Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont elewacji frontowej

Przedmiot:

Remont elewacji frontowej

Data zamieszczenia: 2019-05-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
ul. Kaliska 6
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
Tel./fax 46 837 60 63, tel. 46 837 60 98.
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: remont elewacji frontowej (od ul. Warszawskiej 22) oraz
elewacji bocznych budynku znajdującego się ul. Warszawskiej 22 w Łowiczu,
obejmujący między innymi następujące prace:
a) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej;
b) przygotowanie i naprawa podłoża;
c) obróbki blacharskie z blachy powlekanej;
d) obsadzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej;
e) gruntowanie podłoży;
J) wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych;
g) uzupełnienie tynków zewnętrznych;
h) wywiezienie gruzu;
i) przecieranie tynków zewnętrznych;
j) naprawa pęknięć poprzez klamrowanie;
k) malowanie tynków zewnętrznych farba silikonową;
l) ułożenie brakującej opaski na elewacji bocznej;
m) codzienne sprzątanie po robotach i uprzątniecie terenu po robotach
budowlanych.
Kolor farby, parapetów i obróbek blacharskich do uzgodnienia z Inwestorem.
3. Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar, stanowiący załącznik nr 3
do ogłoszenia (przedmiar robót).

Otwarcie ofert: VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Miejsce otwarcia ofert - siedziba Zamawiającego Łowicz, ul. Kaliska 6.
2. Data otwarcia - 28.05.2019r.
3. Godzina otwarcia -13:15.

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin składania ofert:
1. Sposób składania - w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Remont elewacji budynku
znajdującego się przy ul. Warszawskiej 22 w Łowiczu".
2. Miejsce składania - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, sekretariat,
pokój nr 307.
3. Termin składania ofert - 28.05.2019r. do godz. 13:00.
VI. Atrybuty przetargu:
1. Wartość zamówienia - mniejsza od 30 000,00 euro.

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji - miasto Łowicz.

Wymagania:
4. Okres gwarancji na roboty stanowiące przedmiot zapytania wynosi 36 miesięcy
licząc od dnia ostatecznego ich odbioru. Termin realizacji zamówienia w terminie
od dnia podpisania Umowy do 31.10.2019r.
5. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający
przed podpisaniem umowy żąda przedłożenia ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na minimum kwotę
równą kwocie złożonej oferty.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej
przedmiotem zamówienia.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t. j.:
a) osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
t.j. posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 poz, 1202 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej obejmującej w/w zadanie z min. 2-letnim doświadczeniem,
b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał dwa (2) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robocie
budowlanej w zakresie remontu elewacji budynków o wartości
co najmniej 40 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji
o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz, którego roboty budowlane były wykonyw ane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej
działalności,
5) złożą w wymaganym terminie kompletną pisemną ofertę na formularzu
ofertowym.
III.Oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2. podpisane przez Wykonawcę kosztorysy ofertowe opracowane na podstawie
udostępnionych przedmiarów robót wraz z ich podstawami wyceny;
3. wykaz robót budowlanych, którego wzór stanowi załącznik m* 2 do ogłoszenia;
4. uprawnienia osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument
stwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Dokumenty, o których mowa w rozdziale III, ust. 4 i 5 oraz referencje składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pozostałe dokumenty
składane są w oryginale.
VIII. Kryteria i zasady oceny ofert:
1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się: cenę brutto - waga kryterium 100%.
Informacja o wyniku zamówienia będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Zamawiającego oraz na stronie BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
(www.zgm.bip.lowicz.eu).
W umowie zawarte będą wszystkie zobowiązania wynikające z przedłożonej oferty.

Kontakt:
IV. Pracownicy upoważnieni do kontaktów w sprawie zapytania:
Pan Jarosław Szymański (sprawy dotyczące przedmiotu ogłoszenia):
tel. kontaktowy: 46 837 60 63, wew. 310, 606 66 82 45.
Pani Katarzyna Skierska-Pięta (sprawy dotyczące formalnego przygotowania oferty):
tel. kontaktowy: 46 837 60 63, wew. 312, 692 493 271.
Godziny udzielania informacji dotyczącego przetargu: 08.00 - 15:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.