Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptacja sali

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptacja sali

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PREZYDENT MIASTA OTWOCKA WYDZIAŁ INWESTYCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew 239
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamówieniu
realizowane bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019)
-- na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacja Sali nr 24 w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy Ul. Szkolnej realizowanej w ramach zadania
budżetowego pn. ,,Sala sensoryczna doświadczania świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)".
1. Określenie przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
i adaptacja Sali nr 24 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy
ul. Szkolnej realizowanej w ramach zadania budżetowego pn. ,,Sala sensoryczna doświadczania
świata (Szkoła Podstawowa Nr 4)".
W zakres prac w szczególności wchodzi:
o Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i utworzenie Sali sensorycznej w
Szkole Podstawowej nr 4 poprzez przystosowania pomieszczenia szkolnego znajdującego się
w Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku, do zajęć terapii integracji sensorycznej poprzez
wyposażenie m.in.: w kształtki rehabilitacyjne, sprzęt terapii światłem, pomoce do
sensoplastyki, aromaterapii, rozwoju percepcji słuchowej oraz percepcji czucia głębokiego,
akcesoria do ćwiczeń równowagi oraz sprzęt podwieszany (zgodnie z załączoną specyfikacją).
o Uwzględnienie w dokumentacji niezbędnego wyposażenia zgodnie z wnioskiem złożonym
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
o Akceptacja przedstawionych rozwiązań projektowych oraz wyposażenia przez Zamawiającego
oraz wnioskodawcy Budżetu Obywatelskiego.
o Wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do realizacji zadania.
2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku
z ogłoszeniem o zamówieniu (specyfikacja ).

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 01.07.2021 r., o godz. 10;00 w siedzibie
Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B pok. Nr 34.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2021 do godz. 10;00 w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi
Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka, Ul. Armii Krajowej 5.
a) Opis sposobu przygotowania oferty:
-- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
,,oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptacji Sali nr
24 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku przy Ul. Szkolnej" ceny w
ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
-- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
b) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy
nie otwarta.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) Etap I opracowanie dokumentacji projektowej do 40 dni od daty podpisania umowy,
2) Etap II do 40 dni od zgłoszenia rozpoczęcia prac polegających na adaptacji sali, które rozpoczną się
nie wcześniej niż 1 sierpnia 2021 r. i nie później niż 30 sierpnia 2021 r. ze względu na trwające prace
termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -- 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi
punktacji.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umówy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Kontakt:
8. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Kamil Mazek
Główny Specjalista Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Beata Wądołkowska
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mailowy
inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot ,, Ogłoszenie o zamówieniu- sala sensoryczna"

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii