Przetarg: Remont i modernizacja lokali mieszkalnych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont i modernizacja lokali mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Zielna 25 B
41-907 Bytom
powiat: Bytom
32 532 50 00
zamowienia@bm.bytom.pl
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,49223,6b0ac5c5ab0f8939442c42704c5493b0.html
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 32 532 50 00
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont i modernizacja lokali mieszkalnych przy Ul. Chełmońskiego 31/1, Ul. Karola Miarki 68/2, Ul. Orląt Lwowskich 3/13, Ul. Prusa 18/1 w Bytomiu - Pakiet 4"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Ul. Chełmońskiego 31/1.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.1. do SWZ - Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.1.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Część II - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Ul. Karola Miarki 68/2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2. do SWZ - Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.2.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Część III - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Ul. Orląt Lwowskich 3/13.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1.3. do SWZ - Przedmiar robót. Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik nr 1.3.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Część IV - Roboty remontowe i modernizacyjne w lokalu mieszkalnym wchodzącym
w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom - Ul. Prusa 18/1 .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1.4. do SWZ - Przedmiar robót.
Warunki wykonania i odbioru robót zawiera Załącznik Nr 1.4.a. do SWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesięcznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45211341-1, 45310000-3, 45330000-9-, 45333000-0, 45453000-7, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092121, DZ-PN-16/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: Platformy przetargowej pod adresem
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html i poczty elektronicznej - zamowienia@bm.bytom.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę, zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej dostępnym pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://bm-bytom.logintrade.net/zapytania_email,49223,6b0ac5c5ab0f8939442c42704c5493b0.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 11:00
Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej: https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii