Przetarg: Wykonanie renowacji stolarki drewnianej w zespole pałacowym

Przedmiot:

Wykonanie renowacji stolarki drewnianej w zespole pałacowym

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Bank Polski w Warszawie
Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 185-45-20
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 185-45-20
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, w ramach prowadzonego postępowania o zakup pn. ,,Wykonanie renowacji stolarki drewnianej w zespole pałacowym w OS NBP w Starewsi", zaprasza do złożenia oferty.

Postępowanie prowadzone jest przez NBP -Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.), tj. wartość zamówienia nie jest równa ani nie przekracza kwoty 130 000 zł.
Opis przedmiotu zakupu
1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie renowacji stolarki drewnianej w zespole pałacowym w Ośrodku Szkoleniowym narodowego Banku Polskiego w Starejwsi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu i wymagań NBP związanych z ich realizacją zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 36 miesięcy na wykonane roboty.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków / ofert:
2021-07-02 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
I. Wymagania dotyczące złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć za pomocą elektronicznego narzędzia zakupowego - System Elektronicznych Zamówień (e-SEZ) po zalogowaniu się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl. Instrukcja złożenia oferty stanowi załącznik nr 1 do Zaproszenia.
2. Do oferty (plik elektroniczny w systemie) należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
i zeskanowany - Formularz oferty, którego wzór podany jest
w załączniku nr 2 do Zaproszenia,
2) zeskanowany aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy (w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy - KRS lub CEIDG - należy załączyć stosowne pełnomocnictwo).
IV. Przetwarzanie danych osobowych
NBP informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofercie, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez NBP jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,,RODO" wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach
i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść podana jest we wzorze Formularza oferty.
V. Wizja lokalna:
Zamawiający zaleca Wykonawcom odbycie wizji lokalnej (adres: Starawieś k. Węgrowa , ul. Węgrowska 26). Zgłoszenie na wizję należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Anna.Wysocka@nbp.pl do dnia 28.06.2021 r. O terminie wizji zgłoszeni Wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na wizję należy stawić się z ważnym dokumentem tożsamości, np. dowodem osobistym.

VI. Informacje końcowe:
1. NBP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. NBP będzie udzielał odpowiedzi wyłącznie na pytania wykonawców, które zostaną złożone elektronicznie przez narzędzie zakupowe SEZ.
3. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej NBP.

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony NBP w sprawie przedmiotowego postępowania jest Ewa Wilk-Stanaszek tel. 22 185-45-20, e-mail: DKRZ-WPO1@nbp.pl oraz ewa.wilk-stanaszek@nbp.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii