Przetarg: Zakup agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Zakup agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
powiat: sokołowski
tel. 25 787 41 93, fax 25 787 42 49
sekretariat@sabnie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sabnie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 25 787 41 93, f
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Hołowienkach"
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego,
w którym wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 zł, o której mowa ustawie z dnia
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. póz. 2019 ze zm.).
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie:
a) dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na posadowienie agregatu
prądotwórczego o mocy maksymalnej 43 kVA/34 kW w wyciszonej obudowie atmosferycznej na
działce o nr ew. 257 położonej w miejscowości Hołowienki - przepompownia wody;
b) wykonanie instrukcji ruchu i eksploatacji wraz z uzgodnieniem z zakładem energetycznym;

Składanie ofert:
11. Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru. Oferta powinna być opatrzona pieczątką
firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę jej sporządzenia. Ofertę w formie papierowej należy
przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, Ul. Główna
73, 08-331 Sabnie z dopiskiem Oferta na ,,Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w
Hołowienkach"
12. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 1 lipca 2021 r. do godz. 10:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2021 r.

Wymagania:
4. Kryterium oceny ofert: - cena.
5. Oferta powinna określać cenę netto i brutto za wykonanie roboty objętej przedmiotem
zamówienia.
6. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie.
7. W przypadku, gdy najniższa cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji i złożenie ofert dodatkowych.
Negocjacje prowadzi się z Wykonawcami, którzy złożyli ważne oferty. Z przeprowadzonych negocjacji
sporządza się protokół o przeprowadzonych negocjacjach.
8. Cena może podlegać negocjacji przed zawarciem umowy.
9. Wymagania wobec Wykonawców zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązany jest zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
prawidłowego przygotowania oferty, uwzględniając wszystkie koszty w wynagrodzeniu ryczałtowym;
b) Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie
niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i
doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w
wyznaczonym terminie.
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza
ofertowego;
10. Wynagrodzenie za w/w zamówienie będzie płatne po wykonaniu części zamówienia w terminie
14 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury/rachunku.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nie
zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury zapytania ofertowego bez podania
przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii