Przetarg: Termomodernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
Grażyńskiego 17
40-126 Katowice
powiat: Katowice
32 258 43 59
biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474781
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 32 258 43 59
Termin składania ofert: 2021-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu kolejnego etapu termomodernizacji budynku, w szczególności segmentu ,,C" i częściowo segmentu ,,A".
Zakres prac:
1. Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:
a. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni styropianem grubości 16 cm - segment C" i częściowo A",
b. wykonanie tynków wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie w kolorystyce zgodnej z projektem,
c. zerwanie pokrycia papowego,
d. ocieplenie dachu płytami styropianowymi, laminowanymi grubości 22 cm,
e. jednokrotne krycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną,
f. wymianą rynien rur spustowych ,
g. wykonanie obróbek blacharskich i z papy termozgrzewalnej,
h. wymurowanie kominów z cegły klinkierowej i wykonanie czapek betonowych, oraz podwyższenie rur wywiewnych wraz z wykonaniem nowych kapturków,
i. demontaż instalacji odgromowej i montaż po wykonaniu docieplenia dachu
j. wymiana parapetów zewnętrznych,
k. wymiana okien PCV, na okna PCV lub aluminiowe zgodnie z projektem i przedmiarem robót dla poszczególnych segmentów,
l. wymiana drzwi ewakuacyjnych płytowych na stalowe ocieplane oraz wejściowych na drzwi aluminiowe z aluminium ciepłym oraz witryn wg przedmiaru i projektu,
m. izolacja segmentu C" i jedna strona A" poniżej terenu,
n. odtworzenie opaski i schodów po wykonaniu izolacji ścian poniżej terenu wokół,
o. uporządkowanie terenu wokół szkoły po robotach termomodernizacyjnych wraz z naprawą nawierzchni,
p. malowanie korytarza, miejsc po zamurowaniach i przy wymienianych drzwiach zgodnie z przedmiarem,
q. inne prace ujęte w przedmiarach i konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlana.
2. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne :
a. demontaż lamp zewnętrznych na segmentach docieplanych i ponowny montaż po wykonanych pracach,
b. wykonanie nowego okablowania zgodnie z projektem i przedmiarem
c. montaż lamp oświetleniowych zgodnie z przedmiarem
d. montaż kompletnego nowego osprzętu ( wyłączniki, gniazda, itp. jak wyżej),
e. wykonanie okablowania dla zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z przedmiarem
f. montaż lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
g. badanie i pomiary wykonanej instalacji j.w.
3. Instalacje c.o:
a. demontaż obudów i grzejników zgodnie z przedmiarem,
b. wymiana haków mocujących,
c. naprawa i malowanie ściany na której zawieszony jest grzejnik (tam gdzie nie będzie malowana cała sala lub na korytarzach),
d. montaż grzejników zgodnie z projektem i przedmiarem,
e. montaż zaworów,
f. wymiana odcinków instalacji c.o. ( gałązek przyłączeniowych),
g. inne prace zgodnie z przedmiarem robót.
4. Roboty uzupełniające:
a. demontaż nad oknami płyt azbestowych i utylizacja zgodnie z przedmiarem,
b. wykopy wokół segmentów wraz z zasypaniem (docieplenie i izolacja poniżej terenu),
c. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (segregacja wg. obowiązujących przepisów).
PONADTO: Wykonawca będzie zobowiązany zamontować na konstrukcji wolnostojącej od strony wejścia głównego do budynku szkoły tablicę informacyjną o wymiarach 90cmx120 cm zgodną z wytycznymi Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii o treści:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy Ul. Grażyńskiego 17.
Dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ,,Metropolitalny Fundusz Solidarności" Kwota dofinansowania ....". Wzór tablicy zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Zakres prac zaznaczono na załączonym schemacie.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji obejmującej rysunki (dotyczące niniejszego etapu robót), przedmiary robót i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część SWZ

CPV: 45000000-7, 45111200-0, 45111300-1, 45233161-5, 45233253-7, 45262100-2, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9-

Dokument nr: 2021/BZP 00091857, ZP/274/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-09 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: zp@cuw.katowice.pl 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. FORMA SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (szczegóły w pkt. 9 SWZ). 1.1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.1.2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).1.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.. 1.2, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym: przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji lub wyjaśnień odbywa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem:https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na Platformie na adres poczty elektronicznej: zp@cuw.katowice.pl Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego", nie za pośrednictwem adresu email. 3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:- dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, szyfrowanie na ttps://platformazakupowa.pl/ odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
24.1.1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących, Ul. Grażyńskiego 17, 40-126 Katowice, e-mail: biuro.nieslyszacy.katowice@gmail.com, tel. 32 258-43-59.
24.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- pod numer telefonu 32-6061323 lub 32-6061328 w godz.ch 8.00 - 15.00;
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
24.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/274/2021 pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach";
24.1.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej ,,ustawa Pzp" oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo-księgową;
24.1.5. dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
24.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
24.1.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane;
24.1.8. posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
24.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474781
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-09 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_katowice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/274/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu kolejnego etapu termomodernizacji budynku, w szczególności segmentu ,,C" i częściowo segmentu ,,A".
Zakres prac:
1. Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe:
a. ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z przygotowaniem powierzchni styropianem grubości 16 cm - segment C" i częściowo A",
b. wykonanie tynków wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie w kolorystyce zgodnej z projektem,
c. zerwanie pokrycia papowego,
d. ocieplenie dachu płytami styropianowymi, laminowanymi grubości 22 cm,
e. jednokrotne krycie dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną,
f. wymianą rynien rur spustowych ,
g. wykonanie obróbek blacharskich i z papy termozgrzewalnej,
h. wymurowanie kominów z cegły klinkierowej i wykonanie czapek betonowych, oraz podwyższenie rur wywiewnych wraz z wykonaniem nowych kapturków,
i. demontaż instalacji odgromowej i montaż po wykonaniu docieplenia dachu
j. wymiana parapetów zewnętrznych,
k. wymiana okien PCV, na okna PCV lub aluminiowe zgodnie z projektem i przedmiarem robót dla poszczególnych segmentów,
l. wymiana drzwi ewakuacyjnych płytowych na stalowe ocieplane oraz wejściowych na drzwi aluminiowe z aluminium ciepłym oraz witryn wg przedmiaru i projektu,
m. izolacja segmentu C" i jedna strona A" poniżej terenu,
n. odtworzenie opaski i schodów po wykonaniu izolacji ścian poniżej terenu wokół,
o. uporządkowanie terenu wokół szkoły po robotach termomodernizacyjnych wraz z naprawą nawierzchni,
p. malowanie korytarza, miejsc po zamurowaniach i przy wymienianych drzwiach zgodnie z przedmiarem,
q. inne prace ujęte w przedmiarach i konieczne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlana.
2. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne :
a. demontaż lamp zewnętrznych na segmentach docieplanych i ponowny montaż po wykonanych pracach,
b. wykonanie nowego okablowania zgodnie z projektem i przedmiarem
c. montaż lamp oświetleniowych zgodnie z przedmiarem
d. montaż kompletnego nowego osprzętu ( wyłączniki, gniazda, itp. jak wyżej),
e. wykonanie okablowania dla zasilania awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z przedmiarem
f. montaż lamp awaryjnych i ewakuacyjnych
g. badanie i pomiary wykonanej instalacji j.w.
3. Instalacje c.o:
a. demontaż obudów i grzejników zgodnie z przedmiarem,
b. wymiana haków mocujących,
c. naprawa i malowanie ściany na której zawieszony jest grzejnik (tam gdzie nie będzie malowana cała sala lub na korytarzach),
d. montaż grzejników zgodnie z projektem i przedmiarem,
e. montaż zaworów,
f. wymiana odcinków instalacji c.o. ( gałązek przyłączeniowych),
g. inne prace zgodnie z przedmiarem robót.
4. Roboty uzupełniające:
a. demontaż nad oknami płyt azbestowych i utylizacja zgodnie z przedmiarem,
b. wykopy wokół segmentów wraz z zasypaniem (docieplenie i izolacja poniżej terenu),
c. wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (segregacja wg. obowiązujących przepisów).
PONADTO: Wykonawca będzie zobowiązany zamontować na konstrukcji wolnostojącej od strony wejścia głównego do budynku szkoły tablicę informacyjną o wymiarach 90cmx120 cm zgodną z wytycznymi Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii o treści:
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 17.
Dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ,,Metropolitalny Fundusz Solidarności" Kwota dofinansowania ....". Wzór tablicy zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
Zakres prac zaznaczono na załączonym schemacie.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji obejmującej rysunki (dotyczące niniejszego etapu robót), przedmiary robót i specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące integralną część SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 119 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa gwarancyjna
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) dysponuje:
a.1. kierownikiem budowy - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
a.2. kierownikiem robót branży sanitarnej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
a.3. kierownikiem robót branży elektrycznej - osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Uwaga:
1. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną/nymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117) oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane (umowy) polegające na termomodernizacji budynku (obejmujące branże budowlaną, elektryczną i instalacji c.o.) o wartości minimum 300 000,00 zł netto każda - zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym.
Uwagi:
1. Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Pzp w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 118 ustawy Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane
w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek.
2. W przypadku, gdy roboty referencyjne w rzeczywistości były wykonywane przez Wykonawcę w ramach konsorcjum wraz z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, należy w Wykazie robót, wskazać, jakie czynności w ramach tych robót były wykonywane przez Wykonawcę ubiegającego się o niniejsze zamówienie. Faktyczny wkład konsorcjanta w prowadzeniu działań może polegać na osobistym wykonaniu robót, ale także zarządzanie i administrowanie robotami może wystarczyć do powołania się na doświadczenie nabyte w toku ich realizacji.
3. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
a.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
a.2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykaz robót należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 7.1 i 7.2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 8.3.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.2 składają odrębnie:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
b) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
2.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);
2.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty ,,WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH".
Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
2.4. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 8.2.1 - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp).
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ .
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp , niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie Pzp.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
7. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Platformie przetargowej. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Obsługa gwarancyjna
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-07

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii