Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Łaszczowie
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
powiat: tomaszowski (lubelski)
Telefon 84 66 11 508 FAX 84 66 11 050
sekretariat@laszczow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łaszczów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 84 66 11 508
Termin składania ofert: 2022-06-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOT. BUDOWY LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ WYMIANA SŁUPÓW I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁASZCZÓW'
ZAMAWIAJĄCY ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA:
,,Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów"
(nazwa przedmiotu zamówienia)
Przedmiot zamówienia: dostawa x usługa robota budowlana
Wykonanie zamówienia dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Podstawa udzjelenia zamówienia: Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 złotych netto w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie - Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Łaszczowa z dnia 8 kwietnia 2021 roku - §5 ust 1, pkt 3.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski obejmujący cały proces inwestycyjny w branży robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych oraz wszystkie czynności wynikające z przepisów prawa na przedmiotowym zadaniu. Zakres zadania obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego na ulicy Tomaszowskiej, Ul. Chopina, Ul. Piłsudskiego, Ul. 3 Maja, Ul. Jana Pawła II oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych na Al. Armii Krajowej, w tym:
- demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego,
- rozbiórka istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- montaż słupów oświetleniowych, opraw oświetleniowych i uziemień,
- wykonanie linii kablowych zasilających szafy oświetleniowe,
- montaż szaf oświetleniowych,
- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego,
2) Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
a) pełnienie obowiązków i funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.),
b) zapoznanie się z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy robót w zakresie udzielonych odpowiedzi na zapytania i stosowanie postanowień Zamawiającego w trakcie realizacji robót,
c) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem technicznym, budowlanym, wykonawczym oraz zgłoszeniem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami i obowiązującymi normami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
e) Inspektor nadzoru ma prawo żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych prac budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem,
f) w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji i rozwiązywania bieżących problemów technicznych zgłaszanych przez Wykonawcą oraz przekazywanie Wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski;
g) na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez Wykonawcą prac,
h) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, certyfikaty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.,
i) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzenie pod wzglądem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisją; w przypadku wystąpienia robót zamiennych - pełnienie nadzoru nad tymi pracami,
j) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w pomiarach, próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru i przekazywanie ich do użytkowania,
k) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
I) kontrola terminowości realizacji inwestycji,
m) sprawdzenie pod wzglądem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru w zakresie wykonywanych robót oraz zgodności przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych, odbiorem końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
n) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości zrealizowanej inwestycji do odbioru
oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy, o) udział w przeglądach gwarancyjnych,
p) uczestniczenie we wszelkich czynnościach, do dokonania, których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych w zakresie budowy linii energetycznych realizowanych przez Wykonawcą w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez strony procesu inwestycyjnego,
q) Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budową w sposób nieprzerwany i niezakłócony, aby była zapewniona skuteczność nadzoru (codzienny pobyt na budowie Inspektora nadzoru w trakcie trwających prac budowlanych). W przypadku braku możliwości przybycia na teren budowy Zleceniobiorca obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru,
r) dokonywanie odbiorów wynikających z umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru,
s) w okresie gwarancji i rękojmi: od dnia dokonania odbioru końcowego zadania, do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, bądź do dnia usunięcia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, a usuwanych po zakończeniu w/w okresów Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w nadzorowaniu przeglądów gwarancyjnych, końcowych akceptacji i rozwiązaniu sporów.

CPV: 71520000-9

Dokument nr: RGN.042.2.2021.MIS

Specyfikacja:
Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawarta na stronie internetowej w części przetargi: https://umlaszczow.bip.Iubelskie.pl/index.php?id=80 - tytuł zamówienia publicznego ,,Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów".

Składanie ofert:
5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Ofertę cenową należy złożyć:
a) w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Łaszczowie, Łaszczów, Ul. Chopina 14, 22-650 Łaszczów (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw
oświetleniowych w miejscowości Łaszczów", lub, b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@laszczow.pl z tytule wiadomości: ,,Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz wymiana słupów i opraw oświetleniowych w miejscowości Łaszczów", lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP: /55oajc13bi/skrytkaESP,
W przypadku złożenia oferty cenowej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oryginał oferty Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Przedłożony formularz oferty musi być tożsamy z wersją składaną elektronicznie. 2) TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 17 czerwca 2022 roku, godz.15.30. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI:
1) Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się od daty zawarcia umowy do zakończenia i odbioru robót budowlanych, z uwzględnieniem ewentualnych odbiorów robót poprawkowych w przypadku stwierdzenia wad podczas dokonywania odbioru końcowego zadania. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako termin zakończenia robót przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego i stanowi 160 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą zadania inwestycyjnego;
2) Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego wygasają wraz z wygaśnięciem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego na wykonane roboty;
3) Wynagrodzenie umowne zapłacone zostanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego po dokonaniu odbioru końcowego nadzorowanych przez Inspektora nadzoru robót, na podstawie wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe robót, w przypadku wykonania odbioru częściowego robót zadania inwestycyjnego, przy czym wynagrodzenie będzie proporcjonalne do stanu zaawansowania nadzorowanych robót budowlanych.

Wymagania:
3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać w formie pisemnej (poprzez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem);
2) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Monika Iżyńska - Steciuk, insp. ds. działalności gospodarczej, promocji i programów strukturalnych;
3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy urzędu.
4. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniona i podpisana przez Wykonawcę oferta cenowa wg załączonego wzoru do Zapytania ofertowego,
b) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług o podobnym charakterze - poświadczające doświadczenie,
c) wskazanie osoby skierowanej do realizacji zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadania przez tą osobę uprawnień do nadzorowania robót budowalnych w zakresie budowy linii energetycznych oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni - licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1) Na załączonym formularzu Oferty cenowej, należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wraz z podaną wartością podatku VAT;
2) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą- z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
8. DODATKOWE INFORMACJE:
1) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia terminu składania ofert dokona oceny ofert pod kątem spełniania warunków formalnych oraz kryterium oceny ofert;
2) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać do złożenia stosowanych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany oferowanej wartości cenowej za wykonanie zamówienia;
3) osoba prowadząca postępowanie poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym;
4) o dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę;
5) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania;
6) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
7) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania jej ponownej oceny;
8) do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga;
9) Zamawiający dopuszcza na każdym etapie postępowania - do jego unieważnienia bez podawania przyczyny unieważnienia postępowania;
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy na realizację pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego również w przypadku niepodpisania umowy przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego, wówczas nastąpi unieważnienie niniejszego postępowania;
11) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści - dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w Zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert,
b) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia,
c) Wykonawca nie złożył stosowanych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu do wyjaśnienia,
d) wpłynęła po terminie składania ofert.

Uwagi:
6. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY:
1) Oferta winna spełniać następujące warunki formalne i rozpatrywana będzie sposób spełnia / nie spełnia:
a) Oferta cenowa sporządzona wg załączonego wzoru do Zapytania ofertowego,
b) dołączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług o podobnym charakterze - poświadczające doświadczenie (min. sprawowanie 1 nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego o podobnym charakterze),
c) wskazanie osoby skierowanej do realizacji zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadania przez tą osobę uprawnień do nadzorowania robót w powyższym zakresie w branży elektrycznej oraz dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
Oferty, które nie spełnią wszystkich wymaganych warunków formalnych nie będą rozpatrywane w ramach kryterium oceny ofert. Oferty te podlegają odrzuceniu na etapie spełniania warunków formalnych.
2) Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryterium: Kryterium 1: Cena brutto oferty ,,C" -100%
Kryterium ,,C" rozpatrywane będzie na podstawie ceny oferowanej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: C = (CN / Cb)*100 pkt, gdzie CN - najniższa cena brutto z ocenianych ofert, a Cb - cena brutto badanej oferty. C - liczba punktów za kryterium ceny. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCY, OSÓB REPREZENTUJĄCYCH WYKONAWCĘ I OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAWARTEJ UMOWY:
Zgodnie z np. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łaszczów, ul. Chopina 14,22-650 Łaszczów.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@laszczow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe będą są przetwarzane w celu:
1) zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie np. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) zapewnienia kontaktu/utrzymywania kontaktów służbowych z osobami wskazanymi przez Wykonawcę do kontaktu w związku z wykonywaniem umowy - na podstawie np. 6 ust. 1 lit. f RODO wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. banki, Poczta Polska, firmy kurierskie np.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie w celach archiwalnych w terminach wynikających przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dot. archiwizowania danych obowiązujących u Administratora (zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych (na podstawie np. 15 RODO), ich sprostowania (na podstawie np. 16 RODO), usunięcia (na podstawie np. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (na podstawie np. 18 RODO), przenoszenia danych (na podstawie np. 20 RODO) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu (na podstawie np. 21 RODO), o ile będzie istniała faktyczna i prawna możliwość realizacji tych praw.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz możliwości sprawnego kontaktu z osobami wskazanymi do zawarcia i wykonania umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
10. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii