Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2019-05-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Wrzesińska 13
62-020 Swarzędz
powiat: poznański
tel. 61 817 2981, faks 61 817 2981
tbs-swarzedz@wp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Swarzędz
Wadium: 4.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i gazowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Piaski 6 w Swarzędzu
Zamówienie poniżej progów unijnych. 1.INSTALACJA GAZOWA Przyłącze do budynki poprowadzić rurami PE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ( Dz. Ustaw nr 75/02) Przyłącze na zewnątrz wykonać rurami PE o średnicy zgodnie z dokumentacją techniczną, podeście do zaworu głównego wykonać rurami czarnymi bez szwu, oraz do gazomierzy. Od gazomierzy rurami miedzianymi. W lokalach mieszkalnych sytuować gazomierze zgodnie z dokumentacją techniczną. Każde przejście rur gazowych przez ściany wykonywać w tulejach ochronnych. Rury gazowe prowadzić po wierzchu ścian nie przykrywając je pawlaczami, szafkami i tym podobnym zabudowaniem. Rury gazowe pomalować na kolor żółty. Po przeprowadzeniu rur gazowych i zainstalowaniu odbiorników koniecznie należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych. 2.INSTALACJA C.O. Instalację C.O. prowadzić z pieca gazowego dwufunkcyjnego rurami typu TeCe lub podobnymi o połączeniach zaciskowych doprowadzając czynnik cieplny do grzejników od spodu typu V. W każdym grzejniku na zasilaniu i powrocie umieścić zawory by można było w razie potrzeby zdemontować grzejnik. Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne. Rury prowadzić na ścianach przy podłogach, w każdym przejściu przy otworach drzwiowych instalację C.O. prowadzić w podłogach. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych i montażu grzejników należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg. 3.INSTALACJA C.W.U. Instalację C.W.U. prowadzić z pieca gazowego dwufunkcyjnego rurami typu TeCe lub podobnymi o połączeniach zaciskowych doprowadzając ciepłą wodę do odbiorników (zlewozmywak, umywalka, natrysk). Rury należy wody zimnej i ciepłej ocieplić otuliną z pianki. Rury prowadzić na ścianach, w każdym przejściu przy otworach drzwiowych instalację C.W.U. prowadzić w podłogach. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych. Po zakończeniu rozprowadzeń instalacyjnych należy naprawić ściany z wykonaniem wyprawek tynkarsko-szpachlowych oraz naprawę podłóg

CPV: 45333000-7,45332000-3,45333100-1

Dokument nr: 548611-N-2019, Zp.271-5/2019

Otwarcie ofert: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: dnia 31.05.2019r. - godz. 10:30, Siedziba

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.swarzedz.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie lub przesłanie oferty w formie pisemnej.
Adres:
Siedziba Zamawiającego, ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz, Sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: do dnia 31.05.2019r. - godz. 10:00 Siedziba
Zamawiającego, Sekretariat

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 4.2.) oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu: -Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:- co najmniej trzy roboty dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie instalacji wodno kanalizacyjnych centralnego ogrzewania i gazowych o wartości nie mniejszej niż 170.000,00 zł brutto każda. - - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, tj.: kierownika budowy - osobę posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń CO, wodkan i gaz, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) i minimum 10 letnim stażem pracy na stanowisku kierownika budowy. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w: a) Załączniku nr 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) Załączniku nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b. 5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. a i b. 5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ. 5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien - na wezwanie zamawiającego - przedłożyć następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ); b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. e) zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. (Treść Rozdziału 1, punktu 4.3-4-13 SIWZ): 4.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5 SIWZ. 4.4. Przy dokonywaniu oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko budowy, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. 4.5. W przypadku oferty wspólnej oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 4.2 lit. a nie podlega tzw. prostemu sumowaniu - oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich robót albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wszystkich robót albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy - podmiot ten musi wykazać się zrealizowaniem wymaganych robót w danym zakresie. 4.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 4.10. Zamawiający ocenia czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 4.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2. 4.12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-21 ustawy Pzp może - zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnychi kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji winien przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ. 4.13. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. c) dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale nr 1 SIWZ. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji robót budowlanych 25,00
Okres gwarancji i rękojmi (miesiące) 15,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.