Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieczfnia Kościelna Wieczfnia
Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna
powiat: mławski
tel. 23 654 00 04
sekretariat@wieczfniakoscielna.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wieczfnia Kościelna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 654 00 04
Termin składania ofert: 2021-07-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna,
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki".
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na trzy zadania:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych;
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych;
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych.
Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych odcinków sieci:
o Rozbudowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 3,18/3,19/1 i 29/12 w miejscowości Wieczfnia Kościelna, gm. Wieczfnia Kościelna:
- Rurociąg o średnicy PE 100 mm SDR 17 0 llOmm PNI0 - długość L = ok. 130 m;
- Hydrant nadziemny podwójny p.poż. o średnicy 80 mm wraz z zasuwą - 1 kpl.;
- Zasuwa na włączenie w istniejącą sieć wodociągową 0 1 10mm.
o Rozbudowana sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 28/1, 28/2, 29/11 i 29/12 w miejscowości Wieczfnia Kościelna, gm. Wieczfnia Kościelna:
- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC U 0 200 SN8 - długość L= ok. 230 m.
- Studnie rewizyjne - 6 kpl.
o Rozbudowana sieć wodociągowa zlokalizowana będzie na działce nr ew. 156 w miejscowości Windyki, gm. Wieczfnia Kościelna:
- Rurociąg o średnicy PE 100 mm SDR 17 0 llOmm PN 10 - długość L = ok. 165 m;
- Hydrant nadziemny podwójny p.poż. o średnicy 80 mm wraz z zasuwą - 1 kpl.;
- Zasuwa na włączenie w istniejącą sieć wodociągową 0 1 10mm.
Wielkości powyższe należy traktować jako przybliżone - wartości ostateczne zostaną określone na etapie opracowania projektu.
Przedmiot zamówienia należy wykonać/uzyskać:
1. Projekt budowlany - wykonawczy - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - 5 egzemplarzy.
2. Kosztorys inwestorski - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
- 3 egzemplarze
3. Przedmiar robót - 4 egzemplarze
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 4 egzemplarze.
5. Mapy do celów projektowych w skali 1:1000
6. Wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w szczególności:
o Oświadczenia właścicieli nieruchomości do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na których planowana jest inwestycja zgodnie z przepisami prawa;
o Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
o Wyrysy i wypisy z rejestru gruntów;
7. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych w imieniu Zamawiającego działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla realizacji zadania.
8. Dokumentację projektowo - kosztorysową - oprócz wersji papierowej w wersji elektronicznej w formie ogólnodostępnej na nośniku danych - CD i zapisane w formacie ,,PDF".
9. W okresie 36 m-cy od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub uprawomocnienia się robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby Zamawiającego, po wcześniejszym powiadomieniu (aktualizacja cen, podział kosztorysu na elementy - w przypadku podziału zadania na etapy), bez dodatkowego wynagrodzenia.
Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3
Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga aby w wykonanej dokumentacji ( m. in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów, znaków towarowych lub pochodzenia.
Ponadto wykonawca ma obowiązek dostarczyć:
1. Wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego z podaniem nazw teczek dokumentacji;
2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3. Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy);
4. Imienny wykaz projektantów, którzy wykonali dokumentację wraz z numerami uprawnień projektowych;
5. Oświadczenie wykonawcy prac projektowych, że wykonana dokumentacja jest własnością Zamawiającego i może nią dysponować stosowanie do jej przeznaczenia, w tym do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzjelenia zamówienia publicznego.

CPV: 71.32.00.00-7, 71.32.20.00-1, 71.32.22.00-3

Dokument nr: GKiI.7013.9.1.2021.JP(2)

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi: 02 lipca 2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego (Sala Konferencyjna).

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 02 lipca 2021 r. do godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna (sekretariat).
Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna, przesłać pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej na adres: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna.
W przypadku utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 oraz wynikającymi z tego powodu obostrzeniami Zamawiający dopuszcza złożenie oferty również drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres: sekretariat@wieczfniakoscielna.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - 30 września 2021 r.,

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Uzgadniania z Zamawiającym - dokumentacji i rozwiązań projektowych, w tym rozwiązań materiałowych;
2. Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia ostatecznie wykonanej dokumentacji projektowej przed jej złożeniem do właściwego organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
Wymagania względem Wykonawcy:
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;
4. Określenie przez Wykonawcę telefonów komórkowych, numerów fax i adresów e-mail oraz innych niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;
- Terminy płatności - 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT,
- Warunki gwarancji - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
- innych warunków realizacji zamówienia - brak
Koperta powinna być opatrzona napisem:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn:
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna,
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna, 3.Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki"
oraz nazwą i adresem Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku przekroczenia zaplanowanych w budżecie Gminy Wieczfnia Kościelna środków finansowych.
5. Inne istotne warunki zamówienia
Wszystkie kwoty w ofercie muszą być wyrażone w PLN (cena brutto)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium najniższej ceny. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Do udzjelenia dodatkowych informacji o przedmiocie zamówienia uprawniony jest pracownik tut. Urzędu: Jan Przewodowski, tel. (23) 654 00 04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii