Wykonanie modernizacji, konserwacji i bieżące utrzymanie rowu melioracyjnego

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji, konserwacji i bieżące utrzymanie rowu melioracyjnego

Data zamieszczenia: 2022-06-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56
32-551 Babice
powiat: chrzanowski
Telefon: 32 613 40 13; 620 11 25; 620 11 30, fax: 32 613 40 02
poczta@babice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Babice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 613 40 1
Termin składania ofert: 2022-06-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Gminy w Babicach (na podstawie poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. ,,Wykonanie modernizacji, konserwacji i bieżące utrzymanie rowu melioracyjnego przy Ul. Hugo Kołłątaja na dł. 110 mb zgodnie z załącznikiem graficznym.
Prace obejmować będą:
? demontaż istniejących płyt ażurowych na dł. 110 mb.
? wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty twardy na dł. 110 mb.
? wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp szerokość skarpy do 1,0 m.
? plantowanie skarp, dna rowu oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy na dł. 110 mb.
? wykonanie podsypek, grubość 5 cm, wykonanie z brzegu, pospółka na dł. 110 mb.
? wykonanie ubezpieczenia skarp i dna płytami ażurowymi typu ,,krata" płyty 90x60x8cm.
? wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na dł. 110 mb.

Dokument nr: ZPiGN.272.1.30.2022

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty: do 22 czerwca 2022r.
Podpisaną Klauzulę Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,, Oferta cenowa - wykonanie modernizacji, konserwacji i bieżące utrzymanie rowu melioracyjnego przy Ul. Hugo Kołłątaja w miejscowości Jankowice na dł. 110 mb" do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 15:00 do tut. Urzędu Gminy Ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, Dziennik Podawczy pokój nr 1.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji robót: lipiec - wrzesień 2022 r.

Wymagania:
W ofercie na wykonanie w/w zadania należy podać koszt netto i brutto.
Zamawiający zastrzega, że istnieje możliwość zmniejszenia zakresu robót oraz negocjacji ceny z najtańszym oferentem, jak i również możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonej oferty.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii