Przetarg: Kompleksowe dostarczanie ciepła dla potrzeb obiektów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Kompleksowe dostarczanie ciepła dla potrzeb obiektów

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
biuro@amwsinevia.pl
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-23 16:45:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SVA/U/4625-26/2021: Kompleksowe dostarczanie ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie JW. w Kutnie oraz wielkopowierzchniowego magazynu wysokiego składowania 3 RBLog w Kutnie
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe dostarczanie ciepła dla potrzeb obiektów zlokalizowanych na terenie JW. w Kutnie oraz wielkopowierzchniowego magazynu wysokiego składowania 3 RBLog w Kutnie.

Sprzedaż ciepła i świadczenie usługi przesyłowej do budynków zlokalizowanych w:
Obiekty w JW. przy Ul. Bohaterów Walk nad Bzurą w Kutno:
Zamówiona moc cieplna - 1,05 MW MW w tym:
na potrzeby ogrzewania - 0,9258 MW
na potrzeby c.w.u. - 0,1242 MW

Kutno, Wielkopowierzchniowy magazyn wysokiego składowania 3RBLOG:
Zamówiona moc cieplna - 1,01 MW w tym:
na potrzeby c.o. - 0,30 MW
na potrzeby c.w.u. - 0,05 MW
na potrzeby c.t. - 0,66 MW

CPV: 09300000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00092200, SVA/U/4625-26/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://amwsinevia.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy,mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Dostawcy nie jest możliwe, gdyż jedynym podmiotem którego przedmiot działalności obejmuje dostawę energii cieplnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wytwórcą ciepła jest firma ECO Kutno Sp. z o.o. Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ dostawa może być świadczona tylko przez jednego dostawcę. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ECO KUTNO Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Metalowa 10
5.1.3.) Miejscowość: Kutno
5.1.4.) Kod pocztowy: 99-300
5.1.5.) Województwo: łódzkie
5.1.6.) Kraj: Polska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii