Przetarg: Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - opisowej dot. remontu dachu oraz napraw elewacji

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - opisowej dot. remontu dachu oraz napraw elewacji

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach
ul. Filaretów 31
43-100 Tychy
powiat: Tychy
sekretariat@mzbm.tychy.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tychy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w
Tychach
zaprasza
Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie opracowania
dokumentacji kosztorysowo - opisowej dot. remontu dachu oraz napraw elewacji
Muzeum Miejskiego w Tychach zlokalizowanego przy pl. Wolności 1 w Tychach.
I. Szczegółowy zakres usługi do wykonania obejmuje opracowanie:
1. Przedmiaru robot z wyodrębnionym zestawieniem materiałów, sporządzony w
technologicznej kolejności wykonania robót z podaniem podstaw wyceny,
2. Kosztorysu inwestorskiego z wyodrębnionym zestawieniem materiałów, sporządzony
w technologicznej kolejności wykonania robót z podaniem podstaw wyceny.
3. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
4. Opisu koniecznych do wykonania robót budowlanych.
Dokumentacje należy opracować w 4 egzemplarzach + wersja elektroniczna w
formacie PDF + wersja elektroniczna edytowalna.

Dokument nr: DTE - 0114/0503/06/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 30.06.2021r. w siedzibie Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, Ul. Filaretów 31, 43-100 Tychy lub
przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mzbm.tychy.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji usługi: 1 miesiąc

Wymagania:
2. Termin płatności: do 30 dni, licząc od daty wpływu do Sekretariatu MZBM
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Nie zaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne
III. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Cena oferty, to wartość ogółem usługi z podatkiem VAT.
2. Cena oferty musi obejmować koszt wykonania całości zamówienia, powinna być
podana w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku z podatkiem VAT.
IV. Dokumenty składające się na ofertę:
1. wypełniony formularz oferty - na załączonym druku,
VI. W przypadku stwierdzenia braku kompletności załączonych do oferty dokumentów
lub występujących w toku badania i oceny ofert wątpliwości, Zamawiający wystąpi
do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert oraz uzupełnienie brakujących
dokumentów, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jego oferta zostanie
odrzucona.
VII. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody
na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Powyższe wymagane jest pod
rygorem odrzucenia oferty.
VIII. W przypadku wybrania Państwa oferty jako najkorzystniejszej zostanie zawarta
umowa na realizację zamówienia na warunkach określonych w ofercie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii