Przetarg: Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (I etap) oraz pełnienie nadzoru...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej (I etap) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową (II etap)

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Wspólna 30
00-930 Warszawa
powiat: Warszawa
Joanna.Gumiennik@minrol.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej w budynku MRiRW (I etap) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową (II etap).
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 6 pionów pomieszczeń sanitarnych na 5 kondygnacjach
w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (I etap zamówienia) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową (II etap zamówienia).

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00091993, BDG.zp.23.1.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAP-u
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str.1, z późn. zm.), zwanym dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Warszawie, Ul. Wspólna 30, kod 00-930;
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 25;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną MRiRW;
6) posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy;
9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu;
10) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-01 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 71 1010 1010 0052 1013 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: ,,Wadium w postępowaniu BDG.zp.23.1.12.2021 - na przebudowę 6 pionów pomieszczeń sanitarnych".
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (w gwarancjach lub poręczeniach) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie;
2) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zamawiający zwraca wadium albo zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy 6 pionów pomieszczeń sanitarnych na 5 kondygnacjach
w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (I etap zamówienia) oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót związanych z przebudową (II etap zamówienia).
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Sumaryczne doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkami udziału w postępowaniu w opracowaniu dokumentacji projektowej
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dokumentacji projektowej liczony od dnia zawarcia umowy
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1.1. pkt 2 lit. c SWZ
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 usługi (realizowane na podstawie odrębnych umów), których przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych, z zastrzeżeniem, że wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 120 000 zł brutto;
2) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 4 osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie minimum w każdej specjalności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowalne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym:
a) co najmniej 1 osobę, która:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności architektonicznej do projektowania,
oraz
- opracował/a minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy, przebudowy lub remontu dla budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych,
b) co najmniej 1 osobę, która:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz
- opracował/a minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy, przebudowy lub remontu dla budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych,
c) co najmniej 1 osobę, która:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
oraz
- opracował/a minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy, przebudowy lub remontu dla budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych,
d) co najmniej 1 osobą, która:
- posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
oraz
- opracował/a minimum 2 dokumentacje projektowe dla budowy, przebudowy lub remontu dla budowy, przebudowy lub remontu pomieszczeń sanitarnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji, o których mowa w lit. a - d.
Liczba osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia nie może być mniejsza niż 4 osoby.
1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia:
1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
2) o niepodleganiu wykluczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie są dowody wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 71 1010 1010 0052 1013 9120 0000. Na przelewie należy umieścić informację: ,,Wadium w postępowaniu BDG.zp.23.1.12.2021 - na przebudowę 6 pionów pomieszczeń sanitarnych".
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej (w gwarancjach lub poręczeniach) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie;
2) z treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Zamawiający zwraca wadium albo zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadkach określonych w ust. 3. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
1) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a innymi niż Wykonawca stronami. W takim przypadku dopuszczalna jest zmiana w zakresie potrzebnym do dostosowania postanowień umowy do zmian, o których mowa wyżej
i wynikających z nich konsekwencji;
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bądź jego części będzie konieczna z uwagi na okoliczności niezależne od Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalne jest odpowiednie do tych okoliczności dostawanie terminu, w tym jego wydłużenie o czas trwania przeszkody;
3) konieczność zmiany postanowień umowy będzie spowodowana zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Sumaryczne doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkami udziału w postępowaniu w opracowaniu dokumentacji projektowej
4.3.6.) Waga: 15
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania dokumentacji projektowej liczony od dnia zawarcia umowy
4.3.6.) Waga: 5
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wizyt w ramach pełnionego nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 5
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkiem udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1.1. pkt 2 lit. c SWZ
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-07-30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii