Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu

Przedmiot:

Wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego wraz z remontem dachu

Data zamieszczenia: 2019-05-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL ŚCIEGIENNEGO 57 OFICYNA W SZCZECINIE
Bohaterów Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin
powiat: Szczecin
91 430 91 84
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1183080
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: 5000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie modernizacji energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. P. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji energetycznej wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. P. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie.
2. Zakres przedmiotu umowy podzielony będzie na dwa zadania:
1) remont dachu budynku.
2) modernizacja energetyczna budynku obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, wymianą obróbek blacharskich i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych i częściową wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych wraz wymianą opraw oświetleniowych w częściach wspólnych na energooszczędne. Zakres ten objęty jest projektem ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. P.Ściegiennego 57 Oficyna w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Cel zamówienia
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych (wielorodzinnych) i publicznych
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji energetycznej wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. P. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie.
2. Zakres przedmiotu umowy podzielony będzie na dwa zadania:
1) remont dachu budynku - ( UWAGA! w przedmiarze robót budowlanych przyjęto wymianę elementów konstrukcyjnych dachu w ilości 30%, a wymiana ślepego pułapu 35%. Elementy związane z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu tj. krokwie, kleszcze, słupy, miecze, oraz w zakresie stropu poddasza: wymiana ślepego pułapu - zostaną rozliczone powykonawczo). Elementy związane z wymianą elementów konstrukcyjnych dachu i remontem dachu nie są objęte dofinansowaniem w ramach Projektu RPO WZ.
2) modernizacja energetyczna budynku obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, wymianą obróbek blacharskich i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych i częściową wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, modernizacja oświetlenia w częściach wspólnych wraz wymianą opraw oświetleniowych w częściach wspólnych na energooszczędne. Zakres ten objęty jest projektem ,,Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. P.Ściegiennego 57 Oficyna w Szczecinie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
3. Zakres prac obejmuje realizację wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej umowy w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano - wykonawczym i przedmiarze robót, wykonanych przez ,,C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c." z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen.Józefa Sowińskiego 24/1p, a także w opinii ornitologicznej decyzji RDOŚ; audycie energetycznym oraz rozdziale XV, XVI i XVII SIWZ.
4. Dokumentacja projektowa oraz opinie ornitologiczne, opisujące przedmiot zamówienia stanowią załącznik nr 7 do SIWZ

CPV: 45262690-4

Dokument nr: 1183080, Pn 36/DI/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, (I piętro, Sekretariat Zarządu) nie później niż do dnia 23.05.2019 roku, do godziny 1200. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
2. Na ofertę składają się oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wypełnione załączniki do SIWZ, a także wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia zgodnie z punktem V SIWZ.
3. Ofertę cenową - załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki od numeru 2 do numeru 4 do SIWZ sporządza się na formularzach dostarczonych przez Zamawiającego lub na własnym papierze firmowym, przepisując w niezmienionej formie.
4. Wykonawcy sporządzają oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji umowy (zakończenia przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości odbiorowej) - 270 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy
2. Przedmiot umowy stanowi przedmiot odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku wielorodzinnego
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż ma do dyspozycji kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i przynależnego do izby inżynierów budownictwa;
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach i na warunkach wymienionych poniżej.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli zagrożenie dotrzymania terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) w przypadku zaleceń ornitologa, wskazujących konieczność wstrzymania części lub całości robót;
c) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
d) wystąpienia trudności w zakupie lub wydłużonego czasu oczekiwania na zamówione materiały budowlane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;
e) braku dostępu do lokali z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność i które znajdują potwierdzenie w zapisach w Dzienniku Budowy lub protokołach z narad roboczych;
g) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;
h) gdy wystąpi konieczności wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy;
i) braku możliwości prowadzenia robót lub wystąpienia utrudnień w prowadzeniu robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, np. opóźnień prac ze strony Szczecińskiej Energetyki Cieplnej i kolizji z innymi wykonawcami realizującymi na tym terenie roboty.
j) wystąpienia istotnych zmian w projekcie budowlanym;
k) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
l) braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy, dokumentach lub w protokole z narad roboczych, niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz musi być potwierdzone przez Inspektora nadzoru i Inżyniera kontraktu. Propozycja wydłużenia terminu musi być uzgodniona z Inżynierem kontraktu i zatwierdzona przez Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony mają prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zaprzestanie produkcji materiałów, wyrobów lub urządzeń oraz gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
f) wprowadzenia zamiany materiałów lub rozwiązań technologicznych w celu obniżenia kosztów eksploatacji (użytkowania) budynków lub podniesienia jakości robót;
g) wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub wynika z niemożliwości realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2.
6. Zmiany na stanowisku kierownika budowy na zasadach, o których mowa w § 6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy lub na stanowisku inżyniera kontraktu lub inspektora nadzoru, nie wymagają aneksu do umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
c) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające że roboty zostały wykonane należcie.
d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu umowy, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
2. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
a) Ofertę cenową sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt III ust. 5 SIWZ; Tylko w przypadku, gdy nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
c) Kosztorysy ofertowe opracowane zgodnie z Rozdziałem II SIWZ.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, podana w ofercie cenowej jako łączne wstępne łączne wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
Wykluczenia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu tj.
- nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie ma powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Ściegiennego 57 oficyna),
- wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL ŚCIEGIENNEGO 57 OFICYNA W SZCZECINIE
Adres
Bohaterów Getta Warszawskiego 1
70-302 Szczecin
zachodniopomorskie , Szczecin
NIP
8522443717
Tytuł projektu
Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. P. Ściegiennego 57 oficyna w Szczecinie.
Numer projektu
RPZP.02.08.00-32-A013/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ewa Ratajczyk
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
91 430 91 84

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.