Dostawa wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Przedmiot:

Dostawa wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Data zamieszczenia: 2022-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 17
09-400 Płock
powiat: Płock
Tel.: +48 (24) 367-53-51
sekretariat@pgoplock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 (24) 367-5
Termin składania ofert: 2022-06-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem bloczków betonowych wykonanych z betonu C20/25 w systemie blok system,
2. Planowana do zakupu ilość bloczków wyniesie około 250 m2 powierzchni ścian,
3. Wymagany certyfikat jakości,
4. Wymiary bloczków:
a) 600 x 600 x 600 mm,
b) 1200 x 600 x 600 mm,
c) 1800 x 600 x 600 mm.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z rozładunkiem bloczków do budowy ścian oporowych

Dokument nr: PGO/WTI/259/22

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę z napisem ,,Wykonanie, dostawa wraz z rozładunkiem bloczków betonowych -oferta" należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2022 r., godz. 12:00 w formie pisemnej, osobiście lub pocztą w Sekretariacie PGO Sp. z o.o. w Płocku przy ulicy Przemysłowej 17, pokój 209. Istnieje również możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres e-mail: sekretariat@pgoplock.pl.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wymagania:
III. Gwarancja: gwarancja obejmująca wszelkie uszkodzenia i wady jakie mogą powstać bez winy
Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji - co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
IV. Opis sposobu obliczenia ceny: cena ofertowa jednostkowa (za sztukę) zgodnie z pkt II ppkt 4
a, b, c jest kwotą za realizację jak w opisie przedmiotu zamówienia plus podatek VAT. Ilość sztuk poszczególnych wymiarów bloczków zostanie określona po zapoznaniu się z ofertą.
V. Termin, sposób i miejsce wykonania zamówienia: dostawa i rozładunek w terminie
maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy, loco Kobierniki 42, 09-413 Sikórz.
VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty, bądź wyboru dowolnej oferty bez podania przyczyn.

Uwagi:
VI. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena - 80%,
2) Gwarancja - 20%.
W każdym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
2. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty.
Gdzie:
C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Cena",
G - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium ,,Gwarancja na roboty budowlane",
P - łączna liczba punktów przyznana ofercie ocenianej.
4. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:
IX. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Pani Klaudia Lorenc; e-mail:
k.lorenc@pgoplock.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii