Przetarg: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Przedmiot:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Raniżów
ul. Rynek 6
36-130 Raniżów
powiat: kolbuszowski
tel. (17) 22 85 048
inwestycje@ranizow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Raniżów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 22 85 048
Termin składania ofert: 2021-06-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 rys. zł. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2019 r. poz. 2019 tekst jednolity ) prowadzone wg wewnętrznej procedury regulaminowej nie podlega ustawie.
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych / odcinek 700 m / położonej w miejscowości Wola Raniżowska dz. o nr ewidencyjnym 4114
2.Przedmiot Zamówienia
Szczegółowy zakres robót precyzuje - specyfikacja techniczna. przedmiar robót, opis techniczny, lokalizacja wg szkicu sytuacyjnego

Dokument nr: UG. ZP.271 3.D.2021

Składanie ofert:
6. Miejsce, sposób i termin składania ofert
1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
2) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelna i trwałą czcionką.
3) Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 30.06.2021r. do godz. 09:00 w Urzędzie Gminy w Raniżowie, 36-130 Raniżów Ul. Rynek 6; sekretariat, pok. nr 15.
Opieczętowaną kopertę z ofertą należy zaadresować:
Gmina Raniżów Ul. Rynek 6,36-130 Raniżów Oferta na zadanie pn: ,,: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych / odcinek 700 m /
położonej w miejscowości Wola Raniżowska dz. o nr ewidencyjnym 4114 Nie otwierać przed 30.06.2021r. do godz.09:15

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia: z dniem podpisania umowy Termin zakończenia przedmiotu zamówienia 15.09.202lr.

Wymagania:
3. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy podaniem wartości netto i brutto.
5. Kryterium oceny ofert: cena 100 %
7. Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który złoży ofertę, potwierdzi termin
wykonania zamówienia i zaproponuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
o spełniają wymogi określone w7 ofercie wxaz z wypełnionym kosztorysem ofertowym.
o posiadaj ą uprawnienia do wykonywania robót obj ętych niniej szym zakresem.
o prowadzą działalność gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia..
9. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.
O wyniku postępowania zostaną powiadomieni zostaną Wykonawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adresy e-maill podanych w złożonych ofertach .
Z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez podania przyczyny i bez prawa do odszkodowania po stronie Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

Kontakt:
8. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważniony jest:
Stanisław Sidor - od poniedziałku do piątku w: godz. od 7:30 do 15:30 tel. (17) 22 85 048. e-mail: inwestycje@ranizow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii