Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
773z dziś
4564z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery

Przedmiot:

Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urzędu Gminy Bolesławiec
ul. Teatralna 1A
59-700 Bolesławiec
powiat: bolesławiecki
tel. 75 732 32 21 wew.117
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bolesławiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery w ramach projektu pn. ,,Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery we wsiach Krępnica (działka nr 468) i Kruszyn (działki nr 571/3 i 691) oraz w miejscowości Bolesławiec (działka nr 252/1):
o Kosze na śmieci w ilości 4 szt.
o Stojaki na rowery w ilości 12 szt.
KRĘPNICA dz. 488
A, zakup i montaż kosza na śmieci:
o kosz na śmieci o pojemności min. 40! z wymiennym wkładem -1 szt.
o kosz betonowy, wysokość min, 60 cm, średnica min 40 cm, z wyjmowanym wkładem ocynkowanym ułatwiającym jego wypróżnianie
8. zakup i montaż stojaków rowerowych w kształcie ,,U":
o stojaki rowerowe w kształcie litery ,,U" - 3 szt.
o stojaki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju min. 0 60 mm, wysokości min. 80 cm I szerokości min. 80 cm.
o Stojaki będą trwale ustabilizowane w gruncie za pomocą wbetonowania
KRUSZYN dz. 691
A. zakup i montaż kosza na śmieci:
o kosz na śmieci o pojemności 401 z wymiennym wkładem -1 szt.
o kosz betonowy, wysokość min. 60 cm, średnica min. 40 cm, z wyjmowanym wkładem, ułatwiającym jego wypróżnianie
8. zakup i montaż stojaków rowerowych w kształcie ,,U":
o stojaki rowerowe w kształcie litery ,,U" - 3 szt.
o stojaki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju min. 0 60 mm, wysokości min. 80 cm i szerokości min. 80 cm.
o Stojaki będą trwale ustabilizowane w gruncie za pomocą wbetonowania
KRUSZYN Osiedle dz, 571/3
A, zakup i montaż kosza na śmieci:
o zakup i montaż koszy na śmieci:
o kosz na śmieci o pojemności 401 z wymiennym wkładem - 2 szt
o kosze betonowe, wysokość min, 80 cm, średnica min. 40 cm, z wyjmowanym wkładem, ułatwiającym ich wypróżnianie
8. zakup i montaż stojaków rowerowych w kształcie ,,U":
o stojaki rowerowe w kształcie litery ,,U" - 3 szt.
o stojaki wykonane ze stali nierdzewnej o przekroju min. 0 60 mm, wysokości min. 80 cm i szerokości min, 80 cm.
o Stojaki będą trwale ustabilizowane w gruncie za pomocą wbetonowania
UWAGA! W załączeniu rysunek poglądowy stojaka na rower i kosza na śmieci (Załącznik nr 2),
BOLESŁAWIEC - URZĄD GMINY działka 252/1
o stojaki rowerowe w kształcie litery ,,U" ~~ 3 szt.
o stojaki wykonane ze staii ocynkowanej w kolorze czarnym (RAI 3005) o przekroju min. 0 60 mm, wysokości min. 80 cm i szerokości min. 80 cm.
o Stojaki będą trwale ustabilizowane w gruncie za pomocą wbetonowania
UWAGA! W załączeniu wzór zaakceptowanych stojaków rowerowych przez Konserwatora Zabytków, które mają być zlokalizowane przy Urzędzie Gminy Bolesławiec.(Załącznik nr 2).
Szczegółowy zakres zamówienia określa również Załącznik nr 2 - Dokumentacja techniczna.

Dokument nr: II.271.1.5.2019.EB

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 maja 2019 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Bolesławiec.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej.
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec lub przesłać na powyższy adres. W przypadku przesłania oferty będzie się liczyła data i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
2) Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2019 roku o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia
Wyżej wymienione zamówienie należy wykonać do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wymagania:
3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny propozycji cenowych(ofert):
W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert._
Kryterium Waga @
Cena ofertowa (brutto) - C 100%
Sposób oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.): a) Punkty za kryterium ,,Cena ofertowa" - PC, zostaną obliczone wg następującego wzoru: (wzór dostępny jes w załączniku)
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1) wartość usługi w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3) koszt transportu i montażu.
Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca obie strony zawartej umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.
5. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zaproszenia wraz z Klauzulą informacyjną RODO stanowiącą Załącznik nr 4
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
4) Oferta musi obejmować całość zamówienia.
5) Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone cyfrowo i słownie.
6) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.
5) Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
6) Koperta powinna być opisana adresem i nazwą postępowania: Gmina Bolesławiec ul. Teatralna 1A 59-700 Bolesławiec
DOTYCZY ZAMÓWIENIA: II.271.1.5.2019.EB
Zakup i montaż koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.
Nie otwierać przed 30.05.2019 r. godz. 10:30
7. Istotne dla stron postanowienia zawiera Załącznik nr 3 ,,Projekt Umowy".
9. Informacje, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający nie udzieli Zamówienia takiemu Wykonawcy, z którym rozwiązano albo wypowiedziano Umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpiono od umowy, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosił odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenia Umowy albo odstąpienia od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem procedury udzjelenia zamówienia.
10. Pozostałe informacje:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
2) Zamawiający nie zastrzega w formularzu ofertowym, że część przedmiotu zamówienia może być powierzona Podwykonawcom. Zamawiający żąda jednakże wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych: Urzędu Gminy Bolesławiec oraz na stronie internetowej:
o Urzędu Gminy Bolesławiec: http://bip.gminaboleslawiec.pl
4) Zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali we własnym zakresie, na własny koszt i na własną odpowiedzialność oraz ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne dla przygotowania propozycji cenowej/oferty oraz przy zawieraniu Umowy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
6) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców informacji.
8) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy nie zostali wykluczeniu z postępowania.
10) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
11) Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
12) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ważnych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy.
13) Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonania robót tzw. wizji lokalnej i sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia (wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej obiektu i terenu przyszłych robót ponosi Wykonawca).

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Ze strony Zamawiającego: Ewelina Bachmatiuk, inspektor ds. budownictwa tel. 75 732 32 21 wew.117

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.