Sporządzenie kosztorysu prac koniecznych do wykonania w celu naprawy pokrycia dachowego

Przedmiot:

Sporządzenie kosztorysu prac koniecznych do wykonania w celu naprawy pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2022-08-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock
powiat: Płock
tel. 24 267-67-54.
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 267-67-54.
Termin składania ofert: 2022-08-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Sporządzenie kosztorysu prac koniecznych do wykonania w celu naprawy pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Drobinie przy Ul. Płońskiej 10/3.

Składanie ofert:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2022 roku, do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku, przy Ul. Bielskiej 59, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku, Ul. Bielska 59, 09-400, Płock w zabezpieczonej kopercie opisanej
nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego
Oferta na:
"Zapytanie ofertowe na wykonanie kosztorysu dla celów budowlanych" nie otwierać do dnia 5 sierpnia 2022r., do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. Kryterium oceny oferty: najniższa cena
4. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty najniższa cena
5. Obowiązująca stawka podatku Vat: 23%
6. Warunki udziału w postępowaniu: prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie kosztorysowania.
7. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do niniejszej oferty: nie dotyczy
8. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
9. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone,
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty,
3) Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia na własna odpowiedzialność i ryzyko,
4) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
10. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
12. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
a) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych*) ani ofert wariantowych.
18. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zaproszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Krystyna Zawadka, nr tel. 24 267-67-54.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii