Przetarg: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA REGIMIN
UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19
06-461 REGIMIN
powiat: ciechanowski
Tel.: (23) 681-17-56 wew. 25
ug@regimin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: REGIMIN
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: (23) 681-17-56
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia oferty na:
Zadanie 1.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo, gmina
Regimin
Zadanie 2.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Targonie, gmina
Regimin
Zadanie 3.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin, gmina Regimin
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo, gmina
Regimin
Zadanie 2.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Targonie, gmina
Regimin
Zadanie 3.
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin, gmina Regimin
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
w załączeniu
CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektów: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo (zadanie 1),
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Targonie
(zadanie 2), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin
(zadanie 3), zwanych również ,,Planami miejscowymi" i docelowy pilotaż wszelkich
czynności wyczerpujących pełną procedurę określoną przepisami, którą zamyka
podjęcie uchwały przez Radę Gminy Regimin i uprawomocnienie się tej uchwały.
Dla każdego z zadań Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisy prawa,
a w szczególności zgodnie z:
a) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 741 z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 1164, póz. 1587).
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań,
badań, ekspertyz i wymaganych opinii oraz uzgodnień, których konieczność
stwierdzi Wykonawca w oparciu o właściwe przepisy prawa w trakcie realizacji
zamówienia, a także wykonanie wszelkich czynności proceduralnych,
w szczególności sporządzanie wzorów pism, zamieszczanie ogłoszeń, publikacji,
przesyłanie poczty i powiadomień, prowadzenie dokumentacji prac planistycznych
itp., a ponadto wykonanie innych czynności niewymienionych wyżej, niezbędnych
do kompletnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Szczegółowe zasady realizacji i rozliczenia zamówienia określa umowa, stanowiąca
załącznik nr 4 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
5. Podstawę formalno-prawną opracowania Planów miejscowych stanowią:
- Uchwała Nr XXVII/166/20 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pianu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo,
- Uchwała Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Regiminie z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plan
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Targonie,
- Uchwała Nr XVII/91/16 Rady Gminy w Regiminie z dnia 4 maja 2016
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Regimin, z późn. zm.
dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Regiminie pod
adresem: https://bip.regimin.pl/wiadomosci/431/uchwaly_rady i w załącznikach
nr 6, 7 i 8 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
6. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi
obejmować całość zamówienia.
8. W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych zmian opracowania stanowiącego
przedmiot zamówienia.

CPV: 71410000-5

Dokument nr: 01/2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert:. 02.07.2021 do godz. 12;15
20. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Regiminie, Ul. A. Rzewuskiego
19, w Sali Konferencyjnej (pok. nr 14) w dniu 02.07.2021 roku, o godz. 12:15.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty: URZĄD GMINY REGIMIN
UL. ADAMA RZEWUSKIEGO 19
06-461 REGIMIN
Pokój nr 8 (Sekretariat Urzędu)
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 02.07.2021 do godz. 12;00 pisemnie osobiście lub poczta, pocztą elektroniczna na adres poczty (ug@regimin.pl) w formie formularza ofertowego (forma jaką złoży Wykonawca nie ma znaczenia a treść przy takim zapisie, która została zawarta we wzorze). b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem ,,Oferta na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo, fragmentu wsi Targonie i wsi Regimin. Nie otwierać przed dniem 2 lipca 2021r. godz. 12:15"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
30 czerwca 2022r.
10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 09.07.2021 do dnia 30.06.2022r
CZĘŚĆ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE
OKRESU RĘKOJMI
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.06.2022 roku -
termin przedłożenia Radzie Gminy w Regiminie do uchwalenia projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.

Wymagania:
11. Warunki płatności: 14 dni po otrzymaniu faktury
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
CZĘŚĆ II - TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.).
CZĘŚĆ V - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie
większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
Dokumenty załączone do oferty w języku obcym są składane w formie: oryginału lub
odpisu lub wypisu lub wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez
osobę uprawnioną - tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wchodzących następnie
w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3. Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących
załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się złożenie w
ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one
zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.
4. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia muszą mieć
formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
5. Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie - arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub
trwale połączone w jedną całość inną techniką.
6. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te
powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane
przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie
muszą być numerowane i parafowane.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą (podpisujące) ofertę.
8. Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie
oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Formularz oferty, wykazy i oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia muszą być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osoby)
podpisującą ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej
prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
10. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy
lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów)
uprawnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
11. Uprawnienie osób podpisujących ofertę, do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy
(odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej) - to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za
zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do
reprezentacji wynika z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
Wykonawcy(ów), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych
dokumentach.
12. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania ofertowego powinny
zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszym zapytaniem formie.
13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej
oznaczenie nazwy Wykonawcy i siedziby.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
15. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewide
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne pr
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia;
5) Formularz cenowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
16. Wykonawca podaje również w ofercie termin wykonania zamówienia.
17. Zamawiający wymaga sporządzenia w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w skład oferty.
18. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu
Oferty), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
19. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Gminy
w Regiminie, ul. A. Rzewuskiego 19 oraz opisane: ,,Oferta na sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo,
fragmentu wsi Targonie i wsi Regimin. Nie otwierać przed dniem 2 lipca 2021r. godz.
12:15".
CZĘŚĆ VX - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym
zapytaniu ofertowym, w cenie ryczałtowej brutto, musi ująć wszystkie koszty
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego zakresu przedmiotu
zamówienia, łącznie z obowiązującymi podatkami i opłatami, ewentualnymi zniżkami
i upustami zaproponowanymi przez Wykonawcę oraz z wynagrodzeniem za
przeniesienie na Zamawiającego nieograniczonych czasowo ani terytorialnie
autorskich praw majątkowych do opracowań, wraz z prawem do wykonywania
zależnego prawa autorskiego na wszystkich polach eksploatacji określonych we
wzorze umowy.
2. Zaproponowana przez Wykonawcę cena jest ceną ostateczną i nie może ulec
zmianie. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę
w sposób szczególnie rzetelny, uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów.
3. Cena ryczałtowa brutto musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) niezależnie
od wchodzących w jej skład elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. W złotych polskich będą również prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym, a Wykonawcą.
CZĘŚĆ VII - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i jego znaczeniem: najniższa cena - 100%.
2. Ocena oferty w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według
następujących zasad:
1) Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena ryczałtowa brutto spośród złożonych ofert
liczba punktów = ---------------------------------------------------x 100 pkt
cena ryczałtowa brutto w ofercie ocenianej
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymogi
określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów.
CZĘŚĆ VIII - INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z Wykonawcą
którego oferta została wybrana. Wykonawca, którego oferta została wybrana,
zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania,
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie i na warunkach określonych we wzorze
umowy (zał. nr 4 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia).

Kontakt:
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Karolina Rzeczkowska Tel.: (23) 681-17-56 wew. 25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii