Przetarg: Odtworzenie chodnika po usunięciu awarii rurociągu wody pitnej

Przedmiot:

Odtworzenie chodnika po usunięciu awarii rurociągu wody pitnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A
ul. Energetyków 15
43-603 Jaworzno
powiat: Jaworzno
+48 572 993 031
barbara.rygula@tauron-wytwarzanie.pl
https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/13006301/details
Województwo: śląskie
Miasto: Jaworzno
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 572 993 031
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Odtworzenie chodnika po usunięciu awarii rurociągu wody pitnej przy Ul. Wojska Polskiego w Jaworznie w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Dokument nr: PNP-S/TW/03865/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/swoz2/app/demand/notice/public/13006301/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2021-06-30 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
ZAPYTANIE OFERTOWE:
1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do udziału w postępowaniu prostym i składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Odtworzenie chodnika po usunięciu awarii rurociągu wody pitnej przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna- Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie"
Miejsce realizacji zamówienia: TAURON Wytwarzania Spółka Akcyjna - Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.
Warunki realizacji zamówienia (Załącznik nr 1) są dostępne na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (SWOZ), strefa publiczna: Dokumenty - wsparcie zakupów TW oraz w zakładce ,,Dokumenty zamówienia".
Opis Przedmiotu Zamówienia (wraz z wymaganiami technicznymi w zakresie realizacji ) wskazany jest w Załączniku nr 2.
2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał iż:
a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest dysponuje osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia.
na dowód czego winien złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
3. Złożona oferta musi być zgodna z przedstawionymi poniżej wymaganiami Zamawiającego:
a) termin realizacji: od 19.07.2021 do 06.08.2021r.
b) wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
c) wymagany termin związania ofertą: minimum 30 dni,
d) termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
e) cena musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
f) cena netto 100% za całą wartość zadania.
4. W zakładce ,,Dokumenty zamówienia" znajdują się następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Warunki realizacji zamówienia,
b) Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
5. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wypełnione i podpisane:
a) Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy,
6. Informacje dodatkowe:
a) informacje dotyczące Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w tym składania ofert, podręczniki oraz filmy instruktażowe dostępne są w zakładce ,,Regulaminy i instrukcje",
b) w razie wystąpienia problemów technicznych dotyczących Platformy Zakupowej, prosimy je zgłaszać na adres: swoz@tauron.pl,
c) oferty złożone przed upływem terminu nie są widoczne dla operatora,
d) oferta zapisana, a nie złożona jest niewidoczna dla operatora,
e) Wykonawca, który złoży ofertę przed terminem, może dowolnie ją edytować, zmieniać bądź wycofać przed upływem tego terminu,
f) sposób komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą winien odbywać się na Platformie Zakupowej SWOZ, przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
7. Zastrzeżenia:
a) złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków postępowania, wskazanych
w niniejszym zapytaniu oraz załącznikach do niego,
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w ramach prowadzonych negocjacji przeprowadzenie wielu powtórzeń (rund) zapytań skierowanych do Wykonawców w formie kolejnych rund, bądź aukcji elektronicznej,
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia postępowania bez podania przyczyn, a z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Barbara Ryguła
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 572 993 031
E-mail:
barbara.rygula@tauron-wytwarzanie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii