RURA PREIZOLOWANA PAROGRZEJKA W KRĘGU

Przedmiot:

RURA PREIZOLOWANA PAROGRZEJKA W KRĘGU

Data zamieszczenia: 2022-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Asfalt Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
katarzyna.janukowicz-tysiac@lotosasfalt.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1371778,7eb5fc26324978f585c81b65e2c97e52.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LA/160019304/ 8897 KJT/ RURA PREIZOLOWANA PAROGRZEJKA W KRĘGU
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Asfalt zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu którego przedmiotem zapytania jest rura preizolowana w zwoju (kręgu) w ilości 500 mb zgodnie ze specyfikacją.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć uzupełniając część merytoryczną oraz handlową na Platformie Logintrade
oraz
dołączając dwa załączniki PDF z ofertami zatytułowanymi: 1.OFERTA HANDLOWA oraz 2.OFERTA TECHNICZNA
Oferta TECHNICZNA zawiera:
- wszystkie informacje o ofercie względem zapytana oraz wyraźne wskazanie ewentualnych odstępstw.
- materiały muszą posiadać świadectwo zgodności wg wymagań Dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE, świadectwo odbioru 3.1. zgodnie z EN 10204:2004, NACE MR0175.
- wyroby hutnicze muszą być oznakowane w sposób trwały, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie materiału, wytwórcy oraz numeru wytopu.
- atest 3.1 do każdej pozycji musi być podpisany numerem indeksu oraz zamówienia,
- należy podać ilość oferowanych zwojów oraz ich długość,
- termin dostawy - dostawa materiałów do 8 tygodni od dnia doręczenia formalnego zamówienia.
- wymagana ważność oferty: 30 dni
Rura preizolowana w kręgu na bębnie, spawana, - grzanie parowe:
- materiał 316/316L ASTM A269, A1016,
- średnica - 1/2"
- grubość ścianki - 0,035"
- materiał izolacji - FR-PCV
- grubość osłony - 0,08"
- kolor osłony - czarny
- atest EN 10204 - 3.1.
Oferta HANDLOWA zawiera:
- wszystkie informacje o ofercie jak w technicznej oraz dodatkowo ceny netto w EUR,
- koszty dodatkowe jak np.: pakowanie, dostawa, atesty 3.1 - muszą być ujęte w cenie jednostkowej materiału.
- Brak powyższych załączników, może skutkować odrzuceniem oferty.
- Zamawiający NIE DOPUSZCZA ZAMIENNIKÓW,
Dostawca oświadcza, że wymieniony numer rachunku bankowego:
a. jest zawarty w wykazie o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
b. jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność, Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym. Wystawca faktury zobowiązuje się podać taki nr rachunku bankowego na każdej fakturze.
Wszelkie uwagi do OWZ powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
Ewentualne pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem, prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade.
Niespełnienie warunków zapytania może być przyczyną odrzucenia oferty.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.
LOTOS Asfalt zastrzega sobie prawo do unieważnienia procesu wyboru kontrahenta, zamknięcia procesu bez wyboru kontrahenta oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami do chwili podpisania umowy/wystawienia zamówienia. Wybór oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia finansowe względem Zamawiającego.
LOTOS Asfalt zastrzega sobie prawo do akceptowania/odrzucania oferty w całości lub części.
LOTOS Asfalt uprawniony jest do dokonania weryfikacji wiarygodności finansowej kontrahenta występującego w postępowaniu o wybór kontrahenta w oparciu o udostępnione w odpowiednim rejestrze dokumenty finansowe (m.in. sprawozdanie finansowe). Weryfikacja sytuacji finansowej oferenta odbywać się będzie m.in. w oparciu o przychód oferenta wykazany w sprawozdaniach finansowych dostępnych w odpowiednim rejestrze za lata poprzedzające dokonanie weryfikacji (nie więcej niż 3 lata).
W przypadku gdy wiarygodność finansowa oferenta budzi wątpliwości LOTOS Asfalt, LOTOS Asfalt uprawniony jest do żądania od poszczególnych oferentów lub od każdego z nich według własnego uznania, zabezpieczenia należytej realizacji (dobrego wykonania) zamówienia, w szczególności poprzez złożenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, sporządzonej w formie i treści uprzednio zaakceptowanej przez LOTOS Asfalt, albo złożenie kaucji gwarancyjnej na odpowiedni rachunek bankowy (w zależności od wyboru i decyzji LOTOS Asfalt), w terminie i na warunkach określonych przez LOTOS Asfalt. Brak zgody oferenta na złożenie wymaganego zabezpieczenia w terminie i na warunkach określonych przez LOTOS Asfalt może stanowić podstawę do wykluczenia oferenta z postępowania.
Niezłożenie wymaganego zabezpieczenia w terminie i na warunkach określonych przez LOTOS Asfalt może stanowić podstawę do odstąpienia przez LOTOS Asfalt od zamówienia z przyczyn leżących po stronie kontrahenta.
UWAGA - proszę w ofercie załączyć OŚWIADCZENIE na temat powiązań zależnych.
,,W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.
Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.
Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych."
Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia LOTOS Asfalt dostępne pod linkiem :https://www.lotos.pl/repository/54338/pl/
Po zakończonym procesie wyboru kontrahenta do oferentów biorących udział w postępowaniu zostanie wysłana informacja o jego wyniku.
Z poważaniem,
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. RURA PREIZOLOWANA 12,7 (1/2")/M/TBS1SZ-A4-29545/SS W KRĘGU 500 mb -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LA/160019304/ 8897 KJT/ RURA PREIZOLOWANA PAROGRZEJKA W KRĘGU"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z36/460298

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1371778,7eb5fc26324978f585c81b65e2c97e52.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 06- 2022 12: 05
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 06- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
15- 06- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1371778,7eb5fc26324978f585c81b65e2c97e52.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Katarzyna Janukowicz-Tysiąc LA
tel:
e-mail: katarzyna.janukowicz-tysiac@lotosasfalt.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii