Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2022-05-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
tel. 77 40 92 110
inw@glucholazy.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77 40 92 110
Termin składania ofert: 2022-05-11 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
opracowanie dokumentacji projektowej pn.
"Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym Nowym Świętowie nr 37a/3 (I piętro) dz. nr 273/10" dla zadania
"Modernizacja pustostanów na mieszkania"
Cel zamówienia:
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Modernizacja pustostanów na mieszkania" obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej pn.: "Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Nowym Świętowie nr 37a/3 (I piętro) dz. nr 273/10"

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wymagającej zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę (jeżeli zakres robót ujęty w przygotowanym projekcie tego wymaga) pn.: ,,Modernizacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w No-wym Świętowie nr 37a/3 (I piętro) dz. nr 273/10 ,,dla zadania pn. ,,Modernizacja pustosta-nów na mieszkania".
Mieszkanie objęte opracowaniem stanowi własność Gminy Głuchołazy i zarządzane są przez Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Głuchołazach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego Jednoosobowym Wspólnikiem jest Gmina Głucho-łazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz .
Dokumentacja projektowa musi być przygotowana z uwzględnieniem wymogów Ustawy Dz. U. 2006 Nr 251 poz. 1844 z dnia 8 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmianami) ,,o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń" w sposób umoż-liwiający Zamawiającemu skuteczne złożenie wniosku o uzyskanie wsparcia finanso-wego z Funduszu Dopłat, w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządo-wego programu budownictwa komunalnego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje sporządzenie m.in.:

inwentaryzacji w oparciu o wizję lokalną przy współudziale pracownika GKTBS w Głuchołazach,
projektu budowlanego modernizacji lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem zamontowania następującego wyposażenia:

wanna lub kabina natryskowa - w łazience,
umywalka - w łazience,
miska ustępowa - w łazience lub wydzielonym ustępie,
zlewozmywak,
czteropalnikową kuchenkę elektryczną

Do Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Modernizacja lokalu mieszkal-nego w budynku wielorodzinnym w Nowym Świętowie nr 37a/3 (I piętro) dz. nr 273/10" dla zadania pn. ,,Modernizacja pustostanów na mieszkania" zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, Ustawą Dz. U. 2006 Nr 251 poz. 1844 z dnia 8 grudnia 2006 r. (z późniejszymi zmiana-mi) ,,o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noc-legowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń", obowiązujący-mi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

Do zakresu przedmiotu umowy należy sporządzenie w szczególności:

projektu budowlanego - po 4 egz. w wersji papierowej,
projektu wykonawczego - po 4 egz. w wersji papierowej,
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - po 2 egz. w wersji papierowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 4 egz. w wersji papierowej,
kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf, ath, dwg) - pendrive,
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii i uzgodnień, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeżeli zakres robót ujęty w przygotowanym projekcie tego wymaga) w Starostwie Powiatowym w Nysie.

Projekt:

Powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółowe i detali wraz z opisem.
Powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach dotyczących Zapytania ofertowego.
Uwagi i obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
Wykonawca winien uzyskać wszelkie zezwolenia w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
Przy wykonywaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy prawne oraz Ustawę (Dz. U. 20006 Nr 251 poz. 1844 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 grudnia 2006 r. ,,o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, miesz-kań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych po-mieszczeń".
Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania z Zamawiającym na każdym etapie opracowywa-nej dokumentacji rozwiązań, które mają istotny wpływ na koszty inwestycji.
Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgody Zamawiającego na zaproponowane przez Wyko-nawcę rozwiązania zwłaszcza techniczne, materiałowe i użytkowe
Wykonawca powinien zastosować w dokumentacji rozwiązania skutkujące optymalizacją kosztów inwestycji.
Wykonawca na prośbę Zamawiającego powinien uzupełnić szczegóły dokumentacji projektowej.
Opracowanie dokumentacji w sposób zapewniający zamawiającemu opisanie przedmiotu Zamó-wienia na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Cena opracowania podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty uzyskania niezbędnych, wymaganych uzgodnień, opinii właściwych jednostek oraz koszty materiałów wyjściowych i po-mocniczych do wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (nie dłużej niż 2 dni robocze) nieodpłatnie udzielić Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia na etapie organizowania postę-powania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w trakcie trwania proce-dury przetargowej tzn. udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych.
Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej (w obecności przedstawiciela Zarządcy bu-dynku GKTBS Głuchołazy - po wcześniejszym zgłoszeniu) w miejscu opisanym w przedmiocie zamó-wienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

Składanie ofert:
Ofertę Wykonawca może złożyć:

w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, Ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
lub
w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl
Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imie-niu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00, do dnia 11.05.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Lokalizacja realizacji zadania:
Nowy Świętów nr 37a, dz. nr 273/10.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.08.2022 r.

Wymagania:
Warunki postępowania:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto - 100%.
Warunki gwarancji: 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
Istotne warunki umowy lub wzór umowy:
wynagrodzenie ryczałtowe,
płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzy-mania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowią-zujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzu-ceniem złożonej przez niego oferty.
Uwaga!
Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwiet-nia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kry-teriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unie-ważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Uwagi:
Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbęd-ne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Admini-stratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. ,,Modernizacja pustostanów na mieszkania" (,,Mo-dernizacja lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Nowym Świętowie nr 37a/3 ( I pię-tro) dz. nr 273/10").

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Andrzej Jarząbek tel. 77 40 92 110

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii