Przetarg: Budowa, montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Budowa, montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa ,,Warszawa" Sp. z o.o
ul. Olesińska 21
02-548 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (+48) 730-795-080, Tel., Fax: (+48) 22 845 19 97
info@pgmbw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48) 730-795-0
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa ,,Warszawa" Sp. z o.o.
Ogłasza przetarg nieograniczony
na realizację zamówienia: ,,Budowa, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50
kWna dachu hali głównej, znajdującej się na Targowisku Kwiatowym przy
ul.Bakalarskiej 2"
. Podstawa prawna wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.
Niniejsze postępowanie o udzielnie zamówienia na ,,Budowa, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu hali głównej, znajdującej się na Targowisku
Kwiatowym przy ul.Bakalarskiej 2" prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa ,,Warszawa" sp. z
o.o. (dalej ,,Regulamin"). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego
pod adresem: www.pgmbw.pl.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do
50kW na dachu hali głównej, znajdującej się na Targowisku Kwiatowym przy
ul.Bakalarskiej 2. Instalacja ma działać w systemie on grid na zasadach prosumenta.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za cały proces przyłączeniowy od zaprojektowania
instalacji, przez wykonanie instalacji, do zgłoszenia u właściwego dystrybutora energii
elektrycznej oraz uzgodnienia z rzeczoznawcą PPOŻ.
2) Parametry instalacji fotowoltaicznej PV i jej komponentów oraz zakres prac,
który należy uwzględnić przy wycenie:
a) Dach / nachylenie: dach płaski wykonany z płyt panwiowych ( prefabrykowane
płyty żelbetowe ) oparty na dźwigarach strunobetonowych.
b) Minimalna moc systemu PV: 47,0 kW - maksymalna moc systemu PV 49,9 kW.
c) Miejsce przyłączenia instalacji PV: istniejąca rozdzielnica główna.
d) Nachylenie paneli: ok 30' ( min 15' do ziemi).
e) Rodzaj konstrukcji: kotwiona (nie dopuszcza się balastów).
f) Szacowany uzysk roczny (z tolerancją do 2%): 48.500 kWh.
Instalacja PV musi przede wszystkim produkować energię elektryczną na potrzeby
własne obiektu oraz mieć możliwość zdalnego monitorowania pracy.
3) Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
a) Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego instalacji PV z
uwzględnieniem wymagań ppoż.
b) Montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV.
c) Montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych.
d) Ułożenie okablowania po stronie DC i AC.
e) Modernizację istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej hali na dachu której
będzie instalowana instalacja PV i ewentualną budowę nowej tablicy na potrzeby
źródła wytwórczego.
f) W punkcie instalacji falownika rozdzielenie TNC na TNCS.
g) Montaż falownika (-ów) PV.
h) Objęcie ochroną odgromową instalacji fotowoltaicznej PV poprzez sprawdzenie
czy istniejąca instalacja odgromowa zapewnia ochronę lub dokonanie niezbędnych
zmian w zwodach poziomych i pionowych zgodnie z normą PN-EN 62305.
i) Wykonanie prób sprawdzających prawidłowe działanie układu.
j) Uruchomienie układu i regulacje.
k) Wykonanie pomiarów odbiorczych.
l) Szkolenie użytkowników z obsługi instalacji PV.
m) Przygotowanie instrukcji obsługi instalacji, jej załączania i wyłączania, odczytów
wyprodukowanej energii etc.
4) Zakres prac budowlanych obejmuje:
a) Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń.
b) Prace elektryczne wynikające z projektu instalacji PV.
c) Uszczelnienie chemiczne otworów.
d) Zamurowanie otworów montażowych.
e) Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub
inne przeszkody lub wykorzystanie istniejących przejść technologicznych.
f) Uszczelnienie przepustów.
5) Wykonana instalacja fotowoltaiczna PV składać się musi przede wszystkim między
innymi z następujących elementów:
a) Paneli fotowoltaicznych.
b) Konstrukcji wsporczych.
c) Falownika (-ów) DC/AC.
d) Instalacji prądu stałego i przemiennego wraz z osprzętem instalacyjnym.
e) Układu kontrolno-pomiarowego na ,,zaciskach" źródła do potwierdzania ilości
wytworzonej energii dla potrzeb ewentualnego wydawania świadectw pochodzenia.
f) Okablowania.
g) Rozdzielnicy podłączającej falownik PV do instalacji elektrycznej hali wraz
zabezpieczeniami: przeciwporażeniowymi, przepięciowymi i tablicy z ochrona
przepięciową DC na dachu obiektu.
Wraz z instalacją fotowoltaiczną PV musi być wykonany i przekazany Zamawiającemu
projekt wykonawczy i powykonawczy instalacji, zgodnie z normą PN-HD 60364-7-
712 .
6) Na etapie realizacji robót budowlanych należy uwzględnić przede wszystkim
poniższe uwarunkowania:
a) Kąt nachylenia paneli powinien być niezmienny dla ekspozycji modułu i musi
uwzględniać szerokość geograficzną obiektu.
b) Panele muszą być zorientowane jak najbardziej w kierunku południowym.
c) Panele nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty (kominy, anteny, etc.)
oraz przez inne panele.
d) Rozmieszczenie paneli i konfiguracja połączeń musi zapewniać jak największy
uzysk energii.
e) Rozmieszczenie paneli musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do
każdego panelu oraz ścieżek do przejścia - komunikacji przez dach.
7) Zamawiający w stosunku do paneli fotowoltaicznych określa następujące
graniczne wymagania dla parametrów technicznych podanych przez producenta:
a) Typ modułu: monokrystaliczny.
b) Moc pojedynczego modułu: min.: 365Wp.
c) Sprawność modułu: min: 19,2%.
d) Tolerancja mocy: min. +4% Wp/-0.
e) Stopień ochrony gniazda przyłączeniowego: min. IP67.
f) Minimum 4 bus bary.
g) Warstwy antyrefleksyjne na panelach.
h) NOCT max 45C.
i) PMPP (temperaturowy współczynnik mocy) max -0,4 % / C.
j) Spadek mocy max 20% po 20 latach pracy.
k) Odporność na grad zgodnie z normą PN-EN 61215.
l) Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu / wiatru: 5400/ 2400 Pa.
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania fabrycznie nowych paneli, tego
samego typu i rodzaju, o takich samych parametrach oraz pochodzących od jednego
producenta. Podobnie z osprzętem i wtyczkami do podłączania paneli. Powyższe
parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla
nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25'C oraz współczynnika
masy powietrza AM wynoszącego 1,5.
Parametry paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę aktualną kartą
katalogową produktu/listą flash testów z kodami kreskowymi.
8) Zamawiający w stosunku do falowników określa następujące graniczne wymagania
dla parametrów technicznych podanych przez producenta:
a) Stopień ochrony obudowy: min. IP65.
b) Układ RCMU (ang. Residual Current Monitoring Unit).
c) Zakres pracy - temperatur pracy: min.-25'C...+60'C.
d) Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0... 100%.
e) Maksymalne napięcie wejściowe: min. 1000V.
f) Napięcie wyjściowe: 3NPE 400V/230V.
g) Częstotliwość: 50/60Hz.
h) Sprawność maksymalna: min. 97.0%.
i) Funkcja badania krzywych napięciowych.
j) Posiadanie deklaracji zgodności z NC RfG.
k) Topologia beztransformatorowa.
l) Moc falownika dobrana w granicach 100% mocy całkowitej instalacji PV.
m) Wbudowane zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci
zasilającej.
n) Możliwość komunikacji przez media przewodowe i bezprzewodowe.
o) Instrukcja obsługi falownika po polsku.
Powyższe parametry muszą być potwierdzone przez Wykonawcę kartą katalogową
produktu. Falowniki powinny posiadać deklarację zgodności parametrów technicznych
zgodną z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności
elektromagnetycznej. Ponadto falowniki powinny być wyposażone w narzędzie oparte na
technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) umożliwiające w sposób
bezprzewodowy przesyłanie informacji dotyczących parametrów pracy instalacji
fotowoltaicznej, tak aby zamawiający miał możliwość przygotowywania raportów z
produkcji energii elektrycznej przez instalację.
9) Rozdzielnie i aparaty elektryczne
Podstawowe wytyczne dla rozdzielnic, aparatów elektrycznych i osprzętu
a) Stopień ochrony IP 65 dla skrzynki napięciowej i mocy do podłączenia falownika.
b) Klasa ochronności II.
c) Obciążenie szyn zbiorczych i aparatów - zgodnie z projektem.
d) Możliwość wprowadzenia zasilania i odpływów od dołu i od góry rozdzielnicy.
e) Aparatura łączeniowa uznanych na rynku producentów.
f) Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne
wynikające z projektu wykonawczego.
g) Opisów znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy powinny być
kompletne i prawidłowe.
h) Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w
sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych
technicznych aparatów i osprzętu.
i) W każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.
j) Korytka, drabinki kablowe kanały instalacyjne, rury instalacyjne uznanych
producentów winny być ułożone zgodnie z projektem, pewnie mocowane do
podłoża, zgodnie z wymaganiami producenta i danymi technicznymi i projektem.
k) Kable i przewody instalacyjne w budynkach układane będą w korytkach,
drabinkach kablowych z mocowaniem, wciągane do rur, mocowane pojedynczo
na uchwytach, w instalacjach natynkowych. Przewody przynajmniej na końcach
obwodów powinny posiadać oznaczenia informujące o nr obwodu i typie
przewodu zgodnie z projektem. Należy używać wyłącznie kabli i przewodów
miedzianych oraz przestrzegać przeznaczenia przewodów na DC PV i AC
zgodnie z danymi producentów kabli i przewodów oraz końcówek i wtyczek
łączeniowych paneli i kabli solarnych. Przewody AC powinny spełniać normę PN
EN 50575
l) Aparaty zabezpieczające uznanych producentów, w tym do ochrony
przepięciowej winny być stosowane zgodnie z projektem.
10) Instalację fotowoltaiczną należy mocować do dachu hali głównej za pomocą
dedykowanego systemu montażowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system
montażowy uwzględniając przede wszystkim:
a) Ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych ,,wysp" paneli.
b) Dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do dachu - kotwy chemiczne.
c) Rodzaj pokrycia dachu.
d) Obciążenie dachu hali głównej instalacją nie może przekroczyć 14 kG/m2 i musi
odpowiadać ekspertyzie technicznej wykonanej na zlecenie Zamawiającego.
Konstrukcje nośne powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub
aluminium. Wykonawca bezwzględnie przedłoży projekt rozłożenia konstrukcji pod
kątem dodatkowych obciążeń dachu, pochodzących od paneli i konstrukcji, opracowany
przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanej. Wykonawca
uszczelni wszelkie ewentualne przejścia przez poszycie dachowe oraz ściany budynku do
pełnej szczelności.
11) Ochrona przeciwporażeniowa
Należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem bezpośrednim poprzez
izolację oraz wszelkie działania ograniczające dostęp do elementów systemu. Ochronę
przy uszkodzeniu należy zrealizować poprzez zastosowanie wyłączników
instalacyjnych. Ochronę dodatkową należy zapewnić poprzez zastosowanie
wyłączników różnicowoprądowych i połączeń wyrównawczych. Przy doborze
zabezpieczeń należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364
i N SEP 002 oraz wytycznych producenta falowników.
12) Dokumentacja
Ponadto Zamawiający oczekuję od wybranego Wykonawcy przygotowania pełnej
dokumentacji projektowej w tym powykonawczej oraz zgłoszeniowej do właściwego
zakładu energetycznego oraz dokonania uzgodnień PPOŻ. (zgodnie z Art 29 ust 2 pkt
16 - Prawo Budowlane), a także wykona niezbędną dokumentację. Dokumentacja
projektowa powinna być przedłożona do uzgodnienia na 7 dni przed rozpoczęciem prac
Do podstawowego zakresu projektu elektrycznego należy :
o Posadowienie generatora PV na dachu z dokładnym naniesieniem na rzut dachu.
o Podkonstrukcja mocująca.
o Trasy kabli PV.
o Skrzynka przepięciowa.
o Podłączenie falownika do sieci waz z rozdziałem sieci.
o Rozdzielnia z zabezpieczeniami do podłączenia falownika.
o Obliczenia elektryczne spadku napięć, przeciążalności przewodów, ochrony
przeciwporażeniowej.
o Dobór osprzętu instalacyjnego i przewodów.
o Ochrona przepięciowa DC i AC.
o Schematy połączeń elektrycznych wraz z opisami.
o Projekt rozłożenia konstrukcji pod kątem dodatkowych obciążeń dachu,
pochodzących od paneli i konstrukcji wsporczej, opracowany przez osobę
posiadającą uprawnienia w zakresie konstrukcji budowlanej.
Dokumentacje projektowe zostaną uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego
ze strony Zamawiającego.
Oprócz dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje w języku polskim:
o Instrukcję obsługi instalacji, jej załączania i wyłączania, odczytów
wyprodukowanej energii etc.
o Instrukcję obsługi falownika.
o Certyfikaty i dane techniczne do projektu.
13) Odbiory
Odbiory będą zgodnie z norma PN 60364 i PN-EN 62446, a szczególnie będą dotyczyć:
o Kontroli technicznej dachu, na którym zamontowano moduły fotowoltaiczne.
o Kontroli pęknięć, uszkodzeń modułów i ogniw PV (badanie modułów
fotowoltaicznych kamerą termowizyjną zapewni Wykonawca).
o Przeglądu stanu elementów mocujących - pęknięcia, uszkodzenia.
o Przeglądu stanu okablowania DC.
o Przeglądu stanu okablowania AC.
o Sprawdzenia zabezpieczeń DC.
o Sprawdzenia zabezpieczeń AC.
o Pomiaru parametrów elektrycznych.
o Sprawdzenia połączeń elektrycznych (kamerą termowizyjną zapewnioną przez
Wykonawcę).
o Testów mocy elektrowni - instalacji PV.
o Załączania i wyłączania całej instalacji.
14) Wszystkie urządzenia oraz akcesoria montażowe i podłączeniowe wchodzące w skład
instalacji PV będą fabrycznie nowe i nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6
(sześć) miesięcy przed realizacją dostawy na rzecz Zamawiającego, oryginalne,
pozbawione wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych oraz że
odpowiadały będą właściwościom określonym w niniejszym ogłoszeniu , w tym spełniały
będą wymogi europejskich norm lub Polskich Norm przenoszących normy europejskie
oraz właściwych przepisów dotyczących dopuszczenia ich do obrotu wymagane
obowiązującymi przepisami umożliwiające ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, z
zagwarantowaniem następujących granicznych warunków gwarancyjnych dla
poszczególnych elementów instalacji PV oraz montażu tj.:
a) Dla paneli fotowoltaicznych:
o Nie mniej niż 10 lat gwarancji na produkt.
o Nie mniej niż 20 lat gwarancji liniowej sprawności.
b) Dla falowników:
o Nie mniej niż 10 lat gwarancji na produkt.
c) Dla systemu montażowego - konstrukcję wsporczą:
o Nie mniej niż 10 lat gwarancji na produkt.
d) Dla rozdzielnic, aparatów elektrycznych i osprzętu:
o Nie mniej niż 24 gwarancji na produkt.
e) Dla pozostałych elementów instalacji PV niewymienionych w punkach 1) - 4):
o Nie mniej niż 24 gwarancji na produkt.
f) Dodatkowa gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę na wszystkie prace
objęte postępowaniem, w tym montaż instalacji PV oraz na całą instalację PV
i poszczególne jej elementy składowe takie jak: panele fotowoltaiczne,
falownik/ki, system montażów}'- konstrukcja wsporcza, rozdzielnice, aparaty
elektryczne i osprzęt, pozostałe elementy niewymienione
o Nie mniej niż 24 miesiące gwarancji.
2. Wykonawca przy realizacji zleconego zamówienia będzie korzystał pomocniczo z
załączonej do Informacji dla Oferentów - Ekspertyzy Technicznej. Zamawiający nie
będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikające z
wykorzystania informacji pozyskiwanych przez Wykonawcę, w tym zawartych w
Ekspertyzie Technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane
prace również w przypadku, gdy wadliwość ich wykonania wynikała z ewentualnych
błędów zawartych w Ekspertyzie stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy - ekspertyza ta
jest jedynie dokumentem pomocniczym, Wykonawca zobowiązany jest do jej
weryfikacji, a uwzględnienie jej przez Wykonawcę przy realizacji prac objętych
przedmiotem Umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich wykonanie.
3. Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały do budowy, montażu instalacji PV.
4. Celem przeprowadzenia niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy,
z którym zawarta zostanie umowa.
5. Każdy z podmiotów zainteresowany wzięciem udziału w niniejszym przetargu
obowiązkowo w celu wstępnego zbadania możliwości technicznych oraz formalnych
montażu instalacji fotowoltaicznej musi zapoznać się z terenem prac (dalej: ,,Audyt), po
uprzednim umówieniu się z przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w
punkcie 12. 5) Zamawiający potwierdzi pisemnie wizję lokalną (Audyt). Załączone
potwierdzenie wizji lokalnej (Audyt) musi stanowić integralną część oferty jako
załącznik.. W ramach Audytu Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
pomiarów budynku, analizy konstrukcyjnej nośności dachu budynku oraz doboru
parametrów instalacji fotowoltaicznej.

Otwarcie ofert: 3) Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 10:15 w: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Maszynami Budownictwa ,,Warszawa" sp. z o.o., Ul. Olesińska 21, III
piętro, Pokój nr 301

Składanie ofert:
) Miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w: Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa
,,Warszawa" sp. z o.o., Ul. Olesińska 21, III piętro, Pokój nr 304 (Sekretariat).
2) TERMIN SKŁADANIA ofert.
Oferty należy składać najpóźniej w terminie do dnia 08.07.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do dnia 30.08.2021r., w zakresie budowy,
montażu instalacji PV . Wykonawca w terminie 5-ciu dni od zakończenia prac
montażowych przygotuje komplet dokumentacji zgłoszeniowej i na podstawie
upoważnienia, w imieniu Zlecającego złoży zgłoszenie do właściwego zakładu
energetycznego, a następnie będzie reprezentował Zlecającego w procedurze zgłoszenia
instalacji PV przed zakładem energetycznym do momentu wykonania czynności
podpisania umowy z zakładem energetycznym (w zakresie szczegółowo określonym we
wzorze Umowy).
Prace muszą być wykonywane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać
handel w godz. 0:00-9:00. Wykonawca będzie mógł wykonywać prace w godz.ch 09:00
22:00 w terminie określonym powyżej z zastrzeżeniem, iż każdorazowo po zakończeniu
prac w danym dniu przygotuje ( zabezpieczy teren) i umożliwi prowadzenie działalności
handlowej bez utrudnień w godz.ch 0:00 - 09:00.

Wymagania:
3. Tryb udzjelenia zamówienia.
1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z postanowieniami §10 Regulaminu.
2) Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy w/w
Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych będą stosowane przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3) Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
Informacji dla oferentów, zwanej dalej ,,Informacją".
. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć podmioty/osoby, które
spełniają łącznie następujące warunki:
a) Prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od 2-ch lat (termin ten
liczony jest od daty złożenia oferty), co zostanie potwierdzone stosownym
zaświadczeniem z właściwego rejestru lub wydrukiem elektronicznym
odpowiadającym takiemu zaświadczeniu (wydruk z Informacji z Centralnej
Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub informacja odpowiadająca
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego) i przedmiot ich
działalności obejmuje świadczenie usług objętych przedmiotem niniejszego
postępowania;
b) Posiadają doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac do objętych
niniejszym przetargiem, co zostanie potwierdzone poprzez przedstawienie
referencji co najmniej od 5-ciu podmiotów, na rzecz których Wykonawca
realizował prace w okresie ostatnich 2-ch latach o wartości jednostkowej
nie niniejszej niż 100 000,00 zł, w tym co najmniej 2-ch instalacji o mocy
minimum 40 kW;
c) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, które posiadają odpowiednie uprawnienia
zawodowe (świadectwa kwalifikacyjne elektryczne), badania medycyny
pracy (możliwość pracy na wysokości), narzędzia i urządzenia techniczne
do wykonania instalacji PV;
d) Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji PV, w tym przede
wszystkim panele fotowoltaiczne, falowniki, i inne elementy instalacji PV,
posiadają wsparcie techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, realizowane bezpośrednio przez producenta lub
jego biura przedstawicielskie lub autoryzowane podmioty;
e) Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w wysokości nie
niższej niż 2 000.000,00 zł.
7. Kryteria wyboru ofert.
1) Kryteria wyboru ofert są następujące:
a. Cena - waga: 75%,
b. Długość okresu udzielonej gwarancji, minimalny okres gwarancji wynosi 24
miesiące od daty odbioru prac - waga: 10%,
c. Termin wykonania instalacji - ilość dni od momentu rozpoczęcia robót
instalacyjnych (dopuszczenia do prac) - waga: 5%,
d. Współczynnik wypełnienia paneli FF - waga - 10%
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna oferty niepodlegającą odrzuceniu, która
uzyska największą liczby punktów obliczoną w oparciu o wskazane poniżej zasady.
Do oceny poszczególnych ofert zostanie zastosowana metoda polegająca na
porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród cen oraz metoda polegająca na
porównaniu długości gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na montaż instalacji
PV oraz na całą instalację PV w badanej ofercie z najdłuższą długością gwarancji
spośród ocenianych ofert, a także metoda porównania czasu wykonania instalacji
polegająca na porównaniu terminu zaproponowanego w ofercie z najkrótszym
czasem wykonania instalacji spośród propozycji w ofertach oraz dodatkowo do
oceny zastosowano wielkość współczynnika wypełnienia paneli FF
przedstawionych przez tych Wykonawców, których oferty zostały dopuszczone do
oceny i spełniają warunki określone w Informacji. Jako cenę oferty przyjmuje się
wartość netto podaną w formularzu ofertowym. Jako długość gwarancji oferty
przyjmuje się ilość miesięcy podanych w formularzu ofertowym. Jako czas
wykonania przyjmuje się ilość dni od momentu rozpoczęcia robót instalacyjnych -
dopuszczenia do prac do dnia zakończenia prac montażowych - odbioru prac bez
załączania do sieci. Jako współczynnik wypełnienia paneli FF przyjmuje się do
oceny najwyższą wartość współczynnika.
a) Kryterium nr 1 - cena
Punkty będą liczone według wzoru:
gdzie:
Ci - ilość punktów w ramach kryterium ceny
Cn - najniższa cena ofertowa netto spośród ocenianych ofert
Cb - cena netto oferty ocenianej
b) Kryterium nr 2 - długość dodatkowej gwarancji jakości udzielonej przez
Wykonawcę na montaż instalacji PV oraz na całą instalację PV w miesiącach
(Uwaga w kryterium nie uwzględnia się dodatkowej gwarancji Wykonawcy na
poszczególne urządzenia.)
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C2 =------------------x 10 pkt
Cb
gdzie:
C2 - ilość punktów w ramach kryterium gwarancji
Cn - długość gwarancji oferty ocenianej (nie mniej niż 24 miesiące)
Cb - najdłuższa długość gwarancji spośród ocenianych ofert
c) Kryterium nr 3 - czas wykonania instalacji
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C3 =------------------x 5 pkt
Cb
gdzie:
C3 - ilość punktów w ramach kryterium czasu wykonania instalacji
Cn - najkrótszy czas wykonania instalacji liczony w dniach od dopuszczenia
Wykonawcy do prac do momentu zakończenia - odbioru prac bez załączania
do sieci, spośród ocenianych ofert
Cb - czas wykonania instalacji liczony w dniach oferty ocenianej od dopuszczenia
Wykonawcy do prac do momentu zakończenia - odbioru prac bez załączania
do sieci
d) Kryterium nr 4 - Współczynnik wypełnienia paneli FF
Punkty będą liczone według wzoru:
Cn
C4 =------------------x 10 pkt
Cb
gdzie:
C4 - ilość punktów w ramach kryterium współczynnika wypełnienia paneli FF
Cn - wielkość/wartość współczynnika wypełnienia paneli FF liczona w wysokości
parametru FF oferty ocenianej
Cb - najwyższa wielkość/wartość współczynnika wypełnienia paneli FF spośród
ocenianych ofert
Suma punktów:
C = C1+C2+C3+C4
2) Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
3) Oferta, która uzyska najwięcej punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w Informacji oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
z uwzględnieniem postanowień §15 Regulaminu Udzielania Zamówień.
8. Wykaz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt. 6 niniejszej Informacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) aktualne zaświadczenie z właściwego rejestru potwierdzające, że jest przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą lub wydruk elektroniczny odpowiadający
takiemu zaświadczeniu (wydruk z Informacji z Centralnej Ewidencji i Działalności
Gospodarczej lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego
Rejestru Sądowego), z przedmiotem ich działalności obejmującym świadczenie usług
objętych niniejszym postępowaniem;
b) referencje, co najmniej od 5-ciu podmiotów, na rzecz których Wykonawca realizował
podobne prace do objętych niniejszym przetargiem w okresie ostatnich 2-ch lat o
wartości jednostkowej nie mniejszej niż 100 000,00 zł, , w tym co najmniej 2-ch
instalacji o mocy minimum 40 kW,
c) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają odpowiednie
uprawnienia zawodowe (świadectwa kwalifikacyjne elektryczne), badania medycyny
pracy (możliwość pracy na wysokości), narzędzia i urządzenia techniczne do
wykonania instalacji PV.
d) potwierdzenie autoryzacji Wykonawcy lub dostawcy Wykonawcy urządzeń
wchodzących w skład instalacji PV lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane
urządzenia w ramach instalacji PV objętej przedmiotowym postępowaniem mają
zapewnione wsparcie techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, realizowane bezpośrednio przez producenta lub jego biura
przedstawicielskie lub autoryzowane podmioty,
e) kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem jej opłaty,
f) pisemne potwierdzenie wizji lokalnej (Audyt), potwierdzone przez Zamawiającego,
g) kosztorys prac-kalkulacja wynagrodzenia,
h) parafowany wzór Umowy.
9. Termin związania ofertą.
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania
ofert, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie dłuższy termin.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą.
3) Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na
piśmie.
10. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1) Oferta musi być sporządzona pismem maszynowym, na komputerze lub nieścieralnym
atramentem z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, oraz
podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania wiążących oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, potwierdzające uprawnienie osób
podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika
z przepisów prawa lub innych załączonych dokumentów.
2) Oferta winna spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszej Informacji.
3) Oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron
powinna rozpoczynać się od nr 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Wszystkie
dokumenty, tworzące ofertę, winny być trwale spięte/zszyte.
4) Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane
postanowieniami Informacji.
5) Do formularza oferty należy załączyć Oświadczenie warunków wykonawcy
potwierdzające wypełnienie przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego
przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik
nr 3 do Formularza Oferty.
6) Złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę
lub osobę (osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy (zaświadczenia z właściwego rejestru) lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8) We wszystkich przypadkach, gdzie mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie
nazwy i adresu Wykonawcy.
9) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę.
10) Ofertę należy składać w zamkniętej, zaadresowanej kopercie oraz opatrzonej nazwą
i dokładnym adresem Wykonawcy na kopercie.
11) Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres: Przedsiębiorstwo
Gospodarki Maszynami Budownictwa ,,Warszawa" sp. z o.o., ul. Olesińska 21, 02-
548 Warszawa oraz oznakowana w sposób następujący:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
,,Budowę, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu hali
głównej, znajdującej się na Targowisku Kwiatowym przy ul. Bakalarskiej 2"- Nie
otwierać przed dniem 08 .07.2021 r. godz. 10:00
12) Ofertę złożoną po terminie składania ofert uznaje się za ,,spóźnioną" i zwraca się
bezzwłocznie bez otwierania koperty.
13) Wykonawca w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub
wycofać ofertę. Wycofanie oferty jest skuteczne, jeżeli pisemne oświadczenie
Wykonawcy w tym zakresie wpłynie do Zamawiającego przed terminem składania
ofert.
14) Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich
samych zasad jak składanie ofert tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej i opisanej,
jako: @ dla zmiany oferty: ,,Zmiana oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na: ,,Budowę, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na dachu hali
głównej, znajdującej się na Targowisku Kwiatowym przy ul. Bakalarskiej 2". Nie
otwierać przed dniem 08..07.2021 r. godz. 10:00. (b) dla wycofania oferty: ,,Wycofanie
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,Budowę, montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 50kW na dachu hali głównej, znajdującej się na Targowisku
Kwiatowym przy ul. Bakalarskiej 2".
4) Składający ofertę osobiście otrzymuje potwierdzenie jej złożenia zawierające datę,
godzinę złożenia oferty oraz dane oferenta widniejące na kopercie.
5) Ofertę przesłaną za pośrednictwem poczty lub kuriera uważa się za złożoną
w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona na adres wskazany w pkt. 1 powyżej
w terminie określonym w pkt 2).
6) Oferty złożone po wyznaczonym terminie wskazanym w pkt. 2) lub nadane, jako
przesyłka pocztowa niezależnie od daty nadania, jeśli wpłyną do Zamawiającego po
terminie określonym pkt. 2), nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1) Treść Informacji wraz z załącznikami oraz Regulaminem jest dostępna na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.pumbw.pl.
2) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności
(wszystkich innych niż wskazane w zdaniu następnym) wystarczające jest dokonanie
czynności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, fax)
w określonym terminie czasu lokalnego. Użycie środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu zdania poprzedzającego jest niedopuszczalne w przypadku następujących
czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty,
zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę
oferty. Dla czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wymagana jest forma
pisemna oraz jej doręczenie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 2 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 póz. 1529 oraz z
2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
na numer Zamawiającego (+48) 22 846 07 24 lub numer Wykonawcy wskazany
w ofercie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres Zamawiającego:
info@pgmbw.pl lub na adres Wykonawcy wskazany w ofercie uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu i
została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile Strona wysyłająca żądała
potwierdzenia).
4) Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji Informacji oraz
rozstrzygnięć będzie zamieszczana na wymienionej w pkt. 1) powyżej stronie
internetowej Zamawiającego.
5) Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami
i udzielania informacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
jest Pan Mariusz Bucholc tel. (+48) 22 845-24-61 lub tel. kom. 730-795-080,
6) Zamawiający pracuje (z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy):
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6: 00 do 14:00.
13. Inne informacje dotyczące postępowania.
1) Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowną informację na stronie
internetowej Zamawiającego z zachowaniem postanowień §19 Regulaminu.
2) Niezależnie od innych przypadków wskazanych w §17 Regulaminu Zamawiający ma
prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.
W przypadku unieważnienia postępowania wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Informacją zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu.
4) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym umowę w sprawie
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą wskazanego w ofercie tego Wykonawcy.
dobrowolne lecz niezbędne do udziału w postępowaniu ofertowym. Niepodanie
wskazanych danych osobowych skutkować może odrzuceniem złożonej oferty.

Uwagi:
4) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje osobom, których dane
osobowe zostały przez Wykonawcę udostępnione, prawo dostępu do danych oraz ich
poprawiania, prawo sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
zapomnienia. Wszelkie prawa można wnieść droga mailową, wysyłając wiadomość na
adres: info@pgmbw.pl, lub zwracając się do nas pisemnie na adres Administratora z
dopiskiem: ochrona danych osobowych. Prawo skargi, wnosisz do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na
www.uodo.gov.pl. Dostęp do pełnej treści informacji o przetwarzaniu danych
osobowych możliwa jest poprzez stronę www: https://www.pgmbw.pl/ochrona-danych-
osobowych.
5) Oferent, składający ofertę musi dołączyć oświadczenie o zapoznaniu osób, których dane
osobowe udostępni Organizatorowi w związku z udziałem w postępowaniu ofertowym
stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego.
15. Wzór umowy.
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranymi Wykonawcami, stanowi załącznik nr 2
do niniejszej Informacji.

Kontakt:
Harmonogram prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przed przystąpieniem do prac z
Panem Mariuszem Bucholcem tel. (+48) 730-795-080,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii