Przetarg: Wykonanie remontu: przepompowni

Przedmiot:

Wykonanie remontu: przepompowni

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
Żelazna 61
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 6 555,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA III - INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

wykonanie remontu: przepompowni nr 634/A na stacji A10 Pole Mokotowskie oraz przepompowni nr 633 na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Wspólny słownik zamówień (CPV) -
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
43134100-2 Pompy zatapialne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie remontu przepompowni nr 634/A na stacji A10 Pole Mokotowskie oraz przepompowni nr 633 na stacji A15 Ratusz Arsenał I linii metra w Warszawie
2. Przedmiot Zamówienia należy wykonać w oparciu i zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik nr 1A do SWZ, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, z uwzględnieniem wszystkich warunków wskazanych w SWZ.
3. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do uczestniczenia w wizji lokalnej,

Dokument nr: 2021/BZP 00092070

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2021-07-06 11:30

Wymagania:
Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1,4,8,9,10 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 109 ust 3;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki jeżeli:
a. wykonał w okresie ostatnich w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej 1 remont przepompowni w obiekcie pracującym w ruchu ciągłym, takim np. jak: metro, port lotniczy, dworzec kolejowy, za kwotę nie mniejszą niż 180 000, 00 PLN brutto (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
b. dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje i doświadczenie:
? przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV w zakresie montażu i kontrolno - pomiarowym, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym,
? przynamniej 1 osoba z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu powyżej 1 kV w zakresie dozoru, potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym,
? przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi.
? przynajmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, uprawniającymi do kierowania robotami budowlanymi.
W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 555,00 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
2. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
3. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w po-stępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
4. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

NIP 5260251641

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii