Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
503z dziś
4415z ostatnich 7 dni
15926z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Będzino
Będzino 19
76-037 Będzino
powiat: koszaliński
94 3162 533
a.pietkowska@bedzino.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186411
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Będzino
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice -Śmiechów -Kładno -Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów. Etap IA
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją prowadzoną przez Gminę Będzino pod nazwą: ,,Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów" (etap IA).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu należycie sprawowanego Nadzoru Inwestorskiego nad realizowaną inwestycją pod nazwą: ,,Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (etap IA)"
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją prowadzoną przez Gminę Będzino pod nazwą: ,,Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (etap IA)". Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: V Zrównoważony Transport, Działanie:5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, m. in.:
a) zapewnienie osób sprawujących nadzór, posiadających stosowne, wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje;
b) zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018.1202);
c) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót;
d) prawidłowe prowadzenie książki budowy (z zapisami równoznacznymi jak dla dziennika budowy) i dokonywanie w niej wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;
e) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym będącym załącznikiem do umowy;
f) kontrola prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z projektem oraz przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, zakres rzeczowy robót obejmuje:
- przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, w tym poszerzenie jezdni,
- przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami,
- budowę i przebudowę chodników,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- wykonanie peronów na przystankach autobusowych,
- budowę, uzupełnienie i regulację poboczy,
- oczyszczenie rowów przydrożnych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną,
- usunięcia kolizji istniejących sieci energetycznych i oświetleniowych,
- wymianę opraw oświetleniowych;
g) kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji;
h) sprawdzenie i odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;
i) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;
j) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy (narady, spotkania robocze);
k) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Uwaga: pełna dokumentacja projektowa dotycząca zadania pod nazwą: ,,Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów" (etap IA), dostępna jest na stronie internetowej: http://ww.bip.bedzino.pl/index.php?id=179&p=470

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 1186411

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 30-05-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego: Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19 lub złożyć w jego siedzibie tj. Urzędzie Gminy Będzino, pokój nr 12 - sekretariat.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być:
- oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
- zaadresowane na Zamawiającego: Gmina Będzino, 76-037 Będzino 19
- opisane: Oferta dot. zadania pn. :,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice -Śmiechów -Kładno -Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów. Etap IA." Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 30.05.2019r., godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: zachodniopomorskie Powiat: koszaliński Miejscowość: Borkowice, Śmiechów
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania ,,Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów (etap IA)". Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: I połowa czerwca 2019r. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 20.03.2020r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:
Jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej:
1) posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - 1 warunek udziału ,,Uprawnienia budowlane";
2) posiadającą doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi - 2 warunek udziału ,,Doświadczenie".
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga załączenia do oferty:
1) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
2) dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń - inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy opisane zostały w załączonym projekcie umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy - wg wzoru.
2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wg wzoru.
3. Dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa w pkt. 3 zapytania ofertowego zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
4. Dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane.
5. Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) cena - waga 90 %
2) częstotliwość pobytów na budowie - waga 10 %
W kryterium ,,cena", najtańsza oferta otrzyma 90 punktów a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
punkty w kryterium cena=(cena najniższa)/(cena badanej oferty) x 90 punktów
W kryterium ,,częstotliwość pobytów na budowie", ofertom zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:
Minimalna wymagana przez Zamawiającego częstotliwość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie - jeden raz w tygodniu.
Wykonawca może zaoferować większą częstotliwość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie
Za zaoferowanie dwóch i więcej pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w tygodniu - Wykonawca otrzyma 10 pkt
Zaoferowanie jednego pobytu tygodniowo Inspektora Nadzoru na budowie nie jest punktowane.
W przypadku niewskazania w ofercie zaoferowanej liczby pobytów Inspektora Nadzoru na budowie w tygodniu przyjmuje się, iż Wykonawca zaoferował jeden pobyt tygodniowo i nie przyznaje się ofercie punktów w tym kryterium.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BĘDZINO
Adres
76-037 Będzino
zachodniopomorskie , koszaliński
Numer telefonu
943162530
Fax
943162307
NIP
4990535735
Tytuł projektu
Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinkach Borkowice - Śmiechów - Kładno - Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6 - etap I: przebudowa drogi Borkowice, Śmiechów
Numer projektu
RPZP.05.03.00-32-0002/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anna Pietkowska, e-mail: a.pietkowska@bedzino.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
94 3162 533

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.