Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: +48 58 7445 610
zamowienia.gda@gaz-system.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Telefon: +48 58 7445
Termin składania ofert: 2021-07-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane w związku z realizacją zadania
remontowego "Gazociąg Turzno-Toruń, w m. Otłoczyn (wypłycenie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ oraz
Załączniku nr 2a do SWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami ,,Kodeksu Postępowania
dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." i stosować się do
jego postanowień w trakcie realizacji zamówienia. ,,Kodeks Postępowania dla Dostawców
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A." jest dostępny na stronie
internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowaniadla-
dostawcow/.
4. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, znakom towarowym, patentom lub
pochodzeniu, źródłom lub szczególnym procesom zawarte w dokumentacji
postępowania. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać
na etapie realizacji zamówienia, że oferowany przedmiot Zamówienia spełnia określone
wymagania.
Równowaga została określona w Załączniku nr 2a do SWZ.
5. Nazwy własne produktów wskazane w Warunkach Technicznych lub OPZ mają posłużyć
wyłącznie określeniu minimalnych standardów jakościowych i wymagań jakie mają
spełniać urządzenia zabudowane oraz zastosowane materiały w celu wykonania remontu.
6. Zamawiający, przed terminem składania ofert dopuszcza odbycie wizji lokalnej z udziałem
przedstawiciela Zamawiającego.

7. W przypadku woli odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z Zamawiającym zgodnie
z Rozdziałem X SWZ, nie później niż w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
8. Nieodbycie wizji lokalnej nie jest powodem odrzucenia oferty, jedynie może skutkować
brakiem możliwości dochodzenia praw w przypadku przygotowania oferty i realizacji
niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wszelkie ryzyka związane z brakiem
przeprowadzenia oględzin miejsca obciążają Wykonawcę.
9. Wizja lokalna nie jest zebraniem Wykonawców, w związku z tym w czasie wizji lokalnej
Zamawiający nie będzie przyjmował pytań o wyjaśnienie SWZ, ani udzielał odpowiedzi na
pytania Wykonawców. Wszystkie pojawiające się pytania i prośby wynikające z wizji
lokalnej, dla swej ważności winny być zapisane przez Wykonawcę i następnie przybrać
formę wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Wszelkie bieżące wyjaśnienia udzielane w trakcie
wizji przez personel Zamawiającego (lub podmioty działające na jego rzecz) nie stanowią
oficjalnego kanału komunikacji, a stają się takie i są wiążące dla wszystkich stron dopiero
po ich potwierdzeniu w trakcie procedury przetargowej.

Dokument nr: NP/2021/06/0317/GDA

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 07.07.2021 r. o godz. 14:00
2. Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail
zamowienia.gda@gaz-system.pl , przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest
wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na
wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu
Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.
3. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
4. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich (PLN) w postaci netto oraz brutto -
z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca określi ceny oferty za wykonanie przedmiotu
Zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z treścią
Formularza ,,Oferta" (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. Ceny zawarte w Formularzu ,,Oferta" będą wartościami ryczałtowymi, obejmującymi
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.
3. Ceny oferty nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania).
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
5. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na
podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku
od towarów i usług w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto
(tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług).
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena - Pc - waga 95%, które zostanie przeliczone na punkty według następującego wzoru:
?? =
?????ż??? ???? ????? ???ś?ó? ?ł?ż????? ?????
???? ????? ?????? ???????
× 95 ???
Obecność na LWD - waga 5%. Badana oferta w ramach kryterium otrzyma punkty
zgodnie z poniższą tabelą:
Opis Liczba punktów
Wykonawca wpisany na LWD 5 pkt
Wykonawca niewpisany na LWD 0 pkt
2. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych
zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Ocena ostateczna oferty będzie sumą punktów uzyskanych za ww. kryteria.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający,
spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. W przypadku,
gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt
lub przeprowadza kolejną rundę negocjacji handlowych, o których mowa w Rozdziale XVII
SWZ. Zamawiający informuje Wykonawców składających oferty dodatkowe lub z którymi
planuje przeprowadzić ww. negocjacje, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
XVII. NEGOCJACJE HANDLOWE
1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie
kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, z wyłączeniem kryterium ,,Obecność na LWD".
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przeprowadzenia negocjacji
handlowych, o których mowa ust. 1, Zamawiający do ewentualnych negocjacji handlowych
zastrzega możliwość zaproszenia maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po
wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
negocjacji handlowych w zakresie warunków Zamówienia, w celu podniesienia jego
efektywności, określonych w SWZ. Wówczas Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji
handlowych oraz do ulepszenia oferty do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego z tym zastrzeżeniem, iż
aktualizacja wymagań, o której mowa powyżej, nie może prowadzić do zmiany charakteru
zamówienia.
XVIII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: 1) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - o wyborze najkorzystniejszej oferty,
wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano,
2) na żądanie Wykonawcy - o pozycji, którą zajęła jego oferta w rankingu oceny ofert,
lub o okoliczności pozostawienia oferty bez badania i oceny w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w Rozdziale VII SWZ,
3) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie Zamówienia lub
których oferta została odrzucona - o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich
oferty,
4) Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - o sposobie
podpisania umowy w sprawie Zamówienia z zastrzeżeniem, że umowa zostanie
zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia
Wykonawcy o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli umowę w sprawie Zamówienia w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik musi
posiadać stosowne pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania umowy nie wynika
z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu. Pełnomocnictwo do podpisania
umowy musi być przedłożone najpóźniej przed podpisaniem umowy, w formie oryginału,
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza
odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
mocodawcę.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we Wzorze
umowy, której treść stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Umowa w sprawie Zamówienia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jest wymagane.
XXII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się
częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej
SWZ.
3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SWZ lub zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ.
XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności
podania przyczyny takiej czynności.
2. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku
unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia
Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić
Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej
w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny
takiego działania.
5. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu
ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców (o ile są
znane na etapie składania oferty).
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wobec
których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-
11, pkt 13 i ust. 2 pkt 2- 3 SWZ.
XXV. LISTA WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW
1. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie Zamówienia objętego kodem konsolidacyjnym: 10.GAZ ROBOTY BUDOWLANE - GAZOCIĄGI
dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
2. Wykonawcom wpisanym na LWD w kodzie, o którym mowa w ust. 1. powyżej
w przedmiotowym Postępowaniu przysługują następujące uprawnienia:
1) niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu Postępowania,
2) otrzymanie dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na
LWD" (waga kryterium: 5%),
3) skrócony termin płatności należności z tytułu realizacji Zamówienia, wynoszący 21 dni,
przy czym termin liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, a za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2. powyżej, przysługują Wykonawcom znajdującym
się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia
z ust. 2 pkt 2) i pkt 3) powyżej, jeśli dany Wykonawca nie został wpisany na LND przed
podpisaniem Umowy w sprawie Zamówienia Niepublicznego. Jeżeli po wyborze oferty
najkorzystniejszej, ale przed podpisaniem Umowy w sprawie Zamówienia Niepublicznego,
Dostawca został wpisany na LND, należy dokonać powtórzenia czynności badania i oceny
ofert.
4. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Wykonawcy dostępne są
na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce ,,Lista
Wiarygodnych Dostawców".
XXVI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia
23.05.2018, str. 2), dalej zwanego ,,RODO": 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu,
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
(adres: Ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej
informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ
lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe przekazane przez osoby wskazane w ust. 1 będą przetwarzane
w niezbędnym zakresie dla potrzeb podjęcia działań zmierzających do ewentualnego
zawarcia umowy o realizację zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będą wykorzystywane dla potrzeb utrzymywania kontaktu
służbowego. W związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie czynności niezbędnych do
udzielenia zamówienia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowią
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
Odbiorcy danych
4. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
5. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy zostaną również, w razie wyboru oferty
jako najkorzystniejszej, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem https://zakupy.gaz-system.pl.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie
zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych
z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną
decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także
pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł
umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów
Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na
rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii,
pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru najkorzystniejszej
oferty, unieważnienia Postępowania lub zakończenia Postępowania bez wyboru
najkorzystniejszej oferty, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach
archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu
o dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie
dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały
zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych
osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego
usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
5) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa.
13. Poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 12 osoby wskazane w ust. 1: 1) pkt 1-2 mają prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od
Zamawiającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące;
2) pkt 3 mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania
danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, jeśli ich zdaniem
Zamawiający naruszył ich prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
niepublicznego.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może
skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
XXVII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 14 RODO)
Wykonawca spełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne wynikające z art. 14
RODO w stosunku do osób wskazanych niżej w ust. 1.
Obowiązek informacyjny zrealizowany zostanie poprzez przekazanie tym osobom poniższej
informacji. Wykonawca potwierdzi wykonanie obowiązku poprzez złożenie oświadczenia
zawartego w Formularzu ,,Oferta", stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO: 1) osób wskazanych do kontaktu,
2) podwykonawców, dalszych podwykonawców,
3) podmiotów trzecich,
4) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ
lub podwykonawców,
5) członków organów zarządzających i nadzorczych osób prawnych lub spółek
osobowych,
6) prokurentów;
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
(adres: Ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej
informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 będą przetwarzane w celu związanym
z Postępowaniem, w szczególności z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do
udzielenia zamówienia oraz w celu archiwizacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
w celu utrzymywania kontaktów służbowych, oceny złożonych przez Wykonawców ofert
oraz archiwizacji Postępowania
Kategorie danych osobowych
4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych w stosunku do osób
wskazanych w ust. 1 pkt 1-6: dane podstawowe (imię i nazwisko)
Ponadto w stosunku do:
1) osób wskazanych do kontaktu: dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email, fax);
2) podwykonawców:
a) firma (nazwa),
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu;
3) innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ:
a) firma (nazwa),
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,
d) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu,
e) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane
o prowadzeniu działalności gospodarczej;
4) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ
lub podwykonawców,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu
osobistego, PESEL,
d) informacja o mocodawcy,
e) miejsce zamieszkania;
5) członków organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych lub spółek
osobowych,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności nr PESEL,
d) dane dotyczące przebiegu pracy (w szczególności sprawowana funkcja);
6) Prokurentów:
a) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności, PESEL,
b) informacja o mocodawcy.
Odbiorcy danych osobowych
5. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie
zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych
z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną
decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także
pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł
umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów
Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na
rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii,
pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru Wykonawcy
w Postępowaniu, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych
przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o
dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1-6 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie
dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały
zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych
osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego
usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
5) sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych
w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem Zamawiający narusza
Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
6) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
niepublicznego.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może
skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
16. Zamawiający uzyskał dane osobowe od Wykonawcy, który bierze udział w Postępowaniu.
Załączniki do SWZ:
Załącznik nr 1 - Wzór Umowy,
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2a- Tabela równoważności
Załącznik nr 3 - Formularz ,,Oferta",
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień,
Załącznik nr 6 - Oświadczenie- potencjał osobowy.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 07.07.2021 r. o godz. 14:00
Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail
zamowienia.gda@gaz-system.pl , przy czym złożenie oferty w ten sposób możliwe jest
wyłącznie w przypadku niedostępności Portalu Zakupowego. Wraz ze złożeniem oferty na
wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że niedostępność Portalu
Zakupowego wynika z przyczyn od niego niezależnych.

Miejsce i termin realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w terminach określonych w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzorze
Umowy

Wymagania:
INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH
I PODOBNYCH
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień podobnych.
INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
2) Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, tj.:
2.1) Posiadają zdolność techniczną lub zawodową.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy:
2.1.1) W okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno
zamówienie o charakterze i złożoności odpowiadającej zakresowi przedmiotowego
Zamówienia, tzn. polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie
(w rozumieniu prawa budowlanego) lub modernizacji gazociągu wysokiego ciśnienia,

tj. o ciśnieniu roboczym powyżej 1,6 MPa, o średnicy większej lub równej DN400.
W przypadku modernizacji lub remontu zakres prac powinien obejmować wymianę
gazociągu lub jego odcinka.
2.1.2) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania, w tym osoby posiadające
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca1994 r. Prawo
budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poz. 1278) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na
terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Nr 63, poz. 394), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w
rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U.2016.1725 ze zm.), zwane dalej ,,uprawnieniami budowlanymi" do: - kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 1 osoba.
2.1.3) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania, w tym osobami
posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 ze zm.) do wykonywania
prac eksploatacyjnych:
Grupa 3
a) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (jedna
osoba jako poleceniodawca pracy gazoniebezpiecznej, druga osoba jako
kierująca/nadzorująca pracami) - w zakresie sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu
powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu).
b) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji -

w zakresie sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje
gazowe, tłocznie gazu).
2.1.4) Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia,
posiadającymi niezbędne kwalifikacje do jego wykonania, w tym personelem
posiadającym odpowiednie uprawnienia spawalnicze tj.:
a) Personelem nadzoru spawalniczego- uprawnienia Europejskiego/
Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - zgodnie z PN - EN ISO 14731:2008 z
aktualnym certyfikatem kompetencji - co najmniej 1 osobą;
b) Personelem nadzoru spawalniczego stale obecnym na budowie posiadającym
uprawnienia wg PN - EN ISO 14731:2008 (min. europejski mistrz spawalnik EWS) lub
uprawnieniami nadzoru spawalniczego wydanymi przez UDT - co najmniej 1 osobą;
c) Personelem wykonującym złącza spawane posiadającym uprawnienia PN-EN ISO
9606-1:2014 wydane przez UDT w zakresie metody spawania, materiału, średnic,
grubości, rodzaju złącza w odniesieniu do złączy spawanych wykonywanych w
ramach przedmiotowego zadania - co najmniej 2 osoby.
UWAGA:
Dopuszcza się łączenie funkcji ww. personelu wymienionego w pkt. a) i b) powyżej,
pod warunkiem, że personelem nadzoru spawalniczego stale obecnym na budowie
będzie osoba posiadająca uprawnienia Europejskiego/ Międzynarodowego Inżyniera
Spawalnika wg PN - EN ISO 14731:2008 z aktualnym certyfikatem kompetencji.
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według
formuły ,,spełnia" - ,,nie spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych
do oferty.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek
opisany w ust. 1. pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast pozostałe
warunki może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie Zamówienia.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów
w zakresie warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują Roboty Budowlane lub Usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane w charakterze podwykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza polegania na
zasobach innych podmiotów wobec których zachodzą podstawy do wykluczenia,
o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-14 oraz ust. 2 pkt 1-3 SWZ.

VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY
1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony: 1) Formularz ,,Oferta" wraz z oświadczeniem o nie podleganiu wykluczeniu
z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego (zgodny z treścią Załącznika
nr 3 do SWZ).
2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą: 1) Dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu
Wykonawcy były uprawnione do tej czynności (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo).
2) Wykaz wykonanych zamówień spełniających warunek określony w Rozdziale VI ust. 1
pkt 2 ppkt 2.1) ppkt 2.1.1) SWZ (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ).
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać:
- przedmiot zamówienia (nazwa zamówienia i zakres robót),
- charakterystyczne parametry gazociągu, (maksymalne ciśn. robocze (MOP)
gazociągu wysokiego ciśnienia [MPa]oraz średnica DN [mm])
- daty wykonania, tj. rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) i zakończenie (dd/mm/rrrr),
- podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
Do każdego zamówienia należy dołączyć dokumenty (np. referencje) potwierdzające,
że zamówienia zostały wykonane należycie. Ww. dokumenty muszą być wystawione
lub potwierdzone przez podmiot na rzecz którego zamówienie zostało wykonane.
3) Oświadczenie, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami
przewidzianymi do realizacji zadania, posiadającymi uprawnienia i doświadczenie
opisane w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt 2.1) ppkt 2.1.2)- 2.1.4) SWZ (zgodnie z treścią
Załącznika nr 6 do SWZ).
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej
dotyczy każdego z ww. Wykonawców. Pozostałe dokumenty składa łącznie grupa
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem,
a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci
elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język
polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
6. Jeżeli Wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w Rozdziale VI ust. 4 SWZ, zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że
będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W tym celu Zamawiający wymaga złożenia wraz z
ofertą:
1) zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z treścią
Załącznika nr 4 do SWZ). Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
ww. zobowiązanie zostało podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentacji tego podmiotu, lub
2) innego dokumentu, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że Wykonawca będzie
dysponował zasobami podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia a także, że stosunek łączący go z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli
wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, albo którzy złożyli
dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwa zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w określonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty
powinny potwierdzać spełnianie warunków lub wymagań na dzień przedłożenia danego
oświadczenia lub dokumentu.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów
i oświadczeń załączonych do oferty oraz wyjaśnień, w tym złożenia dowodów
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.
9. Jeżeli w Postępowaniu oferty zostaną złożone przez więcej niż jednego Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania badania i oceny oferty tylko tego
Wykonawcy, którego oferta po wstępnej ocenie będzie najkorzystniejsza. W takiej sytuacji
oferty złożone przez pozostałych Wykonawców, Zamawiający pozostawi bez badania i
oceny.
10. Zamawiający poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów w formie pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem w przypadku, gdy oświadczenia i dokumenty w formie elektronicznej będą
nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości.
12. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału
w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż
złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym
Zamówieniu.
13. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa
powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed ww. dniem zgodnie z treścią § 8
pkt 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r.
w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (t.j. Dz. Urz. NBP
z 2017 r., poz. 15).
VIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy: 1) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury,
2) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
3) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za
przestępstwo:
i) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
ii) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

iii) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2020 poz. 1133),
iv) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,
o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
v) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
vi) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 poz. 769 ze zm.),
vii) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego
4) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 3,
5) Wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
6) Wykonawcę, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego
zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej
samej grupy kapitałowej, w przygotowanie Postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie Wykonawcy z udziału w Postępowaniu,
7) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w Postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
Postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić
wymaganych dokumentów,
8) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia;

9) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące
dać mu przewagę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia,
10) Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych
przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w Postępowaniu o udzielenie
Zamówienia,
11) Wykonawcę wpisanego na Listę Nierzetelnych Dostawców,
12) Wykonawcę, który po upływie terminu składania ofert modyfikuje ofertę na niekorzyść
Zamawiającego,
13) Wykonawcę, który nie wykonuje w sposób należyty udzielonego mu przez
Zamawiającego Zamówienia, jeśli Zamawiający posiada wiedzę o tej okoliczności.
14) Wykonawcę, jeżeli występuje konflikt interesów, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy.
2. Ponadto z Postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 1) gdy posiada on z Zamawiającym powiązania kapitałowe, osobowe lub innego
rodzaju, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu
interesów w związku z realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia,
2) gdy znajduje się w sporze z Zamawiającym, w szczególności, jeżeli spór dotyczy
dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego,
3) gdy Zamawiający, na skutek uwierzytelnionych informacji dotyczących okoliczności
związanych z Wykonawcą takich jak niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie
lub w znacznym stopniu lub w sposób długotrwały lub w odniesieniu do istotnego
elementu umowy zawartej z innym zamawiającym, bądź innego rodzaju poważne
naruszenie obowiązków zawodowych, mające miejsce w ciągu ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, powziął istotne wątpliwości co do rzetelności
lub uczciwości Wykonawcy stwarzające poważne ryzyko naruszenia interesu Spółki w
przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy.
3. W sytuacji stwierdzenia zaistnienia okoliczności stanowiących podstawy wykluczenia
Wykonawcy z Postępowania, można nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby
w sposób oczywisty nieproporcjonalne do wagi stwierdzonego deliktu, w szczególności,
gdy pomimo zaistnienia ww. okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 13 oraz ust. 2 pkt
2 i 3, rzetelność Wykonawcy nie budzi wątpliwości ani nie stwarza ryzyka naruszenia interesu
Zamawiającego podczas realizacji Zamówienia
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykluczeniu z Postępowania.

IX. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: 1) jej treść nie spełnia wymagań określonych w SWZ, z zastrzeżeniem Rozdziału VII ust. 10
SWZ,
2) złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu,
3) Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie innej omyłki, o
której mowa w Rozdziale VII ust. 10 pkt 3),
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu Zamówienia
niepublicznego, a Wykonawca będąc uprzednio wezwany do złożenia wyjaśnień
w tym zakresie nie wykazał, że cena zawarta w ofercie jest realna albo nie złożył
wyjaśnień we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
7) została złożona po terminie składana ofert,
8) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego,
9) Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w
szczególności nie złożył wymaganych przez Zamawiającego dokumentów,
oświadczeń lub pełnomocnictw,
10) Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, jeżeli wadium było
wymagane, lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie zgodził się na
przedłużenie okresu związania ofertą,
11) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
12) Wykonawca nie wyraził zgody w formie właściwej dla złożonej oferty na przedłużenie
terminu związania ofertą,
13) oferta wariantowa nie została złożona lub nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez Zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający wymagał jej
złożenia,
14) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób,
15) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w
rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym

systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2020 poz. 1369), stwierdzającej ich negatywny
wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe,
16) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w
przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia,
2. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została
odrzucona.
X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ZE WSKAZANIEM OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują: 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl
Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać
się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj.
NP/2021/06/0317/GDA
2) drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Uwaga:
Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywa się wyłącznie w formie
określonej w pkt 2) powyżej.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu
konta w Portalu Zakupowym (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ jest możliwe bez
zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji ,,Zadaj pytanie"). Złożenie wniosku
rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem.
Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod
względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca
się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu Postępowania przystąpił do procesu
założenia konta.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 04.09.2021r.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania
ofert.
3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o kolejny okres niezbędny do zakończenia Postępowania, tj. zawarcia umowy.
4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, nie powoduje utraty wadium.
5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalna jest tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium obejmującego przedłużony termin związania ofertą.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert może
spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
3. Zamawiający rekomenduje złożenie oferty w jednym z wymienionych formatów: JPG,
JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ (Formularz
,,Oferta").
4. Dopuszcza się wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie Zamówienia. W przypadku
wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia, Zamawiający żąda od
podmiotów występujących wspólnie dysponowania stosownym pełnomocnictwem do

reprezentowania wszystkich Wykonawców w toku Postępowania o udzielenie Zamówienia
albo do reprezentowania w Postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie tego
Zamówienia.
5. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli ofertę
w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym
pełnomocnictwem. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do
wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
6. Zamawiający dopuszcza składanie dokumentów w nw. formach elektronicznych: 1) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), opatrzony własnoręcznym podpisem,
a następnie przetworzony do postaci elektronicznej (skan dokumentu),
2) sporządzony w formie pisemnej (papierowej), a następnie przetworzony do postaci
elektronicznej (skan dokumentu) i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zaawansowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym,
3) wytworzony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zaawansowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
7. Oferta winna być sporządzona w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
załączników do Specyfikacji, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści.
9. Zamawiający zaleca, aby strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno
ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 10 poniżej.
10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie
i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony
zawierające powyższe informacje winny być wydzielone z zachowaniem ciągłości
numeracji stron oferty lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą (zaleca się, aby
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były zapisane przez Wykonawcę
w odrębnym pliku oznaczonym napisem zawierającym w swojej nazwie określenie:
,,TAJEMNICA").
Uwaga:
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa najpóźniej w momencie przedłożenia Zamawiającemu danego
dokumentu zawierającego według Wykonawcy taką tajemnicę. Niewykazanie
w powyższym terminie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
będzie skutkowało uznaniem przez Zamawiającego, że wszystkie dokumenty są jawne

i można je udostępnić podmiotom trzecim. Wszystkie informacje zawarte w Załączniku nr 3
do SWZ (Formularz ,,Oferta"), które zostaną podane przez Wykonawcę nie mogą być
zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, a wszelkie ewentualne zastrzeżenia w tym
zakresie będą nieważne.
11. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być parafowane
lub podpisane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku mogą nie być uwzględnione
przez Zamawiającego.
12. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawcę zmian w treści złożonej oferty,
po upływie terminu składania ofert, chyba, że Zamawiający wyrazi na to zgodę.
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub
wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informację o wycofaniu oferty lub zmianie oferty
Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert
w sposób dopuszczony przez Zamawiającego dla złożenia oferty. Oświadczenie
o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian powinno być jednoznaczne.
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane przygotowaniem, złożeniem i wycofaniem
oferty.
15. Zamawiający informuje, że odpowiedzialność za ewentualne wady pliku bądź plików lub
złożenie oferty w innym formacie niż wskazano w ust. 3 powyżej, skutkujące brakiem
możliwości zapoznania się z treścią oferty przez Zamawiającego, ponosi Wykonawca.
4. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Ceny oferty muszą być podane w złotych polskich (PLN) w postaci netto oraz brutto -
z wyodrębnieniem podatku VAT (netto + VAT = brutto), naliczonym zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca określi ceny oferty za wykonanie przedmiotu

Zamówienia z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z treścią
Formularza ,,Oferta" (Załącznik nr 3 do SWZ).
2. Ceny zawarte w Formularzu ,,Oferta" będą wartościami ryczałtowymi, obejmującymi
wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiającego.
3. Ceny oferty nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania).
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.
5. Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na
podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku
od towarów i usług w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto
(tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług).
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
Cena - Pc - waga 95%, które zostanie przeliczone na punkty według następującego wzoru:
?? =
?????ż??? ???? ????? ???ś?ó? ?ł?ż????? ?????
???? ????? ?????? ???????
× 95 ???
Obecność na LWD - waga 5%. Badana oferta w ramach kryterium otrzyma punkty
zgodnie z poniższą tabelą:
Opis Liczba punktów
Wykonawca wpisany na LWD 5 pkt
Wykonawca niewpisany na LWD 0 pkt
2. Dla potrzeb oceny ofert, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając wartości od części tysięcznych
zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. Ocena ostateczna oferty będzie sumą punktów uzyskanych za ww. kryteria.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający,
spośród tych ofert wybiera ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej

wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. W przypadku,
gdy nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt
lub przeprowadza kolejną rundę negocjacji handlowych, o których mowa w Rozdziale XVII
SWZ. Zamawiający informuje Wykonawców składających oferty dodatkowe lub z którymi
planuje przeprowadzić ww. negocjacje, że nie mogą oni zaoferować cen wyższych, niż
zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
XVII. NEGOCJACJE HANDLOWE
1. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie
kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, z wyłączeniem kryterium ,,Obecność na LWD".
2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przeprowadzenia negocjacji
handlowych, o których mowa ust. 1, Zamawiający do ewentualnych negocjacji handlowych
zastrzega możliwość zaproszenia maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty po
wstępnej ocenie będą najkorzystniejsze.
3. Niezależnie od ust. 1 i 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia
negocjacji handlowych w zakresie warunków Zamówienia, w celu podniesienia jego
efektywności, określonych w SWZ. Wówczas Zamawiający skieruje zaproszenie do negocjacji
handlowych oraz do ulepszenia oferty do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego z tym zastrzeżeniem, iż
aktualizacja wymagań, o której mowa powyżej, nie może prowadzić do zmiany charakteru
zamówienia.
XVIII. INFORMACJE O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych na
podstawie kryterium oceny ofert określonego w SWZ.
2. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie: 1) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - o wyborze najkorzystniejszej oferty,
wskazując imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano,

2) na żądanie Wykonawcy - o pozycji, którą zajęła jego oferta w rankingu oceny ofert,
lub o okoliczności pozostawienia oferty bez badania i oceny w przypadku skorzystania
przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w Rozdziale VII SWZ,
3) Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z Postępowania o udzielenie Zamówienia lub
których oferta została odrzucona - o powodzie ich wykluczenia lub odrzucenia ich
oferty,
4) Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - o sposobie
podpisania umowy w sprawie Zamówienia z zastrzeżeniem, że umowa zostanie
zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony, a nie z chwilą zawiadomienia
Wykonawcy o wyborze jego oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie Zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy
w sprawie Zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli umowę w sprawie Zamówienia w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik musi
posiadać stosowne pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania umowy nie wynika
z innych dokumentów złożonych w Postępowaniu. Pełnomocnictwo do podpisania
umowy musi być przedłożone najpóźniej przed podpisaniem umowy, w formie oryginału,
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza
odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
mocodawcę.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie Zamówienia na warunkach określonych we Wzorze
umowy, której treść stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Umowa w sprawie Zamówienia musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
w sprawie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli
jest wymagane.
XXII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SWZ
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dokonania zmiany treści SWZ w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SWZ przez Zamawiającego staje się
częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.
2. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu
niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej
SWZ.
3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którym przekazano SWZ lub zamieści na stronie internetowej
Zamawiającego, na której została udostępniona SWZ.
XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia Postępowania bez konieczności
podania przyczyny takiej czynności.
2. O unieważnieniu Postępowania, Zamawiający zawiadamia: 1) Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku
unieważnienia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia
Postępowania po upływie terminu składania ofert.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po
wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może unieważnić
Postępowanie, po wcześniejszym unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej
w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny
takiego działania.
5. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu
ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego
z uprawnień przewidzianych w niniejszym Rozdziale.

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców (o ile są
znane na etapie składania oferty).
3. Zamawiający nie dopuszcza udziału w realizacji Zamówienia podwykonawców wobec
których zachodzą podstawy do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1-
11, pkt 13 i ust. 2 pkt 2- 3 SWZ.
XXV. LISTA WIARYGODNYCH DOSTAWCÓW
1. Przedmiotem Postępowania jest udzielenie Zamówienia objętego kodem konsolidacyjnym: 10.GAZ ROBOTY BUDOWLANE - GAZOCIĄGI
dla którego Zamawiający prowadzi Listę Wiarygodnych Dostawców (LWD).
2. Wykonawcom wpisanym na LWD w kodzie, o którym mowa w ust. 1. powyżej
w przedmiotowym Postępowaniu przysługują następujące uprawnienia:
1) niezwłoczne poinformowanie o wszczęciu Postępowania,
2) otrzymanie dodatkowych punktów w ramach kryterium oceny ofert ,,Obecność na
LWD" (waga kryterium: 5%),
3) skrócony termin płatności należności z tytułu realizacji Zamówienia, wynoszący 21 dni,
przy czym termin liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, a za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2. powyżej, przysługują Wykonawcom znajdującym
się na LWD w dniu wszczęcia przedmiotowego postępowania (dzień publikacji ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego), a w odniesieniu do uprawnienia
z ust. 2 pkt 2) i pkt 3) powyżej, jeśli dany Wykonawca nie został wpisany na LND przed
podpisaniem Umowy w sprawie Zamówienia Niepublicznego. Jeżeli po wyborze oferty
najkorzystniejszej, ale przed podpisaniem Umowy w sprawie Zamówienia Niepublicznego,
Dostawca został wpisany na LND, należy dokonać powtórzenia czynności badania i oceny
ofert.
4. Informacje na temat LWD oraz oceny umów i oceny okresowej Wykonawcy dostępne są
na stronie internetowej Zamawiającego w Strefie Dostawcy, w zakładce ,,Lista
Wiarygodnych Dostawców".
XXVI. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 13 RODO)
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z dnia
23.05.2018, str. 2), dalej zwanego ,,RODO": 1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą,
3) pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w Postępowaniu,
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej
informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ
lub za pośrednictwem Portalu Zakupowego.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe przekazane przez osoby wskazane w ust. 1 będą przetwarzane
w niezbędnym zakresie dla potrzeb podjęcia działań zmierzających do ewentualnego
zawarcia umowy o realizację zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO będą wykorzystywane dla potrzeb utrzymywania kontaktu
służbowego. W związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie czynności niezbędnych do
udzielenia zamówienia.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowią
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
Odbiorcy danych
4. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
5. Dane osobowe w zakresie imienia i nazwisk lub firmy zostaną również, w razie wyboru oferty
jako najkorzystniejszej, opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem https://zakupy.gaz-system.pl.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie
zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych
z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną
decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.

7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także
pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł
umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres
przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów
Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na
rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii,
pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru najkorzystniejszej
oferty, unieważnienia Postępowania lub zakończenia Postępowania bez wyboru
najkorzystniejszej oferty, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach
archiwalnych przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu
o dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie
dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały
zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;

3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych
osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego
usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
5) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa.
13. Poza uprawnieniami wskazanymi w ust. 12 osoby wskazane w ust. 1: 1) pkt 1-2 mają prawo do przeniesienia danych osobowych, tj. otrzymania od
Zamawiającego w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące;
2) pkt 3 mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania
danych osobowych w celu utrzymywania kontaktów służbowych, jeśli ich zdaniem
Zamawiający naruszył ich prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych.
14. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
niepublicznego.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może
skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
XXVII. INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (ART. 14 RODO)
Wykonawca spełni w imieniu Zamawiającego obowiązki informacyjne wynikające z art. 14
RODO w stosunku do osób wskazanych niżej w ust. 1.
Obowiązek informacyjny zrealizowany zostanie poprzez przekazanie tym osobom poniższej
informacji. Wykonawca potwierdzi wykonanie obowiązku poprzez złożenie oświadczenia
zawartego w Formularzu ,,Oferta", stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
Administrator danych
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO: 1) osób wskazanych do kontaktu,

2) podwykonawców, dalszych podwykonawców,
3) podmiotów trzecich,
4) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ
lub podwykonawców,
5) członków organów zarządzających i nadzorczych osób prawnych lub spółek
osobowych,
6) prokurentów;
będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
(adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiający.
Prawa w zakresie ochrony danych osobowych można zrealizować (lub uzyskać więcej
informacji) komunikując się z Zamawiającym na adres e-mail wskazany w Rozdziale X SWZ.
Cel przetwarzania danych osobowych
2. Dane osobowe osób wskazanych w ust. 1 będą przetwarzane w celu związanym
z Postępowaniem, w szczególności z przeprowadzeniem czynności niezbędnych do
udzielenia zamówienia oraz w celu archiwizacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób wskazanych w ust. 1 stanowi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zamawiający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych
w celu utrzymywania kontaktów służbowych, oceny złożonych przez Wykonawców ofert
oraz archiwizacji Postępowania
Kategorie danych osobowych
4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych w stosunku do osób
wskazanych w ust. 1 pkt 1-6: dane podstawowe (imię i nazwisko)
Ponadto w stosunku do:
1) osób wskazanych do kontaktu: dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email, fax);
2) podwykonawców:
a) firma (nazwa),
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu;
3) innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ:
a) firma (nazwa),

b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,
d) dane adresowe, w szczególności adres zamieszkania, miejsce pobytu,
e) dane dotyczące wykonywanej działalności, w szczególności dane
o prowadzeniu działalności gospodarczej;
4) pełnomocników Wykonawcy, innych podmiotów w rozumieniu Rozdziału VI ust. 4 SWZ
lub podwykonawców,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności seria i nr dowodu
osobistego, PESEL,
d) informacja o mocodawcy,
e) miejsce zamieszkania;
5) członków organów zarządzających lub nadzorczych osób prawnych lub spółek
osobowych,
a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczególności nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności nr PESEL,
d) dane dotyczące przebiegu pracy (w szczególności sprawowana funkcja);
6) Prokurentów:
a) dane dotyczące numerów identyfikacyjnych, w szczególności, PESEL,
b) informacja o mocodawcy.
Odbiorcy danych osobowych
5. Dane osobowe będą przetwarzali pracownicy lub współpracownicy Zamawiającego.
6. Dopuszcza się również po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia przekazanie
zainteresowanym osobom, w tym innym Wykonawcom, dokumentów związanych
z Postępowaniem, które były przekazywane lub otrzymywane w jego trakcie. Ostateczną
decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający.
7. Dane osobowe dotyczące osób, wskazanych w ust. 1 będą udostępniane także
pracownikom lub współpracownikom kontrahentów, z którymi Zamawiający zawarł
umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez tych kontrahentów
systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres

przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości
zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego
i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje zobowiązanie do zachowania poufności
wszelkich danych, w tym danych osobowych.
8. Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty: członkowie organów
Zamawiającego, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów
prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje), podmioty świadczące na
rzecz Zamawiającego usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty
świadczące na rzecz Zamawiającego usługi informatyczne oraz nowych technologii,
pocztowe oraz kurierskie, niszczenia i archiwizacji dokumentów, księgowo-finansowe.
Okres przetwarzania danych osobowych
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyboru Wykonawcy
w Postępowaniu, a po tym okresie dane będą przechowywane w celach archiwalnych
przez okres wskazany w przepisach prawa.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Zautomatyzowane decyzje
11. Zamawiający nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profiluje w oparciu o
dane osobowe.
Uprawnienia
12. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1-6 mają prawo do: 1) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie
dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
2) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały
zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,
3) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych
osobowych. W przypadku zasadności wniosku Zamawiający dokona niezwłocznego
usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Uchylenie ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek
uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

5) sprzeciwu wobec przetwarzania czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych
w celu wskazanym wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem Zamawiający narusza
Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
6) wniesienia skargi na Zamawiającego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy prawa.
13. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 12 pkt 1) powyżej,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
niepublicznego.
14. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 12 pkt 2) powyżej, nie może
skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień Umowy.
15. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w ust. 12 pkt 4) powyżej, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia Postępowania.
Źródło pochodzenia danych osobowych
16. Zamawiający uzyskał dane osobowe od Wykonawcy, który bierze udział w Postępowaniu.

Kontakt:
Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym
można uzyskać:
1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub
2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą
elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed

upływem terminu. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Jeżeli wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje Zamawiający lub
Wykonawca przekazuje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień od
poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od
8.00 do 15.00, w sprawach formalnych, tj. dotyczących procedury udzielania Zamówienia
jest:
Pani Beata Romańska-Krefft
Telefon: +48 58 7445 610; e-mail: zamowienia.gda@gaz-system.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii