Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
629z dziś
4541z ostatnich 7 dni
16052z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych

Przedmiot:

Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych

Data zamieszczenia: 2018-11-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Siechnice
ul Jana Pawła I112
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
tel. 71 7860964.
biuro@umsiechnice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych
obiektach komunalnych
Zakres robót obejmuje wykonywanie drobnych prac elektroinstalacyjnych
polegających na dokonywaniu czynności remontowych, konserwacyjnych i napraw
awaryjnych oraz czynności niezbędnych do utrzymania w stanie odpowiadającym
warunkom technicznym użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych w
administrowanych zasobach mieszkaniowych i użytkowych stanowiących własność
Gminy Siechnice a w szczególności:
o wyszukiwanie przerwy w instalacji elektrycznej siły i światła, uszkodzeń tej instalacji i
usuwanie ich skutków,
o wymianę urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej, osprzętu elektrycznego
i innych urządzeń integralnie związanych z instalacją siły i światła,
o usuwanie wszelkich możliwych uszkodzeń elektrycznych w urządzeniach i osprzęcie,
o przeprowadzenie na bieżąco kontroli sprawności działania urządzeń, osprzętu,
aparatury i silników elektrycznych,
o dokonywanie przeglądów i wymiany instalacji, osprzętu i urządzeń elektrycznych
w zakresie wraz z koniecznymi robotami budowlanymi:
a) rozdzielni głównych,
b) tablic rozdzielczych piętrowych,
c) wewnętrznych linii zasilających,
d) instalacji odbiorczych - WLZ mieszkaniowych wraz z tablicami licznikowymi,
e) sprawności działania zainstalowanego osprzętu, opraw oświetleniowych,
urządzeń grzewczych,
f) instalacji oświetlenia administracyjnego, transformatorów bezpieczeństwa
g) sprawności działania automatów schodowych i zmierzchowych,
h) instalacji elektrycznej automatyki c. w. i c. o.,
i) pomiarów spadków napięć w warunkach normalnych obciążeń,
j) pomiarów ciągłości przewodów zerowych instalacji ochronnej,
k) sprawdzenie stanu instalacji odbiorczych w poszczególnych lokalach celem
podłączenia liczników energii elektrycznej przez Zakład Energetyczny,
l) wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych w
części lub całości,
m) naprawa lub wymiana instalacji odgromowej na obiektach gminnych
2. Wykaz gminnych obiektów komunalnych Gminy Siechnice stanowi załącznik nr 2 ,,
Wykaz obiektów gminnych może ulec zmianie zgodnie ze stanem faktycznym
nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.
3. Prace elektroinstalacyjne będą zlecane przez merytorycznego pracownika zgodnie z
potrzebami w zakresie remontów , konserwacji, napraw awaryjnych instalacji i
urządzeń elektrycznych . Na realizację zadań planuje się środki finansowe w
budżecie gminy w wysokości po 50,0 tyś. (brutto) rocznie. Kwota przeznaczona na
prace elektroinstalacyjne może ulec zmianie w zależności od posiadanych środków.
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie drobnych napraw instalacji i urządzeń
elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych
Umową będzie obowiązywać od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

Składanie ofert:
Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego na kancelarii Urzędu Miejskiego w
Siechnicach, ul. Jana Pawła I112,55-011 Siechnice, pocztą lub pocztą elektroniczną
na adres biuro@umsiechnice.pl
Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 06.12.2019 r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2019 do 31.12.2020 r.

Wymagania:
4. Prace będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego
zgodnie ze składnikami cenotwórczymi przedstawionymi w ofercie.
5. Naprawy awaryjne wymagające szybkiej interwencji będą zlecane telefonicznie lub za
pomocą e-maila lub w inny uzgodniony z Wykonawcą sposób, niezwłocznie
potwierdzone w formie pisemnej. Wykonawca musi udostępnić numer telefonu lub
e-mail umożliwiający zgłoszenie awarii czynnego całą dobę: w dni powszednie ,w dni
wolne i w święta.
6. Wymagany czas reakcji:
a) AWARIE - czas reakcji: w tym samym dniu(dobie) do ......... godzin (zgodnie z
ofertą nie więcej niż 4 godziny) od chwili przekazania zgłoszenia awarii; forma
zlecenia: telefonicznie, ustnie , e-mailem, potwierdzonych pisemnie ,
b) czas naprawy po awarii ...... godz. (zgodnie z ofertą nie więcej jednak niż 48
godz.) od momentu zgłoszenia.
c) pozostałe zlecenia będą zawierały terminy wyznaczone przez Zamawiającego
zlecane w formie pisemnej,
d) w trybie - AWARIE - Zamawiający, zastrzega sobie naliczanie kar umownych w
przypadku braku kontaktu telefonicznego lub mailowego z Wykonawcą.
e) Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych za nieprzystąpienie przez
Wykonawcę do przyjętego przez niego zadania.
f) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie obowiązywania umowy prawo
wskazania innego podmiotu, który będzie wykonywał obowiązki
Zamawiającego (w tym m.in. wystawianie zleceń, odbieranie prac, nadzór);
zmiana ta nie wymaga formy aneksu do umowy, lecz jedynie pisemnego
powiadomienia
Kryterium oceny ofert:
Cena 100%
Inne istotne warunki zamówienia:
Oferent winien się wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zajmował się
konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych.
Przedstawi aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne serii ,,D" i ,,E"
Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,OFERTA" (zał.nr.1).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, lub
komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana
przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego
lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ,,Wykonywanie drobnych napraw
instalacji i urządzeń elektrycznych w gminnych obiektach komunalnych ,,
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez
podania przyczyn.

Kontakt:
Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pan Bogdan Musiał tel. 71
7860964.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.