Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-05-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
33-340 Stary Sącz
powiat: nowosądecki
Tel.: +48 184460991, Faks: +48 184460983
starysacz@krakow.lasy.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz/proceedings
Województwo: małopolskie
Miasto: Stary Sącz
Wadium: 3000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 184460991,
Termin składania ofert: 2022-05-30 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Pełnienie kompleksowych usług nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa przepustów, mostów, brodów, kaszyc oraz palisad w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i le

Numer referencyjny: SA.270.8.2022
II.1.2)Główny kod CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa przepustów, mostów, brodów, kaszyc oraz palisad w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich. Zakres działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa Rozdział 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. jedn.:Dz.U. z 2020 poz. 1333ze zm.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 122 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Stary Sącz

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy zakres prac nadzoru dla zamówienia określają załączniki do SWZ ujęte w postępowaniu przetargowym pod nazwą: ,,Budowa przepustów, mostów, brodów, kaszyc oraz palisad w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na ." znak sprawy SA.270.5.2021 dostępnym na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz oraz dokumentacja techniczna robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszej SWZ.

3.2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach usług objętych przedmiotem zamówienia należy:

3.2.1 reprezentowanie Zamawiającego, jako inwestora, na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3.2.2 sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3.2.3 sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej 3 dni po zgłoszeniu tych robót przez kierownika budowy wraz z zapisem w dzienniku budowy, uczestniczenie w odbiorach częściowych, oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

3.2.4 potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

3.3. Wykonawca ma prawo:

3.3.1. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych

i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

3.3.2. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność

z projektem lub pozwoleniem na budowę.

3.4. Ponadto Zamawiający żąda od Wykonawcy:

3.4.1. zapoznania się z umową, jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych oraz dokumentacją techniczną i decyzjami organów administracyjnych;

3.4.2. sprawowania kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, egzekwowania zapisów umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych;

3.4.3. uczestniczenia w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

3.4.4. wykonywania innych czynności przewidzianych w ustawie Prawo budowlane dla Zamawiającego na podstawie stosownego upoważnienia wydanego

do danej czynności;

3.4.5. kontroli jakości i terminowości wykonania robót;

3.4.6. informowania Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących

i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

3.4.7. sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu pisemnego sprawozdania

z realizacji prac i ich zaawansowania - w terminach co 7 dni kalendarzowych wraz ze sporządzoną dokumentacją fotograficzną;

3.4.8. sprawdzenie czy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został sporządzony przez kierownika robot w zakresie zgodnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 963 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ...

Pozostała treść w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.0100-00-0006/16-00 Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozyjne na terenach górskich.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wszelkie szczegóły dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ wraz z załącznikami.

CPV: 71520000

Dokument nr: 265612-2022, SA.270.8.2022

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2022
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Stary Sącz Ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz - sala narad - parter budynku.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby upoważnione: Agata Repelewicz - Gancarczyk i Katarzyna Lis

Otwarcie ofert 30.05.2022 r. o godz. 08:30

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą http://platformazakupowa.pl

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2022

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Stary Sącz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/08/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2022

Kontakt:
Nadleśnictwo Stary Sącz
Stary Sącz ul. Magazynowa 5
Stary Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
33-340
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Lis
E-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
Tel.: +48 184460991
Faks: +48 184460983

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii