Miejscowe naprawy elewacji

Przedmiot:

Miejscowe naprawy elewacji

Data zamieszczenia: 2022-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU
ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec
powiat: drawski
tel: +48 94 36 72 022 fax: +48 94 36 716 18
poczta@zlocieniec.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Złocieniec
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 94 36 72 02
Termin składania ofert: 2022-07-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Gmina Złocieniec i Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

,,Miejscowe naprawy elewacji w budynku przy Ul. Drawskiej 13 w Złocieńcu"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie miejscowych napraw elewacji w budynku przy Ul. Drawskiej 13 w Złocieńcu, w tym:
1) naprawa złuszczeń tynku strukturalnego w ościeżach okiennych na I piętrze budynku na ścianie północnej - 7 ościeży o łącznej powierzchni złuszczania ok. 2,5 m2;
2) naprawa tynku na cokole przy drzwiach wejściowych do gminnego lokalu w miejscu powstania złuszczeń - powierzchnia ok. 0,5 m2;
3) naprawa spękania tynku strukturalnego przy listwie maskującej (styk ściany i gzymsu) na ścianie północnej budynku;
4) naprawa pęknięcia tynku strukturalnego na długości ok. 1 m wzdłuż pionowej linii ościeży - ściana południowa budynku;
5) naprawa zniszczenia struktury tynku na styku parapetu i ościeży jednego okna - południowa ściana budynku.
Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie zasadami wiedzy technicznej i należytą starannością, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, należytej jakości i właściwej organizacji robót, a także zgodnie z projektem termomodernizacji, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

Dokument nr: ZNU.271.28.2022.DŚ

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, Ul. Stary Rynek 3, 78-520
Złocieniec w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. do godz. 10.00, przy czym
liczy się data wpływu oferty do tut. urzędu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Termin zakończenia robót: do 90 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Wykonawca za wykonanie prac wystawi dwie faktury na Zamawiających - odrębną dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz odrębną dla Gminy Złocieniec,
na kwoty proporcjonalne do posiadanych udziałów w prawie własności nieruchomości.

Zamawiająca ma prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego stosowne uprawnienia, który będzie w jej imieniu kontrolował przebieg i prawidłowość wykonania prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

Prace wykonywane będą na elewacji objętej gwarancją po przeprowadzonej termomodernizacji obiektu - wykonawca prac termomodernizacyjnych pomimo wezwań nie przystąpił do napraw gwarancyjnych.

5. Wymagania, jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:

Do oferty należy załączyć :
1 ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzenia za zgodność
z oryginałem przez oferenta);

6. Warunki gwarancji:
Nie krótsza niż 36 miesięcy
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

8. Sposób przygotowania ofert:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący
sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z następującą adnotacją:
,,Zapytanie ofertowe - naprawa elewacji przy ul. Drawskiej 21 w Złocieńcu". Do oferty należy
obowiązkowo dołączyć oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

10.Warunki płatności:
Faktura wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót, termin płatności do 14 dni
od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury;

12. Inne uwagi:
Zamawiający zastrzegają sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez konieczności podania
przyczyny.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%.

Kontakt:
11. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Damian Świercz nr tel. 94 36 720 22 wew. 48

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii