc - punkty przyznane badanej ofercie w kryterium ,,Cena"
Pg - punkty przyznane badanej ofercie w kryterium ,,Okres gwarancji"
Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w rozdziale XXI SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii