Przetarg: Wymiana pokrycia dachu

Przedmiot:

Wymiana pokrycia dachu

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Orzysz
ul. Rynek 3
12-250 Orzysz
powiat: piski
tel.: 87 307 09 30, tel.: 87 307 09 40, fax.: 87 307 09 50
urszula.myka@um.orzysz.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Orzysz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 87 307 09 30,
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - wymiana pokrycia dachu
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Orzysz

zaprasza do złożenia oferty cenowej

na wymianę pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce w ramach zadania pn.: ,,Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki"
-wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 130 000,00 zł
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrówce w ramach zadania pn.: ,,Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki". Budynek zlokalizowany na działce nr 221, obręb: Dąbrówka, gmina: Orzysz.

Szczegółowy zakres zamówienia:
a) demontaż oraz utylizacja obecnego pokrycia dachu (eternit) wraz z obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem,
b) demontaż instalacji odgromowej,
c) demontaż i ponowny montaż łat oraz kontrłat;
d) częściowa wymiana deskowania;
e) montaż membrany;
f) ułożenie blachodachówki wraz z montażem gąsiorów, wiatrownic i pozostałych niezbędnych obróbek blacharskich, (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji);
g) montaż rynien i rur spustowych;
h) montaż wyłazu dachowego;
i) montaż stopnic i ławy kominiarskiej;
j) montaż śniegołapów;
k) wykonanie podbitki;
l) montaż kompletnej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych.

Dołączony kosztorys w prowadzonym zapytaniu w którym Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy.

Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Dokument nr: WPF.7011.10.2021.SKW

Składanie ofert:
IV. Termin złożenia oferty i wymagania:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami dołączonymi do zapytania ofertowego należy złożyć do dnia: 30.06.2021 r. do godz. 14:00 w punkcie Obsługi Interesanta (pok. nr 004 parter) w siedzibie zamawiającego: Gmina Orzysz, Ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. (koperta/opakowanie zawierające ofertę powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz opisana w sposób następujący: ,,OFERTA - Remont dachu w sołectwie Dąbrówka Osiki"

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:
Zadanie należy zrealizować do dnia 22.10.2021r.

Wymagania:
II. Warunki udziału w postępowaniu:
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie dachu budynku o powierzchni min 150 m2 .
b) w zakresie dysponowania osobami - dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1133) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej.
III. Kryteria oceny oferty:
Cena- 100 %
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
CENA= (Cena najniższej oferty (zł) x 100,00 pkt. x 100%)/ Cena oferty badanej (zł))
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt.
Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a wartości 5-9 zaokrągla się w górę.
Zamawiający, informuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
2. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlegają ocenie.
3. Oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
4. Złożona oferta będzie w języku innym niż polski.

VI. Wybór oferty 1. Zamawiający przedłoży wybranemu Wykonawcy projekt Umowy w terminie 7 dni od poinformowania go o wyborze oferty. Zawarcie Umowy powinno nastąpić w okresie związania ofertą. 2. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy i zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej złożonej oferty, powtórzenia zapytania lub odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie. 3. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Kontakt:
Pracownicy prowadzący sprawę:

Naczelnik Wydziału Pozyskiwania, Strategii i Rozwoju
Urszula Myka - email: urszula.myka@um.orzysz.pl

Inspektor
Sebastian Kwiatkowski - email: sebastian.kwiatkowski@um.orzysz.pl

Kontakt w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 07:30-15:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii