Przetarg: Samowystarczalny energetycznie wózek do napojów

Przedmiot:

Samowystarczalny energetycznie wózek do napojów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Xlab Sp. z o.o
Piotrkowska 46/6U
90-265 Łódź
powiat: Łódź
798540080
xlabspzoo@protonmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55369
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 798540080
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Samowystarczalny energetycznie wózek do napojów
Powstaje w kontekście naboru
RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 - Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Część 1
Samowystarczalny energetycznie wózek do napojów

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Samowystarczalny energetycznie wózek do podawania świeżo wyciskanych soków, lemoniad i shake'ów
Przedmiot zamówienia to stworzenie projektu oraz prototypu mobilnego wózka do sprzedaży napojów nie wymagającego zewnętrznego podłączenia do energii elektrycznej. Można z niego serwować napoje w parku, przy jeziorze, na plaży, na parkingu przy trasie.
Posiada panele fotowoltaiczne i mini turbinę wiatrową. Sprzęty wymagające energii elektrycznej pozyskują ją bezpośrednio z otoczenia wykorzystując promienie słoneczne oraz wiatr. Powstały w ten sposób nadmiar energii ma być przechowywany w akumulatorach zamontowanych na wózku.
Wyposażenie podstawowe wózka to lodówka, wyciskarka cytrusów, mikser kielichowy, kostkarka do lodu, zlew, wymienny pojemnik na wodę czystą i brudną, panele fotowoltaiczne, mała turbina wiatrowa, wydajne akumulatory żelowe oraz regulator solarny. Sprzęt musi być odporny na warunki atmosferyczne oraz łatwy w transporcie. Musi spełniać również wymagania Sanepid, a powierzchnie na których będą przygotowywane napoje muszą być przystosowane do kontaktu z żywnością.

CPV: 73000000-2

Dokument nr: 2021-23989-55369

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-06-30

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków-Śródmieście
Miejscowość
Kraków

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Siła wyższa:
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania Siły Wyższej, w tym za opóźnienie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, jakim zostało to spowodowane działaniem Siły Wyższej.
2. W przypadku wystąpienie siły wyższej Strona, która uzyskała taką informację poinformuje niezwłocznie drugą stronę o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w terminie 7 dni roboczych oraz uzgodni z drugą Stroną podjęcie ewentualnych środków w celu usunięcia skutków działania Siły Wyższej. Ciężar dowodu niewykonania zobowiązania z powodu Siły Wyższej obciąża Stronę, która powołuje się na Siłę Wyższą.
3. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej nie będzie uważana za niewykonującą zobowiązania, a jej obowiązki wynikające z Umowy zostaną zawieszone podczas trwania zdarzenia Siły Wyższej. Termin realizacji Umowy zostanie wówczas zmodyfikowany w porozumieniu z Drugą Stroną.
4. Strona dotknięta zdarzeniem Siły Wyższej podejmie uzasadnione wysiłki w celu złagodzenia jego wpływu na harmonogram i wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.
5. Zdarzenie siły Wyższej na poziomie Podwykonawcy uważa się za przypadek Siły Wyższej dla wykonania obowiązków Wykonawcy, jeśli wykonawca udowodni, że opóźnienie w dostawie urządzeń lub prac objętych Umową Podwykonawczą z powodu zdarzenia Siły Wyższej miało nieunikniony wpływ na ostateczne terminy dostawy określone w umowie.
6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy. Warunki rozwiązania Umowy regulowane będą odrębnym porozumieniem sporządzonym w formie pisemnej.
7. Wystąpienie Siły Wyższej nie uprawnia żadnej ze stron do jakiejkolwiek dodatkowej płatności lub odszkodowania.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą usługi/usług mogą być podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo rozwojowych, tj.
a) Jednostki naukowe:
- posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię
B lub wyższą) lub
- posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach
działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na
lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na
podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
- Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego
2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
- instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
b) Przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego
w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 13)
Regulaminu,
c) Niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium
(posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub
notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych
laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom
członkowskim Unii Europejskiej),
d) Centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14)
Regulaminu,
e) Spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce, o której mowa w §3 ust.1 pkt 14)
Regulaminu;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Składający ofertę musi posiadać odpowiedni personel, wiedzę i potencjał techniczny niezbędny do realizacji usługi.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Pc=(Cmin/Cc) x Pmax
gdzie:
Pc - ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert
Cc - cena brutto oferty badanej
Pmax - maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena
100 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adam Korczowski
tel.: 798540080
e-mail: xlabspzoo@protonmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii