Przetarg: Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej

Przedmiot:

Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474708
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DL.4241.52.2021.AS Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy Ul. Zielonej 18B w Jastrzębiu-Zdroju
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena nie dotyczy - należy podać cenę w Formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do zaproszenia. Kwota określona w tej pozycji nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 474708, DL.4241.52.2021.AS

Otwarcie ofert: Otwarcia : 30-06-2021 12:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474708
Składania : 30-06-2021 12:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474708

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI USŁUGI: do 4 tygodni od daty podpisania zlecenia.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Przegląd roczny wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18B
w Jastrzębiu-Zdroju".
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu wentylacji mechanicznej bytowej w budynku użytkowym przy ul. Zielonej 18B w Jastrzębiu-Zdroju i sporządzenie protokołu z przeglądu i pomiaru wydajności instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 1.
2.2. Wentylacja mechaniczna w obiekcie została wykonana w 2018 roku. Dokumentację projektową wentylacji mechanicznej dołączono w wersji elektronicznej.
2.3. Przed przystąpieniem do wykonania usługi należy zwrócić się do MZN o wydanie upoważnienia osobom, które będą wykonywały usługę.
3. TERMIN REALIZACJI USŁUGI: do 4 tygodni od daty podpisania zlecenia.
3.1. Po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, zostanie sporządzony protokół odbioru usługi, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół odbioru usługi będzie podstawą do wystawienia faktury za realizację zadania.
4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:
4.1. Posiadanie uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów - minimum 1 osoba.
4.2. Posiadanie zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) - dla osoby wymienionej w pkt 4.1. wyżej.
4.3. Posiadanie urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych wraz z potwierdzeniem legalizacji.
4.4. Wykazanie wykonania co najmniej dwóch usług (potwierdzonych referencjami, poświadczeniami) polegających na wykonaniu przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych oraz sporządzaniu protokołów z wykonanej kontroli.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).
4.4.1. Usługi wykazane winny być zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli ten okres jest krótszy - w tym okresie.
4.4.2. W referencjach/poświadczeniach powinny być wymienione czynności, które były wykonywane przez Wykonawcę bez konieczności określania ich wartości.
5. POSTAĆ OFERTY:
5.1. Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o. o. (www.platformazakupowa.pl). Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert - zostanie uznana za odrzuconą.
5.2. Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 900.
5.3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę zgodnie z załączonym do oferty Wykonawcy upoważnieniem (również podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy).
5.4. Podpis winien być czytelny umożliwiający identyfikację osoby go składającej z imienia i nazwiska, a w przypadku podpisu nieczytelnego dodatkowo z pieczątką imienną osoby składającej podpis bądź z czytelnym zapisem imienia i nazwiska tej osoby nad lub pod podpisem.
5.5. Podpisy winny być złożone co najmniej na tych stronach składanego dokumentu, które są istotne dla oceny tego, czy Wykonawca, bądź inny wystawca dokumentu, chciał złożyć oświadczenie o treści wynikającej z dokumentu jako całości np. pierwszej i ostatniej jego stronie, jeżeli układ treści dokumentu wskazuje, że pozostałe strony łączą się w całość pozwalającą uznać, że całość dokumentu składa się na treść oświadczenia jego wystawcy.
5.6. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli bądź osoby upoważnione przez Wykonawcę.
5.7. Oferta winna być sporządzona w języku polskim pismem czytelnym.
5.8. Poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
5.9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
a) wypełniony Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy;
UWAGA: złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę ,,za zgodność z oryginałem". Jeśli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do jego udzielenia. Jeżeli zostanie dołączona kserokopia pełnomocnictwa, wówczas winno być ono poświadczone notarialnie.
c) kserokopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów - minimum 1 osoba wraz z Zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty),
d) kserokopię dokumentu w języku polskim potwierdzającego posiadanie sprawnego urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych.
e) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 4.4. Zaproszenia, np. referencje, poświadczenia. UWAGA: Jeżeli Wykonawca realizował na rzecz Zamawiającego (MZN) usługi, wówczas nie ma obowiązku przedłożenia dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie (np. listy referencyjne, poświadczenia).
Komunikaty
2021-06-23 13:19 Anna Sitkiewicz Sprostowanie treści zaproszenia:
W pkt. 5.2 zaproszenia powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2021 r. do godz. 12:00.
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
3 Uprawanienia budowlane i zaświadczenie z IIB - należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych w pełnym lub ograniczonym zakresie, pozwalających na zrealizowanie zamówienia, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów - minimum 1 osoba wraz z Zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa (ważne na dzień składania oferty) (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4 posiadanie urządzenia pomiarowego - należy dołączyć kserokopię dokumentu w języku polskim potwierdzającego posiadanie sprawnego urządzenia pomiarowego do kontroli skuteczności i wydajności systemów wentylacyjnych. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
5 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 4.4. Zaproszenia, np. referencje, poświadczenia. - należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie co najmniej dwóch usług (potwierdzonych referencjami, poświadczeniami) polegających na wykonaniu przeglądów i pomiarów instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych lub użytkowych oraz sporządzaniu protokołów z wykonanej kontroli. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Anna Sitkiewicz
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Oddział: Miejski Zarząd Nieruchomości
Aleja Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii