Przetarg: Remont instalacji hydrantowej, grzewczej i wodnej

Przedmiot:

Remont instalacji hydrantowej, grzewczej i wodnej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poczta Polska S.A Biuro Zamówień, Dział Zamówień Terenowych Północ w Gdańsku
Targ Rakowy 7/8
80-940 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 326 65 60
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=17018268
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 326 65 60
Termin składania ofert: 2021-07-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Postępowania
Remont instalacji hydrantowej, grzewczej i wodnej dla budynków Poczty Polskiej 15-959 Białystok Ul. Kolejowa 26
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Remont instalacji hydrantowej, grzewczej i wodnej dla budynków: administracyjnego, hali obsługi i hali napraw wraz z remontem rurociągów c.o./c.w.u. w kanale łączącym budynki administracyjny i hali obsługi przy Ul. Kolejowa 26 w Białymstoku. Celem remontu jest dostosowanie wodnej instalacji przeciwpożarowej w ww. budynkach, do obecnie obowiązujących przepisów i wymogów z zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

CPV: 45330000-9

Dokument nr: BZA.2600.349.2021.DTPN

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert
05-07-2021 11:00:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska/public/postepowanie?postepowanie=17018268
TERMIN SKŁADANIA ofert
05-07-2021 11:00:00

Wymagania:
Warunki udziału
Zgodnie ze specyfikacją

Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
90.00
Kryterium ,,cena" (waga -90%) - oferty uzyskają liczbę punktów liczoną wg wzoru:
(Cmin / Cof) x 100 pkt x 90%
gdzie:
Cmin - najniższa zaproponowana cena oferty brutto wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cof - zaproponowana cena brutto oferty badanej;

1.2
Okres gwarancji
Waga:
10.00
Kryterium ,,okres gwarancji" (waga -10%) - oferty uzyskają liczbę punktów liczoną
wg wzoru:
(Oof / Omax) x 100 pkt x 10%
gdzie: Oof - okres gwarancji oferty badanej;
Omax - najdłuższy oferowany okres gwarancji.
Minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata, okres gwarancji powyżej 5 lat traktowany jest jak okres gwarancji wynoszący 5 lat
9. Opis sposobu obliczenia ceny - Załącznik nr 9

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii