Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja obiektów miejskich...

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Termomodernizacja obiektów miejskich - projekt budowlany"

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Oświęcim
ulica Zaborska 2
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
faks: 33 842 93 61, +48 33 842 93 11
zp@um.oswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: ---
Nr telefonu: faks: 33 842 93 61,
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Termomodernizacja obiektów miejskich - projekt budowlany"
obejmującej audyty energetyczne, termomodernizację przegród
zewnętrznych, wymianę instalacji c. o. oraz instalacje fotowoltaiczne
w siedmiu obiektach miejskich na terenie miasta Oświęcimia.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,,Termomodernizacja obiektów miejskich - projekt budowlany" obejmującej audyty energetyczne,
termomodernizację przegród zewnętrznych, wymianę instalacji c. o. oraz instalacje fotowoltaiczne
w siedmiu obiektach miejskich na terenie miasta Oświęcimia.
Opracowana kompleksowa dokumentacja projektowa winna umożliwić Zamawiającemu
aplikowanie w przyszłości o środki zewnętrzne na realizację robót dla obiektów wyszczególnionych
poniżej.
Obiekty objęte zamówieniem zlokalizowane są:
- budynek Niepublicznego Przedszkola ,,Promyczek" przy Ul. Powstańców Warszawy 1a,
- budynek Niepublicznego Przedszkola ,,Tęczowe" przy Ul. Wróblewskiego 1,
- budynek Niepublicznego Przedszkola ,,Bajka" przy Ul. Czecha 6,
- budynek Zarządu Budynków Mieszkalnych przy Ul. Orzeszkowej 1,
- budynek Zarządu Budynków Mieszkalnych przy Ul. Bema 12,
- budynek Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych ,,Promyk" przy Ul. Zwycięstwa 75,
- budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Ul. Partyzantów 1.
4. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) Opracowanie audytów energetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Strona: 2
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
Znak sprawy: ZP.271.19.2021.III
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. ,,w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego" (Dz.
U.2009.43.346 z dnia 2009.03.18).
2) Opracowanie dla każdego budynku projektu budowlanego (4 egz.) i technicznego (3 egz.)
(jeżeli z zapisów Ustawy Prawo Budowlane będzie wynikał obowiązek uzyskania
pozwolenia na budowę) lub projektu wykonawczego (4 egz.) (jeżeli z zapisów Ustawy
Prawo Budowlane będzie wynikał obowiązek dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania
robót lub brak takiego obowiązku). Projekt budowlany należy opracować zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. ,,w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U.2020.1609 z dnia 2020.09.18).
Ponadto dokumentacja powinna zostać zapisana na nośniku cyfrowym (2 egz.)
w formacie pdf oraz formatach edytowalnych wraz z dokumentami niezbędnymi
do uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót oraz ich realizacji, obejmujących
w szczególności:
a) projekt architektoniczno-budowlany rozwiązujący szczegółowo zagadnienia związane
z termomodernizacją przegród zewnętrznych tj. ścian, stropodachów i dachów, ścian
piwnicznych, stolarki zewnętrznej,
b) projekt instalacji centralnego ogrzewania,
c) projekt instalacji fotowoltaicznej,
d) projekty przebudowy elementów budowlanych i instalacji wewnętrznych w zakresie
niezbędnym do realizacji całości przedsięwzięcia.
3) Uzyskanie wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych
do otrzymania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót ( o ile będą konieczne )
oraz do realizacji inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji oraz przygotowanie
i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia
zamiaru wykonania robót oraz uzyskanie decyzji administracyjnych lub zaświadczeń
kończących postępowanie w organie administracji architektoniczno-budowlanej ( o ile
będzie to konieczne ).
Strona: 3
URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM
Znak sprawy: ZP.271.19.2021.III
4) Przygotowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przez
którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu
wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania prawidłowości
wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiarowych - 2 egz. wraz z zapisem cyfrowym - 2 egz.
5) Wykonanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające
opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości
jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw
do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w 2 egz. wraz
z zapisem cyfrowym w formacie pdf oraz w formacie plików obsługiwanych w programie
Excel i w formacie ath - w 2 egz.
6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż wykonanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004r.)
w 2 egz. wraz z zapisem cyfrowym w formacie pdf oraz w formacie plików obsługiwanych
w programie Excel i w formacie ath - w 2 egz.
7) Załączenie uwierzytelnionych kopii uprawnień projektantów, sprawdzających oraz
autorów audytów energetycznych - w 2 egz.

Dokument nr: ZP.271.19.2021.III

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć do dnia 5 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim Ul. Zaborska 2,
pok. 1 (Dziennik podawczy). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej
podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres
zp@um.oswiecim.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2021r.

Wymagania:
5. Warunki realizacji realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do raportowania postępu prac co najmniej raz
w miesiącu.
2) Wykonawca zobligowany jest do uczestnictwa w co najmniej 3 spotkaniach w trakcie
opracowywania dokumentacji.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania Zamawiającego z treścią uzyskanych
warunków i uzgodnień niezwłocznie po ich otrzymaniu.
4) Dokumentacja winna spełniać wymagania określone w:
a) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz.
U.2009.43.346 z dnia 2009.03.18) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego",
b) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. (Dz. U.2020.1609 z
dnia 2020.09.18) ,,w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego",
c) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (tekst jednolity
Dz. U. 2013, poz.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu użytkowego,
d) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 130, poz.
1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
5) Projekt budowlany należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami rzeczoznawcami.
Uwaga: W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z
powodu jego wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić
projekt nieodpłatnie.
6) Odbiór dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie
protokolarnego jej przekazania przez Wykonawcę. W ciągu 7 dni od daty złożenia
kompletnej dokumentacji Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem formalnym
i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru. Protokół odbioru stanowił
będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane zamówienie.
7) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia
ryczałtowego.
8) Wykonawca może wystawić fakturę po zatwierdzeniu i protokolarnym końcowym odbiorze
dokumentacji przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
lub przyjęcia zgłoszenia ( o ile będzie ono konieczne ).
9) Prawidłowo wystawiona faktura płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiającego.
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych z następujących tytułów:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,15 %, wynagrodzenia umownego
wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,15 % wartości
wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie za każdy dzień zwłoki, licząc od daty
wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie,
d) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego
wskazanego w umowie.
2) Przed naliczeniem kar umownych Zamawiający może wezwać na piśmie wykonawcę do złożenia
pisemnych wyjaśnień dotyczących uchybienia skutkującego naliczeniem kar umownych,
o których mowa w pkt 1. Zamawiający dokona oceny złożonych przez wykonawcę wyjaśnień,
biorąc w szczególności pod uwagę stopień zawinienia wykonawcy, i na takiej podstawie
podejmie decyzję o naliczeniu kar umownych. W przypadku, gdy w ramach składanych przez
wykonawcę wyjaśnień zostanie udowodnione, że uchybienie powstało z przyczyn
niezawinionych przez wykonawcę i od niego niezależnych, Zamawiający odstąpi od naliczenia
kar umownych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należności
z tytułu kar przewidzianych w umowie, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w sytuacji
wyrządzenia mu szkody przekraczającej zakres zastrzeżonych kar umownych.
wyrządzenia mu szkody przekraczającej zakres zastrzeżonych kar umownych.
5) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6) Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności i długów wynikających z umowy
na osoby trzecie.
7) W sprawach związanych z wykonaniem umowy, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
8) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
niniejszego Zaproszenia.
10)Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej a ich wprowadzenie nastąpi na drodze
obustronnie zawartego aneksu do niniejszej umowy.
7. Prawa autorskie:
1) Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za dokumentację Zamawiający nabywa nieodpłatnie na czas
nieokreślony pełne autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji.
2) Prawa te dotyczą następujących pól eksploatacji opracowania:
a) wprowadzenie do komputera, jego utrwalenie i zwielokrotnienie,
b) publikowanie w formie pisemnej i elektronicznej,
c) umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Oświęcim oraz innych
podmiotów,
d) przekazywanie autorskich praw majątkowych osobom trzecim bez dodatkowej zgody
autora opracowania.
3) Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem niniejszego
opracowania przez Zamawiającego.
4) W szczególności Zamawiający może dokonywać w powyższym zakresie modyfikacji projektu
planu miejscowego. Zamawiający upoważniony jest także do udostępnienia
przedmiotowego projektu planu osobom trzecim działającym na jego zlecenie w powyżej
wskazanym zakresie.
5) Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia za
dokumentację projektową, Zamawiający nabywa nieodpłatnie na czas nieokreślony pełne
autorskie prawa majątkowe do opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia,
w wypadku:
a) rozwiązania umowy przed całkowitym zakończeniem realizacji przedmiotu umowy -
z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy;
b) kompletnego zrealizowania umowy - z chwilą przekazania planu miejscowego do
Zamawiającego i zapłaty całego należnego wynagrodzenia.
6) Prawa te dotyczą następujących pól eksploatacji opracowania:
a) wprowadzenie do komputera, jego utrwalenie i zwielokrotnienie,
b) publikowanie w formie pisemnej i elektronicznej,
c) umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Zamówień
Publicznych oraz innych podmiotów,
d) przekazywanie autorskich praw majątkowych osobom trzecim bez dodatkowej zgody
autora dokumentacji /opracowania/.
7) Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem przez
Zamawiającego opracowania stanowiącego przedmiot umowy.
9. Rękojmia:
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
fizyczne przedmiotu zamówienia do upływu terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
obiektu, wykonanego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zaproszenia,
jednak nie dłużej niż do 31.12.2025r.
10. Oferta winna zawierać:
1) Wykonawca winien złożyć ofertę zawierającą:
a) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.
b) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentów załączonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie jest
zobowiązany do przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu w przypadku gdy figuruje
we właściwym rejestrze udostępnionym na stronie internetowej bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym
lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonych
w systemie informatycznym na właściwych stronach internetowych tj. odpowiednio:
KRS: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
d) Do oferty należy dołączyć wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej pięć dokumentacji
zrealizowanych przez Wykonawcę w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia
o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania oraz referencje inwestora, dla którego owa dokumentacja została
opracowana (załącznik nr 2 do zaproszenia). Referencja powinna zawierać:
? nazwę i adres Inwestora zlecającego dokumentację;
? przedmiot opracowanej dokumentacji (lokalizację, parametry techniczne);
? ocenę Inwestora co do jakości wykonania dokumentacji.
e) Wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia w wymaganych branżach
i kosztorysowaniu, ze wskazanie w tym wykazie posiadanych wymaganych prawem
kwalifikacji i uprawnień projektowych (załącznik nr 3 do zaproszenia). W dniu zawarcia
umowy wybrany Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopie uprawnień
projektowych.
11. Kryteria oceny oferty:
1) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów określonych
w zaproszeniu, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji przejrzystości
tj. z najniższą ceną lub najkorzystniejszym bilansem ceny i innych kryteriów. Kryteria: cena
ofertowa brutto.
2) Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług tj.: wartość wyrażoną w jednostkach
pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy. W tak rozumianej cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeśli na podstawie
odrębnych przepisów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Cena ofertowa winna
obejmować wszystkie prace konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest
dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Alternatywny sposób dostępu do dokumentów postępowania zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848),
realizowany jest poprzez kontakt telefoniczny pod nr +48 33 842 93 11

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii