Przetarg: Zakup suwnicy pomostowej

Przedmiot:

Zakup suwnicy pomostowej

Data zamieszczenia: 2021-06-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: FIRMA "TATARCZUCH" ADAM TATARCZUCH
Mierzyn 23A
28-340 Sędziszów
powiat: jędrzejowski
608296236
dachy@tatarczuch.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55611
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sędziszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 608296236
Termin składania ofert: 2021-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.03.02.02-00-2109/20 - Wdrożenie do produkcji domów z płyt LVL według innowacyjnej technologii

Opis
Zamawiający poszukuje dostawcy następującego nowego środka trwałego:
Suwnica pomostowa wraz z niezbędnym osprzętem (1 szt.), o parametrach nie gorszych niż:
- rozpiętość: 18 m
- udźwig suwnicy: 3 200 kg
- ilość wciągników: 1 szt.
- wysokość podnoszenia: 5,00 m
- miejsce zainstalowania wewnątrz hali
- GNP suwnicy: EN U4/Q2
- GNP wciągnika: 2,5,0 + 2,5,0 m (D_lin3) / ISO M5
- GNP jazdy wciągnika: 9 m (D_lin4) / ISO M5
- GNP jazdy mostu: 23 m (D_lin6) / M5
- prędkość podnoszenia: 7,5÷3,9/0,47 m/min ASR - bezstopniowa
- prędkość jazdy wciągnika: 20 m/min - bezstopniowa
- prędkość jazdy mostu: 32 m/min - bezstopniowa
- sterowanie radiowe
Podane parametry techniczne są rozwiązaniami poglądowymi / przykładowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny, wolny od wad. Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty.
Okres gwarancji
24 miesiące

CPV: 42414210-6

Dokument nr: 2021-19158-55611

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-07-01

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 01.07.2021 w następujący sposób:
- w systemie na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, lub
- w formie papierowej na adres: FIRMA "TATARCZUCH" ADAM TATARCZUCH, Mierzyn 23A, 28-340 Sędziszów.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
jędrzejowski
Gmina
Sędziszów
Miejscowość
Mierzyn
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-09-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
DOSTAWA i uruchomienie urządzenia musi być wykonane w terminie najpóźniej do dnia 30.09.2021r.
Odbiór maszyny nastąpi po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób potwierdzających spełnienie minimalnych parametrów technicznych urządzenia.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
3. Zmiana terminów realizacji umowy może mieć miejsce w następujących przypadkach:
a. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy,
b. wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych dostawy;
c. wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
d. konieczność usunięcia błędów w specyfikacji technicznej, które będą miały wpływ na termin wykonania umowy,
e. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością realizacji przedmiotu Zamówienia.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a) posiadają uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
e) udzielą co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane zamówienie;
f) zaoferują, że wykonają zamówienie do dnia 30.09.2021 r.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w
postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych do formularza ofertowego i oświadczeń. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy;
b) oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia;
c) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią załącznika nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią załącznika nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) formularz ofertowy;
2) oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia;
3) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Informacje dodatkowe
1. Termin związania ofertą upływa po 90 dniach, licząc od terminu składania ofert.
2. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż PLN, do porównania ofert będzie używany średni kurs NBP z dnia złożenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
b) zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację Zamówienia.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-06-23
Data ostatniej zmiany
2021-06-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 100 %
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium ,,Cena" zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
P=Cn/Cob*100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowaną cenę
Cn - najniższa zaoferowana cena w postępowaniu
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Adam Tatarczuch
tel.: 608296236
e-mail: dachy@tatarczuch.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii