Wykonanie remontu schodów zewnętrznych

Przedmiot:

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2022-08-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Na Skarpie" w Toruniu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Tel: 56 648 67 84 do 6
smnaskarpie@smnaskarpie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: Tel: 56 648 67 84 do
Termin składania ofert: 2022-08-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
UCHWAŁA Nr 79/2022 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skarpie" w Toruniu z dnia 1.08.2022 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu schodów zewnętrznych od strony parkingu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skarpie" przy Ul. Kard. St.
Wyszyńskiego 6 w Toruniu.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skarpie", działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonywanie robót w SM ,,Na Skarpie", uchwala co następuje:
1. Ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o SIWZ na remont schodów zewnętrznych od strony parkingu w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Na Skarpie" przy Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6 w Toruniu.
2. Ogłoszenie zamieszcza w telegazecie i na stronie internetowej Spółdzielni.

Otwarcie ofert: otwarcia ofert: w dniu 09.08.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Składanie ofert:
składania ofert: do dnia 09.08.2022 r. do godz. 11.00

Wymagania:
4. Ustala wysokość wadium w kwocie 1 000,00 zł.
5. Ustala kryteria ocen:
- cena robót netto: 95 %
- okres gwarancji: 5 %
6. Ustala formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy (do wyboru Wykonawcy) w wysokości 5% jej wartości urnowej netto:
- w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego lub
- w formie gwarancji bankowej lub
>> w formie gwarancji ubezpieczeniowej
7. Powołuje Komisję Przetargową w składzie:
- Przewodnicząca - Magdalena Matusiak
- Członek - Grażyna Kaczyńska-Koska
- Członek - Dariusz Polcyn
- Członek - Marta Goleniewska
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii