Przetarg: Utwardzenie placu manewrowego

Przedmiot:

Utwardzenie placu manewrowego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bałtów
Bałtów 32
27-423 Bałtów
powiat: ostrowiecki
tel. 41/264 10 08 w. 24
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Bałtów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41/264 10 08 w.
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utwardzenie placu manewrowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej
1. Przedmiot zamówienia
-Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu manewrowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej
-Szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera przedmiar robót

Składanie ofert:
Miejsca i terminy: Oferty z ceną netto, brutto i Vat złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 02.07.2021 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Bałtowie, 27- 423 Bałtów 32, pokój nr 14 (sekretariat). Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis : Oferta na zadanie 28/2021 ,,Utwardzenie placu manewrowego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wólce Bałtowskiej"

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- 15 września 2021

Wymagania:
Kryterium wyboru
-100% cena
4.Ocena ofert
-oceny ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy.
-z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i uzyska najwyższą ilość punktów zostanie podpisana umowa.
5.Dokumenty wymagane od oferentów:
-formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru
-kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru
-kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie Załącznika nr 2
-podpisana klauzula informacyjna z art.13 RODO
6.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
-jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Pani Eugenia Kołodziej, pokój nr 19, tel. 41/264 10 08 w. 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii