Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa żużla wielkopiecowego

Przedmiot:

Dostawa żużla wielkopiecowego

Data zamieszczenia: 2019-04-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 40 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa żużla wielkopiecowego.

Numer referencyjny: KSW/2019/EZM/47
II.1.2)Główny kod CPV
14630000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Nazwa

Dostawa żużla wielkopiecowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 5 000 ton (słownie: pięć tysięcy ton) żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3 300 cm2/g, według normy PN-EN 15167-1:2007 z zachowaniem rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna następujące parametry za równoważne:

1. Zawartość fazy szklistej min. 66 %

2. Powierzchnia właściwa wg Blaine'a powinna wynosić co najmniej 300 m2/kg

3. Zawartość glinianu trójwapniowego powinna wynosić 6 % do 12 %

4. Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O) powinna wynosić od 0,5 % do 1,2 %

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 5 000 ton (słownie: pięć tysięcy ton) żużla wielkopiecowego mielonego, o granulacji zapewniającej powierzchnię właściwą granulatu powyżej 3 300 cm2/g, według normy PN-EN 15167-1:2007 z zachowaniem rozwiązań równoważnych. Zamawiający uzna następujące parametry za równoważne:

1. Zawartość fazy szklistej min. 66 %

2. Powierzchnia właściwa wg Blaine'a powinna wynosić co najmniej 300 m2/kg

3. Zawartość glinianu trójwapniowego powinna wynosić 6 % do 12 %

4. Zawartość alkaliów (w przeliczeniu na Na2O) powinna wynosić od 0,5 % do 1,2 %.

Dostarczony przez Wykonawcę żużel będzie służył Zamawiającemu jako surowiec

Do wytwarzania iniektu, wykorzystywanego do realizacji podsadzkowych robót górniczych w Kopalni Soli ,,Wieliczka". Iniekt będzie wytwarzany w zbudowanej

W tym celu instalacji oraz transportowany do podziemnych wyrobisk Kopalni Soli ,,Wieliczka" przy użyciu rurociągów.

1.2. W ramach maksymalnej ilości żużla, określonej w pkt 3.1, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach maksymalnej ilości żużla, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

CPV: 14630000

Dokument nr: 193124-2019, KSW/2019/EZM/47

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1, pokój nr A.2, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.kopalniawieliczka.eu/pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Kopalnia Soli ,,Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
Wieliczka
32-020
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Trąbka
Tel.: +48 12278-71-11
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Faks: +48 12278-71-10
Kod NUTS: PL21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.