Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Walewska 4
04-022 Warszawa
powiat: Warszawa
zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 6.300,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kordeckiego 23 w Warszawie".
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Kordeckiego 23 w Warszawie.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) zgłoszenie prac remontowo budowlanych do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej,
2) zgłoszenie prac remontowo budowlanych do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej,
3) naprawę ścian nośnych zewnętrznych,
4) odtworzenie chodników i wykonanie opaski wokół budynku, likwidacja studzienek okiennych,
5) ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji,
6) remont prześwitu bramowego,
7) odtworzenie balkonów,
8) remont klatki schodowej,
9) remont więźby dachowej,
10) wymianę części okien, stolarki w lokalu użytkowym, wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych,
11) wymianę stolarki drzwiowej,
12) ocieplenie ścian zewnętrznych,
13) remont zadaszenia nad wejściem głównym,
14) remont i przebudowa kominów,
15) docieplenie stropu na poddaszu,
16) docieplenie ścian i dachu klatki schodowej w przestrzeni poddasza,
17) wymianę pokrycia dachowego,
18) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz żeliwnych podejść z rewizją.
19) uporządkowanie terenu zielonego z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych,
20) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania obiektu,
21) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, opinii i uzgodnień.
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy Ul. Kordeckiego 23 w Warszawie, działka ewidencyjna nr 132 z obrębu nr 3-04-13,
4. Zamawiający informuje, że prace dotyczą budynku:
1) czynnego,
2) sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
3) o powierzchni użytkowej ~ 482,48 m.,
4) kubaturze - 2 350 m3.
5. Zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45400000-1, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00092068, ZP/TP/Rb/26/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-08 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zgnpragapld.waw.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności składanie w postępowaniu ofert, dokumentów i oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przy użyciu funkcjonalności udostępnionych na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/ w zakładce ZAMOWIENIA PUBLICZNE.
2. Ofertę wraz z załącznikami, sporządza się, pod rygorem nieważności, w:
1) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
2) postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja ze strony Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywała za pomocą e-maila podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawca na żądanie Zama-wiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wszelkich pism, zawiadomień oraz informacji wysłanych przez Zamawiającego.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej Zamawia-jącego do złożenia oferty wraz z załącznikami wynosi 64 MB (na wszystkie załączone w jednej ofercie pliki max 20 załączników).
5. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów elektronicz-nych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyj-muje się datę ich wpływu na stronę zamówień publicznych ZGN. Datę i godzinę wpływu potwierdza Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO) generowane automatycznie na stronie. Dokument jest możliwy do pobrania zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiające-go. Pobranie EPO jest jedynym potwierdzeniem złożenia dokumentów.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.zgnpragapld.waw.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny został określony w punkcie 36 SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-08 12:00
Miejsce składania ofert: https://www.zgnpragapld.waw.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/Rb/26/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą ,,Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie.
2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) zgłoszenie prac remontowo budowlanych do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej,
2) zgłoszenie prac remontowo budowlanych do odpowiednich organów administracji architektoniczno budowlanej,
3) naprawę ścian nośnych zewnętrznych,
4) odtworzenie chodników i wykonanie opaski wokół budynku, likwidacja studzienek okiennych,
5) ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji,
6) remont prześwitu bramowego,
7) odtworzenie balkonów,
8) remont klatki schodowej,
9) remont więźby dachowej,
10) wymianę części okien, stolarki w lokalu użytkowym, wymianę wszystkich parapetów zewnętrznych,
11) wymianę stolarki drzwiowej,
12) ocieplenie ścian zewnętrznych,
13) remont zadaszenia nad wejściem głównym,
14) remont i przebudowa kominów,
15) docieplenie stropu na poddaszu,
16) docieplenie ścian i dachu klatki schodowej w przestrzeni poddasza,
17) wymianę pokrycia dachowego,
18) wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz żeliwnych podejść z rewizją.
19) uporządkowanie terenu zielonego z odtworzeniem ciągów komunikacyjnych,
20) wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji użytkowania obiektu,
21) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, opinii i uzgodnień.
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane budynku przy ul. Kordeckiego 23 w Warszawie, działka ewidencyjna nr 132 z obrębu nr 3-04-13,
4. Zamawiający informuje, że prace dotyczą budynku:
1) czynnego,
2) sposób prowadzenia prac musi umożliwiać normalne funkcjonowanie obiektu w trakcie prowadzenia robót budowlanych,
3) o powierzchni użytkowej ~ 482,48 m.,
4) kubaturze - 2 350 m3.
5. Zakres robót określa dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót i opisem przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ.
6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć harmonogram rzeczowo -finansowy, który będzie stanowił Załącznik nr 4 do umowy i będzie uaktualniany na bieżąco, jeżeli obowiązujący harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub z zobowiązaniami Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: (G) okres gwarancji i rękojmi robót objętych odbiorem
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 - 10 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:
wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż: 750.000,00 zł,
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Za-mawiający wymaga:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co naj-mniej:
o 2 roboty budowlane polegające na robotach remontowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego, użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o powierzchni całkowitej budynku min. 600 m2 (każdy z budynków) w tym co najmniej jedna z robót za kwotę min. 525.000,00 zł brutto.
Pod pojęciem roboty remontowe należy rozumieć remont budynku w zakresie branży budowlanej (bez robót sanitarnych i elektrycznych).
Zamawiający w ramach remontu budynku uzna również: modernizację, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku.

Przez klasyfikację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków uży-teczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego, Zamawiający rozumie budynki wyszególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z późń. zm.),
a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświad-czenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak-że zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponu-je osobami w tym co najmniej:
1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w specjalno-ści konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Wskazana osoba musi posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w peł-nieniu funkcji kierownika budowy, przy czym w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy przez co najmniej 3 miesiące przy remoncie lub budowie co najmniej 2 (dwóch) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej lub budyn-ków zamieszkania zbiorowego o powierzchni całkowitej budynku min. 600 m2 (każdy z budynków).

Przez klasyfikację budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków uży-teczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, Zamawiający ro-zumie budynki wyszególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny od-powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.1422, z późń. zm.),
oraz

8 robotnikami wykwalifikowanymi w specjalności ogólnobudowlanej;

Osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie wystarczające do wykonywania tych funkcji w odniesieniu do robót objętych zamówieniem i odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm. lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r., 1725 z późn. zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o sa-morządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przyna-leżności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofer-tę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z doku-mentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od inne-go wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświad-czenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w szczególności gdy oferty zostały przygotowane niezależnie od siebie) - wg wzoru sta-nowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ;
2) oświadczenia(ń) o aktualności oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postę-powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącz-nik Nr 5 do SWZ,
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wy-konawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przy-padku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawia-jący żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyj-nej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po-twierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia spo-łeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze-śniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo in-nym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że od-powiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatno-ści należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do SWZ;
6) dokumentów wymienionych w ppkt 1 - 5 powyżej dotyczących:
a) podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca polega na zdolno-ściach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
b) podmiotów wspólnie składających ofertę oddzielnie dla każdego podmiotu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną prze Zamawiającego w SWZ pkt. 14.2.1,
2) wykaz robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ, o któ-rych mowa w pkt 14.2.2a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z poda-niem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty bu-dowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są refe-rencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bu-dowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) wykaz osób, o którym mowa w pkt 14.2.2.b SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowa-nie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo-wych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamó-wienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informa-cją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym, w pkt 26, formie określonej w pkt 23 SWZ ofertę składającą się z:
1) wypełnionego Formularza Oferty - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ;
2) kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót stanowiących Załącznik nr 10 do SWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ (do kosztorysu należy dołączyć zestawienia roboczogodzin, materiałów i sprzętu wraz z cenami);
3) dowodu wniesienia wadium - zgodnie z zapisami pkt 22 SWZ;
4) wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ - w przypadku:
a) wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim dany wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,
b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia te-go podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
c) w przypadku gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 110 ust. 2, wykonawca wraz z oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ) składa dowody na potwierdzenie spełnienia przesłanek określonych w art. 110 ust. 2 ustawy, uchylających podstawy wykluczenia,
5) dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonaw-cy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywil-nej);
6) oświadczenia wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ;
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 15.1 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy w tym zakresie. Zobowiązanie po-twierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 6.300,00 zł.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubie-gających się o udzielenie zamówienia w ramach oferty wspólnej (w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.)
2. Podmioty składające wspólną ofertę:
1) zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
2) składają pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wy-nikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostały określone w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór umowy stanowiący Załącznik 12 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: (G) okres gwarancji i rękojmi robót objętych odbiorem
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii