Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3893z ostatnich 7 dni
15333z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH

Przedmiot:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH

Data zamieszczenia: 2019-05-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miłomłyn
ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn
powiat: ostródzki
tel. 089 6425801, faks 896 425 802
gmina@milomlyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Miłomłyn
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN
1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz w obiektach komunalnych na terenie miasta i gminy Miłomłyn. Szczegółowy zakres prac do wykonania został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ oraz w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 8. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust.4 ustawy oraz zastrzeżeń o których mowa w art.36a ust.2 ustawy. 3. Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce wykonywania prac celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem niniejszego przetargu oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 4. Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - celem rzetelnego opracowania projektu, wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy ,,lub równoważne". 5. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań ,,równoważnych" opisanym przez Zamawiającego, polegających na zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację prac oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań, oraz do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne, a zwłaszcza technologiczne. 7. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy pzp ). Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty dowody, w których wskaże porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym i tym samym spełnia wymagania Zamawiającego 8. Podane ewentualne w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego

CPV: 31520000-7,45316000-5,45316110-9

Dokument nr: 546346-N-2019, ORG.271.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.milomlyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn- (pokój nr 26 ), I piętro.
Adres:
ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-21, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
NI DOTYCZY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
NIE DOTYCZY
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
NIE DOTYCZY
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
NIE DOTYCZY
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - wzór zał. Nr 3 do SIWZ 2) Oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wzór załącznik nr 5 do SIWZ 3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 4) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień - w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie ( jeżeli dotyczy ). 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej, wskazane są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 20,00
REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII ELKTRYCZNEJ 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.